Fria ord

Kris kräver nya lösningar

Fria ord Artikeln publicerades

Med anledning av finanskrisen gäller gas och broms för en ny kommunbudget 2010 för Kristianstad. Det skriver fempartistyrets gruppledare: Bengt Gustafson (M), Pierre Månsson (FP), Ingrid Karlsson (C), Nils-Edvin Andersson (KBF) och Anders Björklund (ÅÅ).

Den ekomiska krisen slår hårt mot Sveriges alla kommuner. Trots att Kristianstad har klarat sig bättre från arbetslöshet än många andra kommuner, drabbas medborgare, kunder och anställda hårt av det allmänna konjunkturläget.

Varje skatteprognos visar allt mera förskräckande siffror. Finanskrisen i dag är ännu värre än den lågkonjunktur som vi – med stora försakelser – tog oss igenom vid 1990-talets början.Kristianstad kommunhar en i grunden stabil ekonomi med en mycket låg skuldsättning. De senaste årens mycket positiva utveckling gör att dagens situation upplevs särskilt svår.

Bortfallet i kommunens intäkter för 2010 förväntas bli omkring 190 miljoner kronor jämfört med den flerårsbudget vi haft att utgå ifrån. Den extrema situationen gör att vi måste förändra budgetprocessen och skapa tid för fördjupade diskussioner kring åtgärder som verkligen kan ge effekt på ekonomin.

Majoriteten väljer därför att inte lägga något budgetförslag till kommunfullmäktiges planerade budgetsammanträde i juni. I stället får kommunstyrelsens och nämndernas presidier utrymme att bearbeta problematiken inför fullmäktiges möte i september.

De nedskrivna skatteintäkterna omfattar cirka 190 miljoner kronor. Budgetminskningen måste hanteras samtidigt som viktiga utvecklingsprojekt för kommunen måste fortsätta.I majoritetens underlag ligger nödvändiga effektiviseringar och besparingar. På investeringssidan senareläggs projekt motsvarande mer än 100 miljoner.

Driftskostnaderna har skurits ned med cirka 90 miljoner kronor i relation till vad de annars skulle vara. Rambudgetförfarandet innebär att nämnderna ansvarar för att finna de lämpliga åtgärderna, om än i dialog med kommunstyrelsen.

Ingen verksamhet kan helt skyddas från effekterna av en ekonomisk kris i det format som vi nu upplever. Målet är ändå att de svagaste ska drabbas minst.

Därför blir uppdraget till socialnämnden, omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och räddningstjänsten att göra besparingar i budgeten som procentuellt är betydligt lägre än vad som gäller för övriga nämnder.

I majoritetens förslag ligger också en frysning av politikerarvodena och friställande och försäljning av lokaler samt begränsning och effektivisering av inköp.

Vi måste slå till bromsen för att klara vår kommun genom lågkonjunkturen. Samtidigt får vi inte bromsa så hårt att vi underminerar den framtid som väntar efter konjunktursvängningen.

Planläggandet av nya områden för näringsliv och bostäder fortsätter tillsammans med de pågående kommunala projekten. I ett femårsperspektiv har Kristianstad kommun aldrig tidigare satsat på en så omfattande och positiv utveckling.

Vi ska inte bara överleva – vi ska leva och utvecklas för att möta framtiden – gas och broms gäller för 2010!