Fel påstå att alla vattenkraftverk är skyldiga till åldöden

Debatt ,
Ordföranden i Köpinge Fiskvårdsområde sätter i glasål vid dämmet till Ugerups mölla.
Foto:Foto: Gunnar olsson
Ordföranden i Köpinge Fiskvårdsområde sätter i glasål vid dämmet till Ugerups mölla.

Kenth Olsson har i en debattartikel i Kristianstadsbladet 19/9 angett att svensk vattenkraft orsakar en mycket stor åldöd. Han gör samma fel som alla andra, som inte skiljer på de olika slags vattenkraft.

De 208 största kraftstationerna har en installerad effekt på över 1 000 kW. De orsakar vattenkraftverkens största åldöd. Vattenkraftverk med en installerad effekt under 1000 kW kallas småskalig vattenkraft. Allra minst är mikrokraftverken, med installerad effekt på högst 43 kW.

Mikrokraftverken är ofta gamla ombyggda kvarnar med en månghundraårig historia från dansktiden. De har inga samlingsdammar utan drivs på det förbirinnande vattnet.

  Man talar ofta om turbindöd, men den stora åldöden är i stället gallerdöd. De största kraftverken har ett sådant vattensluk att en ål som kommer in i strömmen mot kraftverket inte har en möjlighet att simma därifrån utan kläms ihjäl mot gallret av det höga vattentrycket.

  Många av de småskaliga kraftverken har på senare åren fångat in ålen innan den nått den kraftigare strömmen, varefter de transporterats ner och släppt nedanför kraftverken. Mikrokraftverken har ett så lågt vattensluk, att ålen utan vidare simmar från gallren, utan att ta skada.

  När man drar alla verken över en och samma kam, små som stora, ger man myndigheter incitament för att rasera månghundraåriga vattenanläggningar.

  De 19 anläggningarna i Helge å, som anlagts i mitten av 1900-talet, kommer inte att få vidkännas någon som helst inskränkning. De ägs av ett multinationellt mångmiljardföretag och sägs ha giltiga, moderna tillstånd.

  Nej, de som drabbas blir de privatägda mikrokraftverken i Vramsån, som i stort sett aldrig orsakat någon åldöd.

  Så gott som alla verken i Vramsån har eller har haft ålkistor. Varför skulle man bygga anläggningar som tog död ålen, en stor del av mjölnarens levebröd? Hur många ålkistor har anläggningarna i Helge å?

  Jag är en av syndarna då jag i cirka 35 års tid, fram till 2005, årligen fångade mellan 40 och 75 ålar. Vänner bland ålfiskarna hjälpte mig med rökningen.

  Jag anser, att jag återbetalt skulden i och med att det släppts några tusental glasålar från mitt dämme, ett reproduktionsförsök, som kommer att upphöra i samma stund som dämmet raseras.

  Kristianstads kommun kandiderar, bland 13 andra kommuner, för titeln årets kulturkommun. Förhoppningsvis ägnas en del av arbetet och energin till att stärka situationen för gamla kulturarv som kvarnrörelser och ålfiske.

  Vramsån är det enda vattendrag i kommunen där det fortfarande finns fungerande vattenverksamheter som kvarnar och sågar. Även om de i dag ställts om till den renaste elproduktionen, finns hela den gamla utrustningen kvar i verksbyggnaderna.

  Jag anser dessa lika bevarandevärda som den skånska ostkustens ålfiske. Kenth kanske vurmar lika mycket för gamla kvarnrörelser som för ålfisket, och stöttar dem, så att de inte försvinner samma väg som den skånska historien.