Val

Solidaritet och rättvisa

Val

Rikard Larsson är regionråd och ersätter Uno Aldegren som gruppledare för Socialdemokraterna i region Skåne efter valet.

Artikeln publicerades 27 augusti 2010. Vilken betydelse har ideologin i ditt politiska arbete?
– Stor betydelse. Det är ur grunden, om solidaritet och rättvisa, jag hämtar de politiska förslagen.

Vilka delar av ditt partis ideologi sätter du främst?
– Samma som ovan, solidaritet och rättvisa. Plus frihetsfrågorna. Att skapa förutsättningar för att varje individ ska kunna forma det liv man vill ha. Jobb = arbete åt alla, och en utbyggd välfärd.

Vilken är den största skillnaden mellan er politik och de andra partiernas?
– Hur beredd man är att ta ansvar för finansieringen av välfärden, en solidarisk finansiering i stället för att som individ stå för en större andel själv. En skattefinansierad välfärd, tillgänglig för alla och med hög kvalitet.

Vilken är den viktigaste frågan för regionen de kommande fyra åren?
– Egentligen är de två: att vara en positiv kraft för att det ska bli fler jobb i Skåne, och en sjukvård där vi inte har onödiga väntetider.

Vad kan regionen göra för att det ska skapas fler jobb?
– Näringslivspolitiskt stötta små och medelstora företag, och stötta företag i nya branscher. En väl utbyggd kollektivtrafik till rimliga kostnader underlättar, liksom en väl utbyggd infrastruktur med vägar och järnvägar framför allt. Hälso- och sjukvården kan också bidra till att fler får jobb.

Vilket gränshinder är viktigast att ta bort i Öresundsregionen?
– Just nu diskuteras mest möjligheterna att arbeta på båda sidor av Sundet. Och avgifterna på bron måste hållas låga: rabatt på tåg och lägre broavgifter.

Vilka åtgärder vill du genom-föra för att höja kvaliteten i sjukvården?
– Först: stoppa besparingarna och ge mer resurser. Verksamheterna ska ha utrymme för att koncentrera sig på utvecklingsarbete, i stället för på besparingar. En annan åtgärd är att försöka få ut andra specialister i primärvård och Hälsoval, så att sjukvården kommer närmare folk.

Vilka åtgärder vill du genomföra för att kollektivtrafiken ska klara fler resenärer?
– Lite är redan påbörjat, som Pågatåg Nordost. Vi väntar också en ökning av trafiken när Citytunneln är klar. Ge mer pengar till kollektivtrafiken, utan att höja kostnaderna för enskilda resenärer.

Är regionens engagemang i flyktingars sjukvård på en rimlig nivå?
– Ja. Regionen har tagit ett stort ansvar, det är oerhört viktigt att ge insatser till de som har det svårast i livet. Det är naturligt att alla flyktingar i Skåne får den sjukvård de behöver.

Tycker du att regionen bör verka för en regionförstoring?
– Svårt att svara, egentligen. Det beror på vad omvärlden vill. Men vi ska vara öppna för, och ständigt föra diskussioner med framför allt Blekinge, Kronoberg, Halland och Kalmar om större region eller ej.