Otydligt ansvar i politiken i Skåne

Kristianstad Artikeln publicerades
Nu har revisorerna i Skåne granskat hur den nya politiska organisationen har fallit ut. Och de riktar kritik på flera punkter.
Foto:Bosse Nilsson
Nu har revisorerna i Skåne granskat hur den nya politiska organisationen har fallit ut. Och de riktar kritik på flera punkter.

Otydligt ansvar, bristande ekonomisk kontroll och mer administration. Det är några effekter av den politiska omorganisationen Styret gjorde, enligt revisorerna i Skåne.

När Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över styret av Skåne efter valet 2014 ändrade de den politiska organisationen. Då infördes tre delregionala sjukvårdsnämnder under hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), samt en personalnämnd.

Nu har revisorerna i Skåne granskat hur den nya politiska organisationen har fallit ut. Och de riktar kritik på flera punkter.

Målet var att nämnderna skulle minska avståndet mellan politiken och förvaltningarna. Det har visserligen skett, politikerna är mer insatta i förvaltningarnas verksamheter, men de lokala nämnderna försvårar att man tänker på helheten i regionen och ett enhetligt arbetssätt.

Det finns också en otydlighet i ansvarsfrågan mellan HSN och sjukvårdsnämnderna, och styrningen har inte blivit tydligare. Men förvaltningarna har fått fler administrativa uppdrag vilket kan leda till sämre produktivitet.

– Vi har sett att det behöver göras förtydliganden i vem som har ansvaret. Det råder oklarheter om HSN:s roll och de underställda nämndernas områden, säger Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande.

– HSN har ett samlat budgetansvar, men nämnderna har också egna budgetar. Det måste klaras ut tydligare var ansvaret ligger. Vi tror att en del av den här oklarheten har lett till att man inte agerat i tid när man sett den ekonomiska utvecklingen gå åt fel håll.

Vad är det för åtgärder som måste vidtas?

– Det får närmast regionstyrelsen och regionfullmäktige ta ställning till. Vi pekar på att ansvarsförhållandena måste bli klarare, säger han.

Har det här varit skadligt för regionen?

– Ja, man kan väl säga att oklarheten har medfört att man i vart fall inte i början på 2015 riktigt tog tag i de ekonomiska problemen. Det skriver vi också.

– Det är alltid bra att man ser över och drar slutsatser av en ny organisation, men när regionen har haft den här ekonomiska utvecklingen som den haft finns det skäl att göra en översyn av ansvarsförhållanden.

I rapporten påpekas att ingen av nämnderna från januari till oktober 2015 gjorde några direkta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

"Våra observationer visar att i alla tre nämnderna har oppositionen lagt fram förslag för att införa åtgärder, men dessa förslag blev nedröstade."

Rapporterna finns att läsa här.

Fakta

Den nya organisationen

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) fick ett övergripande ansvar för behov, uppdrag, resursfördelning och produktionsfrågor.

Tre delregionala nämnder inrättades; Kryh, SUS och Sund. Dessa är driftledningsnämnder och undernämnder till HSN.

Kryh svarar för primärvärden i östra Skåne och sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm.