Miljöförstöring tömmer Hanöbukten på fisk

Kristianstad Artikeln publicerades

Övergödning, försurning och giftutsläpp drabbar Helge å och Östersjön. Fisken försvinner från Hanöbukten men vilken typ av miljöförstöring som orsakar flykten är en gåta för experter.

Helge å för med sig fosfor, kväve och andra näringsämnen ut i havet som bidrar till övergödningen. Längs ån ligger fem större tätorter som bidrar med utsläpp.

Jordbruksmarken avger gödsel och bekämpningsmedel till vattnet.

Åtta industrier och ett antal avfallsanläggningar läcker kvicksilver, tungmetaller och gifter. För att Helgeåns vatten ska återgå till en acceptabel nivå slår Vattenmyndigheterna fast att flera ton av gödningsmedlet fosfor varje år måste hindras från att läcka ut.

Fisk flyr

Helgeån mynnar ut i Östersjön och bidrar till miljöproblemen. Fiskare och experter märker hur fisken försvinner från Hanöbukt-en men vet inte vad det beror på.

– Vi har haft minskat fiskbestånd i Hanöbukten även tidigare och vi har därför miljöövervakning. Det är för tidigt att säga vad det beror på och vi har inget svar ännu. Men det finns indikationer på att det är ett större problem än så eftersom även Sydkusten är drabbad, säger Ola Gustafsson, som är vattendirektör på Länsstyrelsen i Skåne län.

Undersöker orsaken

Tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt, fiskare och andra undersöker länsstyrelsen vad det beror på.

– Vi har börjat ta tag i det under våren och hösten. Det är ett problem som måste lösas om det går att lösa. Vi gör mätningar även i Helge å. Kan det finnas andra ämnen som är orsaken men som vi inte upptäckt tidigare.

Gäckande gåta

Ola Gustafsson konstaterar att det finns många alternativ till vad som orsakat de nuvarande problemen.

– Det kan vara syrebrist på grund av övergödning. Att för lite syremättat vatten från Nordsjön kommer in i Östersjön med stormar påverkar också. Det finns gamla synder i form av utsläpp som ligger på botten och läcker. Det finns förorenade skeppsvrak. Det finns även områden med tidigare föroreningar. Alla åarna i Skåne transporterar ut närings- ämnen och annat. Vi för-söker få fram ett svar så fort det går, säger Ola Gustafsson.