Misskötta hus får byalaget att reagera

Tollarp Artikeln publicerades
Tollarps byalag önskar att kommunen ska inventera misskötta tomter och fastigheter i byn. Huset som syns är från en annan ort.
Foto:Anette Sjöstrand
Tollarps byalag önskar att kommunen ska inventera misskötta tomter och fastigheter i byn. Huset som syns är från en annan ort.

Tollarps byalag har sänt ett brev till berörda enheter inom Kristianstads kommun, med synpunkter i flera ärenden.

I brevet påtalas brister i skötseln av Floraparken i Tollarp, där dammen varit belamrad med alger och skräp. Vid ett tillfälle har en ankunge tillhörande häckande änder påträffats drunknad, insnärjd i alger, något som byalaget menar kunnat undvikas om man förslagsvis hade gjort en översyn av dammen i samband med gräsklippning.

- Skrivelsen riktar sig till flera enheter inom Kristianstads kommun, men vad gäller skötseln av dammen tar vi upp det som ett ärende och utreder det därefter, säger Henrik Wester, informatör på C4 Teknik.

Byalaget tar också upp ett antal tomter och fastigheter där misskötseln bedöms påverka marknadspriser vid försäljningar av närliggande fastigheter. Skadedjur har också iakttagits på tomterna.

Roger Jönsson är tillförodnad stadsarkitkekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi får in minst ett hundratal sådana ärenden per år. När det gäller växtlighet så kan sådan få vara mycket vildvuxen så länge det inte påverkar trafiken. Inne på tomten kan det få växa rejält innan vi kan göra något. Växtligheter i tomtgräns är inte heller något vi kan göra något åt, det regleras i jordabalken och är därför en civilrättslig sak.

Tomterna och fastigheterna åligger ägarnas ansvar, men Byalaget menar att kommunen borde inventera de misskötta tomterna och fastigheterna och uppmana respektive ägare att iordningställa med vitesföreläggande.

- Om tomten är ovårdad i lagens mening kan vi agera. Första steget är oftast att vi åker ut och besiktigar på plats för att se om det finns fog för klagomålet och om tomten är ovårdad i plan- och bygglagens mening eller om det kan finnas några miljöfarliga material på tomten, säger Roger Jönsson och fortsätter:

– Därefter följer ofta en kommunikation med fastighetsägaren för att rättelse ska ske. Om det inte sker frivilligt kan byggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden agera med förelägganden och förena dessa med vite. Det kan ibland bli en lång process om fastighetsägaren inte är samarbetsvillig.

Utöver detta påtalar man också ett par trafikfaror som kan åtgärdas med tydligare uppskyltning och hastighetsbegränsning. Byalaget genomförde en trafikutredning 2012 som remissvar till kommunens fråga om byalagets åsikt om hastighetsbegränsningar.

– Vi lämnade dessa ytterligare en gång vid byastämman 2015, men har inte fått någon som helst reaktion från kommunen, berättar Lars-Anders Göransson, sekreterare för Tollarps Byalag.

Fakta

Lokalkorrarna

Kristianstadsbladet driver ett leaderprojekt som återknyter till en gammal tidningstradition. Vi utgår från Tollarp, Arkelstorp, Fjälkinge, Degeberga och Önnestad, samt områdena kring dessa orter.

Visa mer...