Äldre ska ha rätt till en fast läkarkontakt

Debatt ,

Äldre med flera sjukdomar är en grupp som blir en allt större andel i befolkningen när medellivslängden ökar.

Det finns många handlingsplaner för att förbättra vården för äldre, men vi ser tyvärr att vården drar ökade resurser utan att målen om kontinuitet och trygghet uppnås. Det måste förändras.

Andelen äldre multisjuka med fast läkarkontakt är i Sverige bara 40 procent, motsvarande andel för jämförbara länder är 80-100 procent. Vi tror det är en orsak till bristerna och vill prioritera fast läkarkontakt.

Under förra mandatperioden var Moderaterna och Liberalerna drivande i att införa konceptet äldrevårdscentraler i Region Skåne. Äldrevårdcentraler kan erbjuda de äldre hembesök, telefonkontakt utan knappval och sjuksköterskor med specialistkompetens. De erbjuder även särskilda hälsoinriktade insatser. Det görs särskilda läkemedelsgenomgångar och man arbetar med att minska psykisk ohälsa och förbättra kostvanor.

  År 2011 infördes läkemedelsgenomgångar enligt LIMM-modellen som är framforskad i Skåne. Äldrevårdcentraler och läkemedelsgenomgångar är två anledningar att sträcka på sig lite extra som skåning. Detta är två bra och viktiga beslut som betytt mycket för många äldre.

  Nu måste nästa steg tas! Vi vill göra mer framöver för att ytterligare stärka sjukvården för äldre och multisjuka och se till så resurserna används rätt.

  För att lyckas i det förebyggande arbetet är geriatriken extra viktig. Allt från information om att benskörhet kan förebyggas genom styrketräning och rätt kosthållning till hur man undviker fallskador i hemmet samt hur viktig munhälsan är för det allmänna välbefinnandet.

  Detta är en nyckel till friskare medborgare, som kan klara sig själva längre och som är i mindre behov av läkemedel. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt för att vården ska kunna klara av en allt större åldrande befolkning.

  Med de skånska äldre i fokus vill vi att samarbetet mellan kommun och region ska förstärkas och förbättras. Idag finns ett hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och regionen. Kommunerna är ansvariga för hemsjukvården, Region Skåne står för läkarstöd till hemsjukvården.

  Detta utvecklingsavtal kommer över tid att bidra till att den skarpa linje som ofta uppstår mellan kommun och region suddas ut och patienten sätts i fokus oavsett vem det är som ska utföra insatserna. Kompetensutveckling av personal och teamarbete är en förutsättning för att detta ska bli riktigt bra. Vår förhoppning är att avtalet och samarbetsformen faller väl ut. Tillsammans kan vi bidra till att de äldre får den vård och omsorg de förtjänar!

  Gilbert Tribo (L)

  gruppledare för liberalerna och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Ulrika Heindorff (M)

  2e vice ordförande i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden