Opinion

Behåll balansen

Opinion Artikeln publicerades

Region Skånes samboskap med Kristianstads kommun är på väg att förverkligas. Den senaste veckan har de två fullmäktigeförsamlingarna sagt ja till planerna på att Kristianstad ska bygga nya, gemensamma lokaler i rådhuskvarteret vid Stora Torg, tänkta att stå färdiga 2014.

Det råder bred politisk uppslutning kring satsningen. Både till höger och till vänster har fördelarna lyfts fram.

Att regionen inte vill vara med och äga hälften av de nya lokalerna har bara – kort och gott – förklarats med att man vill ha det så. Med detta konstaterat har alla farhågor viftats undan, som den om att regionledningen planerar för en framtida flytt från Kristianstad till Malmö.Ett par faktorergör att frågan är fortsatt intressant.

Att äga själv är i längden alltid billigare än att hyra in sig.

Och att Kristianstad ska vara Region Skånes politiska säte var en uppgörelse i samband med att regionförsöket inleddes 1999.

Det senare motiverades delvis med att norra och östra Skåne behöver politisk tyngd och verklig makt för att inte uppslukas av det mer expansiva sydvästra hörnet.

Med all makt i Malmö skulle Skåne förlora balansen.

Inte heller får man förtränga framtida möjligheter. Kristianstad framstår som ett naturligt säte för den politiska makten i en förstorad region, med Blekinge och Kronoberg.Lokalfrågan rensadfrån alla misstankar om framtida verksamhet landar i en undran om varför en så pass stor och stabil organisation som Region Skåne inte anser sig vara i behov av att äga sina lokaler.

Lokalkostnader är en stor utgift. Fastigheter är undantagslöst varje kommuns och landstings största tillgångar.

För skattekollektivet är det också viktigt att både kommunen och regionen hanterar sina skattemedel så effektivt som möjligt.

Byggnader skrivs normalt av på 33 år, vilket får anses vara ett relevant jämförelsemått. Hur stora är kostnaderna för ägande av de nya lokalerna under 33 år jämfört med hyreskostnaden under samma period?

Än så länge finns det inga svar. Men senast i september 2010 måste frågarna vara besvarade – då ska hyreskontrakt och kostnadskalkyl för projektet ligga färdiga.

Inför det arbetet är det värt att påpeka det rimliga i att hyresavtalet åtminstone skrivs tills vidare, och med längre uppsägningstid än de två år som har föreslagits.

Regionens beslut handlar om både ekonomi och politik. Att vägra äga lokaler i Kristianstad sänder en – medveten eller omedveten – signal om att regionen i förlängningen inte planerar att vara kvar. Det är olyckligt om beslutet dessutom – oavsett intentioner – innebär en merkostnad.