Militären i Kristianstad marscherar ut

Kristianstad Artikeln publicerades

I morgon marscherar militären slutgiltigt ut från Kristianstad. Därmed sätts definitiv punkt för en 300-årig historia. Kvar finns 43 personer som ska avveckla de sista spåren av krigisk verksamhet. Det skall jämföras med stans militära storhetstid på 1950- och 1960-talet då bortåt 3500 yrkesmilitärer och värnpliktiga bemannade två regementen, milostaben och Fo14.

Kristianstad är militärens och handelsmännens stad. Den danske kungen Christian den IV grundade den år 1614 av två skäl. Det ena var att skapa en befästning, det andra att forma en ny handelsknutpunkt. Det sistnämnda blev inte helt lätt. Lokalbefolkningen stretade emot rejält både i Åhus och Vä men tvingades slutligen till Kristianstad sedan kungen dragit in de två orternas stadsrättigheter. Men den militära sidan blomstrade – under både dansk och svensk flagga. För det här var ju ett område med mer eller mindre ständigt pågående gränskonflikter där man ena dan tillhörde dansken, den andre svensken. Visst fanns det svackor men från mitten av 1700-talet blev de militära inslagen alltmer dominerande. 1748 får stan ett Garnisonssjukhus. 1794 organiseras Kungliga Wendes Artilleriregemente (A3) här. 1811–1912 marscherar Norra Skånska Infanteriregementet in. 1841–1927 finns en högvaktsstyrka vid Stora Kronohuset. Och så kom både föregångarna till milostaben och Fo14. Direkt efter andra världskriget upplevde det militära Kristianstad under ett par decennier sina verkliga storhetsår. Wendes artilleriregemente A3 flyttade till en ny modern anläggning i Norra Åsum. Milostaben och Försvarsområde 14 upprättades, I6 blev P6 och flera andra militära förvaltningar organiserades. Överstelöjtnant Bengt Alvland som idag tjänstgör som chef för regementsstaben och med ett förflutet på bland annat P6, säger: – Denna tid kan nog betecknas som militärens gyllene år i Kristianstad. Uppskattningsvis fanns här bortåt 3500 anställda och värnpliktiga verksamma i de militära enheterna. Det skall jämföras med det militära nuet. – Regementsstaben bestod ursprungligen av 76 personer. Nu finns 43 personer kvar. Sista september nästa år skall även de ha avvecklats. Som bilden ser ut idag kommer cirka 25 personer att ha hamnat i den civila sektorn i nya jobb eller studier. Ytterligare ett 20-tal flyttar vidare till andra militära befattningar medan ett knappt tiotal i kraft av sin ålder tar pensionsavgångar. Kvar finns ett 20-tal personer som går ut i arbetslösheten – eller redan har hamnat där. – Med ett undantag är samtliga i åldern 50 år och däröver vilket innebär svårigheter för dem att hitta nya jobb, konstaterar Bengt Alvland. Själv har han uppdraget att fullfölja den avveckling som nu pågår. Det handlar om att flytta inventarier, arkiv med mera. Just arkivarbetet kan låta trivialt men innebär både en utrensning och en flytt av massor av hemliga papper. – Ja, den flytten kommer att kräva väpnad eskort när den sker till Krigsarkivet, förklarar överstelöjtnant Alvland. Samtidigt undrar man vad som skall hända med traditionstyngda lokaler i Kronohuset, till exempel den stora officersmässen där en gång Yngsjömörderskans dödsdom avkunnades, eller traditionsrummet där en tredskande A3-överste satt kvar i flera år trots att hela det övriga regementet flyttat ut till Norra Åsum... Det har pratats om att skapa antingen ett militärt museum - eller i vart fall en integrerad del i regionmuseet som speglar det militära livet i Kristianstad. I så fall kan jag upplysa kommunala och/eller regionala beslutsfattare om att det brinner i knutarna. I morgon marscherar militären ut ur stan för gott. Den 30 september nästa år låser man definitivt dörrarna till Kronohuset och överlämnar nycklarna till civilister. Sedan vet ingen vad som kan hända... ulf.matson @kristianstadsbladet.se Fakta / Militärens historia 1614 grundar danske kungen Christian IV fästningsstaden Christianstad.1658 blir Kristianstad svenskt genom freden i Roskilde. 1676 erövras staden av danskarna som befäster den i två år.1678 tar svenskarna tillbaka fästningen. 1710 blir Kristianstad danskt under ytterligare någon månad.1748 startar en omfattande upprustning av fästningen som pågår i sextio år. 1748 byggs Garnisonssjukhuset vid nuvarande Västra Storgatan.1776 förläggs en fortifikationsbrigadledning till staden. 1794 skapas Kungliga Wendes Artilleriregemente med huvuddelen i Kristianstad.1811 inordnas delar av Kungliga Finska Artilleriregementet i Wendes. 1811 och året efter organiseras Kungliga Norra Skånska Infanteriregementet.1815 överförs Wendes återstående delar i Pommern till Kristianstad. 1840 Hovrätten plus Wendes regementsledning flyttar in i Kronohuset.1841 och 96 år framöver finns Högvaktsstyrkan vid Stora Kronohuset. 1906 invigs Östra Kasern.1915 förläggs Norra Skånska Regementet I 24 till Kristianstad. 1917 flyttar hovrätten vidare till Malmö.1923 invigs I 24: s kaserner på Näsby. 1928 läggs Wendes ridande division och musikkår ned.1939 flyttas första arméfördelningsstaben från Helsingborg till Kristianstad. 1943 upprättas försvarsområde 14 (Fo14) i Kristianstad.1943 skapas 1: a Militärbefälsstaben 1946 börjar Wendes flytta till Norra Åsum. Sju år senare är flytten klar.1963 I 6 blir pansarregementet P 6. 1966 flyttar nyorganiserade Militärområdesstaben in i nytt på Östra Kasern.1966 organiseras Södra Militärområdets Verkstadsförvaltning. 1967 inrättas värnpliktskontoret på Östra Kasern och blir1995 Pliktverket. 1971 överförs Norra Skånska Regementets musikkår till Regionmusiken.1975 samorganiseras Fo14 och P6. 1976 och framåt skapas nya materiel- och verkstadsförvaltningar.1994 flyttar Wendes Artilleriregemente och Fo14 till Hässleholm. 1994 läggs Norra Skånska Regementet och Kristianstadsbrigaden ner.1994 organiseras Södra Underhållsregementet. 2000 läggs Södra Milostaben och 13: e Fördelningsstaben ner.2001 Södra Underhållsregementet avvecklas. I Kristianstad återstår endast hemvärnet för stadens försvar.