Vindkraft på gång i Svenstorp

Östra Göinge Artikeln publicerades

Två vindkraftsverk är på gång i Svenstorp, öster om Knislinge. Just nu behandlas bygglovsansökan, inlämnad av Eolus Vind AB.

För sju år sedan placerade Eolus Vind ett 64 meter högt kraftverk på Beate- bergs gård utanför Knislinge. Det verket producerar cirka en miljon kilowatt varje år.

Nu finns långt gångna planer på ytterligare två verk inte långt därifrån, denna gång maximalt 150 meter höga. En bygglovsansökan har lämnats in till kommunen, där nämnden ska ta ett beslut i augusti.

Enligt tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen är verken tänkta att uppföras i ett skogsområde med få människor boende i närheten. Därför tror vindkraftsbolaget att verken inte kommer att störa.

Ska byggas vägar

Verken kommer att vara av en typ med en navhöjd på 105 meter och med 45 meter långa rotorblad. Det ska också byggas vägar fram till verken, främst för transport. Dessutom ska det placeras en transformatorstation intill varje vindkraftsverk.

Något störande ljud från maskinhus och rotorblad ska det inte bli enligt Eolus Vind. Deras teoretiska beräkningar visar att de boende i närheten utsätts för en bullernivå under Naturvårdverkets gränsvärde.

Skugga kan störa

Däremot kan flera bostäder störas av skugga från rotorbladen. I bygglovsansökan står det att vissa hus kan få skugga över sig 30 timmar per år. Det ska dock finnas en möjlighet för bolaget att stänga av verken ifall skuggbildningen blir för störande.

Landskapsbilden har det inte gjort några undersökningar om, mer än att bolaget tagit fram fotomontage. De skriver att upplevelsen av hur ett vindkraftsverk förändrar landskapet, är individuell och därför är svårt att mäta.

Eolus Vind skriver dock att utsikten från sjön Immeln halvannan kilometer österut inte störs av verken. Inte heller djurlivet eller växtlivet tros påverkas.

Just nu pågår en remissrunda, där brev har skickats ut till berörda grannar runt de framtida vindkraftsverken. Även ett flertal myndigheter och bolag ska få tycka till om verkens placering och utformning.

Åsikter ska presenteras

Den 30 juli är sista dagen att ge svar, efter det ska åsikterna sammanställas och presenteras för politikerna i tillsyns- och tillståndsnämnden. Hittills i går hade två grannar yttrat sig, men de har inget emot byggnationen.