Opinion

Invandringslandet Sverige

Opinion Artikeln publicerades

Sverige är dåligt på att ta tillvara den kunskap människor bär med sig in i landet. Många nyanlända märker att det finns en andra gräns som är väl så svår att passera som den geografiska: den som omgärdar arbetsmarknaden. I längden är det ohållbart för enskilda individer och för samhället i stort.

I en rapport som Saco och Svenskt Näringsliv gemensamt låtit SCB göra framträder problemet svart på vitt. Av dem som bott i Sverige i mindre än två år är bara tre av tio sysselsatta. Även om skillnaden i sysselsättningsgrad jämfört med inrikes födda svenskar minskar med tiden kvarstår den så länge som efter tjugo år i landet.

En förklaring till att det tar lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden kan vara att dagens arbetsmarknad är mer krävande än gårdagens. Många enklare sysslor har försvunnit till låglöneländer. Generellt sett är de som är inrikes födda högre utbildade än utrikes födda. Därtill reser språket barriärer för nyanlända.Men det är intehela sanningen. Rapporten från Saco och Svenskt Näringsliv visar att bara hälften av utlandsfödda akademiker jobbar i arbeten som motsvarar deras utbildning. Bland inrikes födda är motsvarande andel 80 procent. Att det är lättare för infödda svenskar att få ett bra jobb och göra karriär är ett integrationspolitiskt misslyckande.

Sverige har i längden inte råd att ha dessa skevheter. Sanningen är att landets befolkning skulle minska på sikt om det inte vore för invandringen, samtidigt som allt fler äldre kommer att behöva försörjas av dem som arbetar. De invandrare som kommer hit, oavsett om det beror på att fått ett arbete, ska återförenas med sina familjer eller söker skydd, borde tas emot med öppna armar.

Framtidens välstånd hänger på att arbetsmarknaden förmår ta till vara på alla människors kompetens och kunnande. I takt med att världsekonomin blir allt mer sammanflätad borde dessutom erfarenheter från andra länder i många branscher kunna ses som meriterande.

Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) säger i en kommentar till rapporten att Arbetsförmedlingen kan göra mycket genom att kartlägga vad människor som kommer till Sverige har för möjligheter: "Det har varit väldigt mycket samma insatser och det fungerar inte", säger hon till TT.Självklart är det så. Invandrare är ingen homogen grupp. Men frågan är om Arbetsförmedlingen är lämpad för att lösa problemet. Det rör sig snarare om behovet av en annan samhällsmentalitet som måste prägla såväl arbetsgivare som myndigheter och individer. Sverige måste bli invandrarland på riktigt.

I Kanada, som har en lång historia av framgångsrik invandring, bedrivs integrationsarbetet i stor utsträckning av frivilligorganisationer uppbackade av offentligt stöd i stället för som här av myndigheter. Många som lotsar in nyanlända i samhället är själva invandrare. Kanske vore det något för Sverige att inspireras av?