Läkare anmäls för slarv

Kristianstad Artikeln publicerades
Läkaren har jobbat på en vårdcentral i Kristianstad. Han fick gå när det upptäcktes att han misskött sig.
Foto:Christiaan Dirksen
Läkaren har jobbat på en vårdcentral i Kristianstad. Han fick gå när det upptäcktes att han misskött sig.

En läkare i nordöstra Skåne anmäls till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för bristande journalföring, diagnostisering, uppföljning och behandling av flera patienter.

Läkaren, som är drygt 70 år, arbetade i somras på en vårdcentral i Kristianstad.

– Det var en hyrläkare, en specialist i allmänmedicin. Arbetet avslutades i slutet av juli när vi förstod att det inte fungerat i ett flertal fall, säger Lars-Olof Tobiasson, chefläkare Skånevård Kryh.

Han uppger också att de har funnit ett stort antal avvikelserapporter, av olika allvarlighetsgrad, som berör läkaren.

– I fyra fall bedömer jag att det är så allvarligt att det kommer att bli en lex Maria-anmälan.

De fyra fallen handlar bland annat om en bristande journalföring på en kvinna med bröstcancer, försenad handläggning efter svar från röntgen som visade på fraktur, utebliven åtgärd efter laboratoriesvar för en äldre man och försummelse att skriva utlovade remisser.

Har det inneburit allvarlig vårdskada?

– Jag tror det varit det i ett fall, när det gäller frakturen med missat röntgensvar. Den patienten har gått och haft ont mer än den skulle. I övriga fall har de inte drabbats så, men det har kunnat medföra risk för allvarlig vårdskada och det är lika allvarligt.

Hur har ni upptäckt det här?

– Det upptäcks när man inser att det saknas journalanteckningar, signeringar av provsvar som kommer in. Det har även hänt att en del patienter inte fått vissa undersökningar som skulle varit beställda.

– Det rör sig om en läkare från ett hyrbolag. Han är legitimerad. Sedan vet vi inte bakgrunden till varför han inte har fungerat. Om det är sjukdom, inkompetens eller slarv. Men vi har en skyldighet när vi upptäcker det här att anmäla till IVO.

Har han jobbat på fler vårdcentraler?

– Han var inne någon gång även under 2014 på ett par enheter. Vi kommer nu att granska journaler därifrån också.

Enligt anmälan har mannen varit inne kortare perioder på vårdcentraler i Skurup och Ystad under 2014.

Ska patienter känna någon oro?

– Nej. Det finns flera skäl till detta. De flesta kontakter i primärvården är inte av allvarlig sjukdomsart. Det är heller inga långa sjukdomsförlopp. Det här har inträffat under sommaren. Alla former av akuta tillstånd är nu utläkta, eller har fått komplikationer som nu är upptäckta. De som verkligen skulle ha en allvarlig sjukdom har i så fall blivit omhändertagna av någon annan.

Det har efter genomgång av läkarens mottagningsbesök saknats journalanteckningar i många fall. Ett stort antal osignerade poster fanns i läkarens dator vilket till exempel kan betyda att han inte följt upp provsvar.

Läkaren fick gå när felen upptäcktes. De patienter som han haft hand om har fått komma tillbaka för ny medicinsk bedömning.

Chefläkaren säger:

– Detta är helt oacceptabelt, ytterst beklagligt och skadar förtroendet för vården.