Fria ord

Alla ska få hjälp att komma tillbaka

Fria ord Artikeln publicerades

Det är inte sant att Alliansen jagar ut svårt cancersjuka på arbetsmarknaden! Det är inte sant att Alliansen tvingar döende att söka arbete i hela landet! Det är inte sant att Alliansen tvingar arbetsoförmögna att söka arbete de aldrig kan utföra!

Regeringen ger tusentals människor möjlighet att komma tillbaka till arbete genom en fungerande rehabiliteringskedja. Den sjukskrivne följs upp med jämna intervall – 3, 6 och 12 månader – för att vid varje tillfälle få relevant hjälp och rehabilitering för att kunna komma i arbete.Den som lider av sjukdomar som svårartad cancer, MS eller liknande – eller som genomgår långvarig rehabilitering efter en olycka eller stroke – kan beviljas sjukpenning utan tidsbegränsning.

Efter 2,5 år (30 mån) sjukskrivning tas ett slutligt beslut om hur framtiden ska se ut. För den som har arbetsförmåga sker detta genom ett introduktionsprogram hos arbetsförmedlingen (AF).

LO uttryckte i sin rapport Sjukas rätt till stöd, en idéskrift om morgondagens sjukförsäkring(2007): "Begränsningen för perioden med sjukpenning kan lämpligen bestämmas till omkring 14 till 15 månader".

Vi har gått deras förslag till mötes – men dubblat det till 30 månader!

Cirka 54 000 personer får under 2010 möjlighet att delta i AF:s introduktionsprogram. Programmet varar som längst tre månader och leder till olika handlingslinjer.

ºAtt framtida arbetsförmåga inte finns, då beviljas förtidspension,ej tidsbegränsad.

ºAtt arbetsförmåga finns, vilket leder till återgång till arbetsmarknaden.

ºAtt arbetsförmågan är partiell vilket leder till en kombination av arbete och förtidspension/sjukpenning.

ºAtt arbetsförmåga inte bedöms finnas just nu men kan komma tillbaka, då återgår personen till sjukpenning.

Förra regeringen förtidspensionerade 147 personer – varje dag! 10 personer var under 25 år! De flesta var kvinnor!Det finns anledning att kritisera myndigheter och departement för bristande underlag och framförhållning. Men kritiken får inte skymma reformens huvudsyften: Den som är sjuk ska ha sjukpenning. Den som är utan arbete ska få hjälp av Arbetsförmedlingen. Den som helt eller delvis förlorat sin arbetsförmåga ska få förtidspension.

Det känns ovärdigt att vissa med total övertygelse teoretiserar om cancersjuka, döende, uteblivna utbetalningar och "stupstockar", att inferno väntar den 1/1 2010.

Ur ett visst retoriskt perspektiv, det kortsiktigt politiska, kan det leda till framgång, men på lång sikt är det ett förlorarkoncept då medborgarna upptäcker att infernot inte infinner sig och att fler än hälften av dem i introduktionsprogram får arbete, utbildning, rehabilitering eller praktik i stället för passiva sjukskrivningar/förtidspensioner.

S instämmer i att 32 000 förtidspensionärer med tidsbestämd sjukersättning ska omförsäkras 2010.

Alliansens förslag är att människor, alltför länge bortglömda i utanförskap, ska få möjlighet att pröva sin förmåga att arbeta och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Ingen ska lämnas efter!