Länsstyrelsen sågar planerna

Kristianstad Artikeln publicerades

Olämplig mark, översvämningsrisk, hot mot centrumhandeln. Det är några av orsakerna till att länsstyrelsen sågar detaljplanen för C4 Shopping och ifrågasätter behovet.

Länsstyrelsen, som är statens myndighet i Skåne, är en av de tyngre remissinstanserna när det gäller detaljplanen för Hammar, och har i ett fem sidor långt yttrande till kommunen ifrågasatt såväl själva handelsetableringen som markanvändningen, läget och behovet.

I början skriver länsstyrelsen att enligt plan- och bygglagen (PBL) ska mark- och vattenområden användas för det ändamål de är bäst lämpade för. De ifrågasätter att förslaget medverkar till lämplig användning.

Negativt för handeln

  Själva handelsetableringen ifrågasätts av flera skäl. Dels för att den kan få negativa effekter för centrumhandeln, dels för att det i sin tur kan innebära ett ökat bilanvändande. Centrumhandeln nås via kollektivtrafiken, även i ett regionalt perspektiv.

  Det konstateras också det blir en hård konkurrens till Östra Centrum, och att det även kan påverka handeln i grannkommunerna.

  Översvämningsrisk

  Även markanvändningen ifrågasätts. Den är i strid med översiktsplanen, som säger att just centrum ska vara det bästa området för handel av icke skrymmande varor.

  Ny, oexploaterad mark kommer att användas och själva markens beskaffenhet för handel ifrågasätts också.

  Området ligger lågt, bara en till tre meter över havsytan, och är klassat som ett område med betydande risk för översvämningar. Effekterna av en översvämning kan bli betydande.

  Utbyggnaden gör också att vatten leds från området, vilket skapar ökat tryck på pumpstationen.

  Hotar med tillsyn

  Förutom livsmedelshandel ifrågasätts lämpligheten av handelsområdet. Om planläggning ändå fortsätter kan länsstyrelsen ingripa med tillsyn när det gäller översvämningsrisk, vattentjänster, samt mellankommunal samordning för påverkan av handel och kollektivtrafik.

  Planförslaget om bostäder ifrågasätts inte, men det finns motstridiga budskap i planen när det gäller bullerstörningar och behov av skyddsåtgärder. Det kan också bli risk för luktstörningar från reningsverket på delar av området.