Val

Män debatterade rätten till vårdnad

Val Artikeln publicerades

På måndagen debatterades familjepolitik i Söderportskolans aula. Deltagarna var överens om att män har svårt att hävda sig vid vårdnadstvister. Däremot rådde det skilda meningar om hur problemet bäst förebyggs.

Sedan lagen ändrades 2006 har det blivit lättare att få enskild vårdnad om ett barn om man kan visa på samarbetssvårigheter med sin partner. Antalet vårdnadstvister har sedan dess ökat med en tredjedel och statistisk visar att kvinnor går segrande ur 80 procent av domstolsförhandlingarna.

Fenomenet blev något av en utgångspunkt för måndagens politiska debatt på Söderportskolan. Uppe på scenen i aulan återfanns lokala och regionala representanter från alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna. De uteslutande manliga deltagarna var överens om att något inte står rätt till när så pass få män tilldöms vårdnaden av barn.

– Det är viktigt med ett starkt rättsskydd för båda parter. Därför är jag är redo att ändra den nuvarande lagstiftningen, sa Stefan Edenborg (MP).

Mikael Persson (V), som debatterade med sin dotter Alma vilande i knät, sällade sig till dem som var mer försiktiga med att kräva en lagändring.

– Den förra lagen, där man kunde tvinga båda föräldrarna till delad vårdnad, fungerade minst lika dåligt. Därför tror jag att vi snarare ska se över hur den nuvarande lagen tillämpas.

Michael Anefur (KD) förordade också att tillämpningen av lagen ses över. Han ifrågasatte även huruvida landets socialsekreterare har tillräcklig kompetens att utreda lämpligheten hos en vårdnadshavare.– Jag skulle vilja veta vilken föreställningsvärld som socionomerna lever i och vad de får lära sig under sin utbildning. Det får inte vara så att kvinnor bedöms som bättre lämpade som vårdnadshavare enbart på grund av sitt kön.

Radovan Javurek (FP) framhöll att det behövs ett tydligare fokus på själva barnet under vårdnadstvisterna.

– Därför föreslår mitt parti att även barn får ett eget ombud vid vårdnadstvister. Det är ju trots allt deras bästa som ska avgöras under dessa processer.Politikerna diskuterade också olika sätt att förebygga separationer och skilsmässor så att familjefrågorna i mindre utsträckning avgörs av socialsekreterare och nämndemän. Stefan Edenborg (MP) talade till exempel om att det behövs fler manliga anställda inom barnomsorgen.

– På så sätt tror jag att vi kan rasera föreställningen om att kvinnor per automatik skulle vara bättre vårdnadshavare.

Regionpolitikern Per-Ingvar Johnsson (C) påpekade att många som är föräldrar till barn med psykiska besvär lättare blir osams.

– Därför vill jag lyfta fram att fler anammar Region Skånes beslut om max 30 dagars väntetid till barnpsykiatrin.

Göran Montan (M) efterlyste i stället ändrade rutiner för fastställande av faderskap.

– Både gifta och ogifta par borde kunna fastställa faderskap i ett tidigare skede. Och redan vid födseln bör det fastställas vem som ska få vårdnaden om någon av föräldrarna dör.

Vänsterpartiets Mikael Persson talade i stället om att fördela föräldraledigheten jämnt mellan kvinnor och män. Men framför allt ville han komma bort från allt tal om biologi.

– Vem som leverat sperman är mindre viktigt. I stället bör vi fokusera på att barnet får rätt till två vårdnadshavare som visar omtanke och kärlek.