Steen & Ström kan inte pressas

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstads kommun har ingen rätt till skadestånd om Steen & Ström försenar färdigställandet av Galleria Boulevard. Det regleras inte i exploateringsavtalet.

Enligt kommunens mark- och exploateringschef Patrik Möller, som var med och förhandlade fram exploateringsavtalet med Steen & Ström, är det två paragrafer i avtalet som reglerar byggnationen av Galleria Boulevard. Dels etappindelningen, dels tidplanen.

Och även om det är tänkt att hela gallerian ska stå klar för invigning i oktober 2014, så har Steen & Ström enligt tidplanen fram till mars 2015 på sig att färdigställa bygget. Det innebär enligt Patrik Möller att Steen & Ström kan skjuta på att bygga färdigt Kvarter C fram till mars 2015 utan att bryta mot exploateringsavtalet.

– Den tidsfördröjningen finns i avtalet, men ambitionen är att vi ska samverka för att uppfylla målsättningen om öppning i oktober 2014. Det gäller även Kvarter C, säger han.

Men skulle Steen & Ström välja att skjuta på byggnationen av Kvarter C ännu längre, så har kommunen ingen rätt till skadestånd.

– Det finns inget skrivet om vitesbelopp vid eventuell försening eller liknande, bekräftar Patrik Möller.

Varför inte?

– Avtalet är ett resultat av de förhandlingar som har förts mellan parterna. I avtalet ingår köpeskilling för mark och byggrätter för det totala projektet, med syftet att ge ett starkt incitament för exploatören att fullfölja byggnationen. Med hänsyn till detta ansågs det vid avtalstillfället inte aktuellt att förhandla om en klausul om vite eller skadestånd.

Förhandlingsfråga

Det som står i exploateringsavtalet är att tidplanen ”skall följas”. Frågan är då vad som händer om Steen & Ström skulle skjuta upp färdigställandet av Kvarter C till exempelvis juni 2015 eller ännu längre fram.

– Eventuella konsekvenser av att tidplanen inte följs är inget jag kan diskutera i nuläget. Det får i så fall bli en diskussion med Steen & Ström, säger Patrik Möller. Men en konkret kostnad för Steen & Ström är att de har betalat för byggrätterna i Kvarter C, för både handelsändamål och bostäder.

I exploateringsavtalet står också att om försening uppstår på grund av en part, äger motpart rätt att på motpartens bekostnad vidta åtgärder så att orsaken till förseningen undanröjs. Men det avser enligt Möller de praktiska arbetena på plats, där kommunens och Steen & Ströms arbeten kan tänkas hamna i tidsmässig konflikt.

Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP) konstaterar att diskussionen om en vitesklausul inte har funnits.

Varför inte? Det har redan varit stora förseningar i det här projektet. Galleria Boulevard skulle enligt de ursprungliga planerna ha stått klar 2011.

– Vi har förutsatt, och förutsätter, att Steen & Ström följer det åtagande de har tagit på sig, svarar Pierre Månsson.