Ett viktigt symbolvärde att kyrkan ligger fritt

Vid styrelsesammanträdet i Föreningen Gamla Christianstad den 3 september kom frågan upp om det staket runt kyrkotomten, som Kyrkorådet tagit beslut om.
Debatt • Publicerad 10 september 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.Foto: Tommy Svensson

Styrelsen ser positivt på planerna att försköna platsen runt kyrkan med planteringar, sittplatser och så vidare. Men vi reagerar starkt på Kyrkorådets beslut att omgärda hela kyrkotomten med ett 1.5 meter högt staket av lackerat stål på stensockel. Uppförandet skulle innebära, att ett mycket stort område av den gamla stadskärnan skulle avgränsas från den i övrigt öppna innerstaden. Även om de grindar, som planeras i staketet, skulle vara öppna under dagtid, skulle ändå området uppfattas som otillgängligt och avskilt från den övriga stadskärnan. Att avskilja kyrkan med ett staket är ett stort ingrepp i stadsbilden då kyrkan i dag med sin synlighet är ett viktigt blickfång.

Att den vackra och pampiga Trefaldighetskyrkan – den kanske viktigaste klenoden i staden – ligger fri, synlig och tillgänglig på en plats, där tusentals människor passerar varje dag, är av stor betydelse och har ett viktigt symbolvärde för kyrkan som gemensam och tillgänglig för alla. Ett avskärmande staket skulle signalera en avskildhet och en instängdhet, som inte är i samklang med den nutida kyrkans strävan att finnas och verka mitt i samhället.

Det förvånar också, att ett beslut, som innebär ett så stort ingrepp i både den nutida och den historiska stadsbilden, tydligen har fattats utan någon form av samråds- eller remissförfarande där allmänhetens intresse fått komma till uttryck. Styrelsens förhoppning är därför, att Kyrkorådet stannar upp, överväger och förhoppningsvis tar till sig de reaktioner och synpunkter, som framförts rörande planerna på ett staket runt hela kyrkotomten. Vi önskar därför, att kyrkorådet snarast bjuder in till ett allmänt möte för att lyssna på de reaktioner och synpunkter, som framförs.

Barbro Mellander

Ordförande

Disa Lundgren

Sekreterare

Styrelsen för Föreningen Gamla Christianstad