Opinion

Riv upp och gör om

Opinion Artikeln publicerades

ººRegion Skåne och Kristianstads kommun har för avsikt att inleda en förstudie om möjligheten att samlokalisera sina administrationer.

Det beskedet kommer från de ledande Moderaterna på respektive nivå, Jerker Swanstein och Bengt Gustafson, tillsammans med S-företrädarna för oppositionen, Uno Aldegren och Heléne Fritzon.

I överenskommelsen understryks behovet av goda lokaler och vikten av att dessa ligger centralt. Man konstaterar också att det är bra om det finns möjlighet att dela på flera funktioner. Så blir de nya lokalerna attraktiva, så skapas kostnadseffektivitet.

Det är gott och väl så långt. Det finns all anledning för de två politiska organisationernas ledningar att besluta i linje med överenskommelsen och utreda frågan vidare – om den kompletteras. Ett par märkligheter kan nämligen konstateras.

För det första förutsätter parterna att det nuvarande Rådhuskvarteret i centrala Kristianstad rivs. Någon alternativ placering av en gemensam byggnad ska alltså inte ens utredas. Mot bakgrund bland annat av svårigheten med parkeringsplatser i centrum och resecentrums framtida placering är det en märklig ordning. Bättre vore att göra en studie med åtminstone ett tänkbart alternativ.

För det andra berörs inte finansieringsfrågan överhuvudtaget. Swanstein har sagt sig vilja bli hyresgäst, vilket sänder felaktiga signaler om hur seriös regionen är i fråga om att låta regionledningen stanna i Kristianstad.

En samfinansiering – ett gemensamt ansvarstagande – är det enda godtagbara, ur både finansiell och politisk synvinkel.