Sankmark på Härlöv blir kullig våtmark

Kristianstad Artikeln publicerades

En våtmark med promenadslingor runt planeras i anslutning till strövområdet som växer fram på gamla Härlövstippen. En våtmark till fördel för såväl växter, människor som djur.

En gångstig ska gå runt våtmarken, i en triangel. På västra sidan längs med, på östra sidan uppe på deponikanten med utsikt över området. I norr ska stigen ledas på den nya skyddsvallen och ansluta till Linnérundan.

– Det blir faktiskt riktigt bra, det blir ett område som knyter till på flera ställen bara hundra meter från Charlottesborg, förklarar Tuve Lundström, från Naturvårdsingenjörerna AB som stått bakom både projektering och nu ansökan om tillstånd för ”Våtmark Härlöv” till mark- och miljödomstolen.

Våtmarken ska ligga i direkt anslutning till Vattenriket.

För två år sedan var projekteringsrapporten klar, i fjor fick Kristianstads kommun pengar till fortsättningen.

Varken fågel eller fisk

Området är i dag varken fågel eller fisk, varken våtmark och torrmark.

– Snarare ett mellanting, ett ingenmansland. Ytan är väldigt, väldigt stor och det är många delar i projektet, förklarar Tuve Lundström.

– Det pågår en exploatering väster om och man ville ha koll på dagvattenhanteringen. Samtidigt förstärks den biologiska mångfalden och området knyter an till strövområdet på deponin.

Tanken är att vattennivån, precis som i en naturlig våtmark, ska variera över året. Området som i dag är ganska platt ska bli mer varierat. Mark ska schaktas ut, öar skapas. Den biologiska mångfalden gynnas.

– En poäng är att det ska bli bättre häckningsmöjligheter för fågel, säger Tuve Lundström.

Finns det enbart positiva effekter?

– Vi hittar väldigt få nackdelar. Någon hektar av kommunens åkermark påverkas, men vi hittar inga direkta negativa effekter eller problemområden.

Precis öster om den planerade våtmarken ligger deponin.

– Kan man hålla konstant högre vattennivå blir det bättre tryck mot deponin. Höjs trycket utanför är det mindre risk för läckage av lakvatten till dagvattensystemet.

Vad kostar projektet?

– Cirka två miljoner kronor enligt en preliminär kostnadsberäkning, det är inte upphandlat någon entreprenad.

Vad händer nu?

– En ansökan är inlämnad till mark- och miljödomstolen, själva tillståndsärendet hoppas vi ha i hamn under året.

Om allt går enligt planen ska våtmarken vara klar sommaren 2013.