Gift riskerar nå dricksvatten

Kristianstad Artikeln publicerades

Gifthalterna är höga i marken på tomten med den gamla kemtvätten på Långebro och kan spridas till det skyddsvärda grundvattnet. Om inte tomten saneras krävs skyddspumpning under oöverskådlig framtid.

Sedan tidigare är det känt att marken på tomten är förorenad av klorerade alifater, ämnen som är mycket giftiga för människor och i en del former kan vara cancerframkallande. I fastigheten har det bedrivits tvätteriverksamhet i runt 80 år där det har använts ett ämne som kallas tetrakloreten, som har gett upphov till föroreningarna i mark, grundvatten och berg inom och utanför fastigheten.

Det är också känt sedan tidigare att tomten tillhör de giftigaste tomterna i Skåne. Bara BT Kemi i Teckomatorp och läderfabriken i Klippan är giftigare.

Att föroreningarna hotar Kristianstads grundvattendepåer som används som dricksvatten har också varit känt.

Men nu finns det en djupstudie där det har tittats närmare på omfattningen, spridningen och risker. Det finns även förslag till åtgärder med kostnader.

Området där tomten ingår är i kommunens översiktsplan angivet som möjligt bostadsområde, men bara att vistas på tomten i nuläget kan innebära hälsorisker, enligt rapporten.

Konsultföretaget Hifab har i bokstavlig och bildlig mening gått till botten och tittat på hur mark-, jord- och berglagren ser ut under tomten och i närheten av tomten, samt har även tittat på hur grundvattnet rinner i och omkring tomten.

Mätningarna visar att det på tomten finns höga föroreningshalter ned till 15 till 20 meter i jorden, där berggrunden tar vid. Vattenlösta föroreningar som har sitt ursprung från tomten har spridits cirka 200 meter från tomten i en eller flera riktningar och har påträffats i det ytnära grundvattnet i jordlagret och ytligt berg inom ett tre till fyra hektar stort område.

Föroreningarna har i första hand spridits söderut (mot Scan) och österut (mot Helge å). Spridningsriktningen söderut har sannolikt att göra med att det är den dominerande riktningen för grundvattnet i området. Enligt rapporten pågår det också en nedåtriktad spridning av förorenat grundvatten.

Prover visar att det i dagsläget inte tillförs någ-ra påvisbara mängder av föroreningarna till grundvattendepån i närheten av området, men det är oklart om det har att göra med att det förorenade vattnet ännu inte har nått fram dit, eller om det har spätts ut.

Även om grundvattendepån i dagsläget inte påverkas, är det enligt rapporten mycket osäkert hur föroreningarna sprider sig i framtiden, och i vilken riktning.

Skulle till exempel kommunen minska uttagen i pumparna i Tivoliparken till fördel för andra grundvattentäkter utanför Kristianstad, ökar påverkan av pumpningar på Scans område.

Föroreningarna kan därmed röra sig mer i sydlig riktning och koncentrationerna av föroreningarna utanför tomten kan öka.

Om inga åtgärder vidtas på tomten kan det heller inte uteslutas att föroreningsspridningen och därmed halterna av förorening i jordgrundvattnet kan bli högre inom ett större område än i dag.

Därmed skulle föroreningar kunna nå fram till vattenförande zoner i kalksandstenen och spridas nedåt till grundvattendepån. Även borrningar för värme och kyla på Långe-bro skulle kunna påverka transporten av föroreningar i samma riktning.

En eventuell sanering av tomten med närliggande områden måste högst sannolikt finansieras genom statliga bidrag, konstaterar rapportförfattarna. Dessutom kommer åtgärderna att kräva att flera olika metoder kombineras, då metodernas lämplighet varierar beroende på om föroreningen förekommer i jorden eller i vatten. Åtgärderna kan också omfatta bara själva tomten eller området där föroreningen har spridit sig.

Utifrån det föreslår HIFAB ett antal olika metoder, där den lägsta ambitionsnivån är att kapsla in tomten med ett galleri av pumpar som kontinuerligt pumpas så att grundvatten i området varken sprids utåt eller neråt.

Pumpningen kommer dock att behövas under oöverskådlig tid och avlägsnar bara försumbara föroreningsmängder. Dessutom kan marken bara användas för mindre känsliga verksamheter som parkeringsplats, källsortering eller uppställningsplats. Den lägsta ambitionsnivån kostar minst fem miljoner kronor inklusive tio års drift.

För att få mer långtidsverkande och beständiga åtgärder och kunna använda marken för annat än parkering krävs åtgärder som urschaktning eller termisk behandling och då handlar det om kostnader på mellan 31 och 40 miljoner kronor.

Fotnot.
Rapporten är beställd av kommunen och räknas som en remissversion.