Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

En död hand har lagts över kustens utveckling

Svar på Bo Thunells debattartike den 19 mars gällande avskrivning av planuppdrag längs kusten
Ändringen av detaljplanen för Nyehusen Furuboda upphävdes av länsstyrelsen våren 2018 på grund av risk för översvämning.
Ändringen av detaljplanen för Nyehusen Furuboda upphävdes av länsstyrelsen våren 2018 på grund av risk för översvämning.
Foto: Arkiv
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Personligen tycker jag att såväl länsstyrelsen som regering har intagit en för sträng hållning och därmed i princip lagt en död hand över kustens utveckling. Kommunen har dessutom verkligen försökt att påverka i en annan riktning. Men som byggnadsnämnd har vi att följa gällande beslut.

Kommunens program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda antogs av kommunfullmäktige 2009. Där angavs bland annat att befintliga byggrätter skulle kunna utökas. Hänsyn skulle också tas till anpassning till omgivningen och inkoppling till kommunalt vatten och avlopp.

Under åren därefter har ett 20-tal sådana planändringar genomförts. På några fanns genomförandetid kvar, så beslut om ändring av dem fick avvakta.

Trots det beslut som fattats i kommunfullmäktige om möjlighet till utökade byggrätter längs med kusten upphävs detaljplaner som medger detta av länsstyrelsen.

Under tiden ökade kunskapen om problematiken med havsnivåhöjningar och erosion samtidigt som länsstyrelsen skärpte sin inställning till att godkänna förändring av byggrätter.

Förra mandatperioden beslöt nämnden ändå att gå fram med den plan som stod på tur, ändringen av detaljplanen för Nyehusen Furuboda.

Den upphävdes direkt av länsstyrelsen våren 2018 på grund av risk för översvämning. Kommunen överklagade detta beslut till regeringen och höll fast vid att större bostäder skulle tillåtas och att en ändring av detaljplanen var viktig för utveckling och förbättring av bebyggelsen längs kusten.

Regeringen tog in yttranden från både Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Boverket som båda höll med länsstyrelsen om att det var olämpligt att utöka byggrätterna med hänsyn till översvämningsrisken.

2020 fastställde regeringen upphävandet av den ändrade detaljplanen för Nyehusen Furuboda.

Christina Borglund, KD, ordförande i byggnadsnämnden.
Christina Borglund, KD, ordförande i byggnadsnämnden.
Foto: Tommy Svensson

Av beslutet framgår att länsstyrelsen inte längre kommer att acceptera denna typ av detaljplaneändringar med utökad byggrätt. De kräver istället en fullständig planprövning och lokaliseringsprövning mot dagens planeringsförutsättningar vilket inte ryms inom det uppdrag som gavs till förvaltningen i samband med kustprogrammet 2009 och som inte heller bedöms möjlig att genomföra av förvaltningen.

Med andra ord; trots det beslut som fattats i kommunfullmäktige om möjlighet till utökade byggrätter längs med kusten upphävs detaljplaner som medger detta av länsstyrelsen.

Man tar också med säkring av vägar och VA i avvägandet. Det har därmed ingen betydelse vilken höjd tomten har eller om fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och spillvattennät eller ej. VA-utbyggnaden är dessutom en skyldighet för kommunen och följer Miljöbalken.

Byggnadsnämnden har därmed beslutat att avskriva resterande planuppdrag längs kusten.

Kommunen har drivit frågan till högsta instans. Regeringens beslut kan inte överklagas vidare.

Byggnadsnämnden beklagar att besluten går emot kommuninvånares förväntningar och önskemål. En positiv sak finns dock att tillgå, möjligheten för de flesta att bygga ut enligt Attefallsåtgärderna. Dessa kan genomföras utöver den byggrätt som gäller i detaljplanen.

Christina Borglund, KD gruppledare, ordförande byggnadsnämnden

Läs mer