Flytta högskolan och stärk Kristianstad

Debatt ,

På Högskolan Kristianstads initiativ har en samverkansgrupp med deltagare från kommunen tillsatts för att diskutera en flytt av högskolan till badhusplatsen eller en annan centralt belägen plats. Det är utmärkt att högskolan ser fördelar med en central lokalisering och att kommunen ställer sig försiktigt positiv.

Kristianstad behöver nämligen, som tankesmedjan Intelligence Watch skriver i rapporten "Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål", förstärka centrum både ur miljösynpunkt och för den ekonomiska tillväxten.

Om fler verksamheter lokaliseras stationsnära i centrum ökar möjligheterna till klimatsmart arbetspendling med tåg och buss. Samtidigt kan den ekonomiska effekten bli betydande. Kristianstads befolkning har ökat med över 11 000 invånare, men det finns i dag färre sysselsatta med arbetsplats i kommunen jämfört med 1990.

Däremot ökar utpendlingen successivt till i dag närmare 8 000 arbetspendlare i andra kommuner. Näringslivet har inte förmått att växa såsom vore önskvärt och ett skäl kan vara att högskolan genom sin belägenhet inte har utnyttjats till stadens fördel.

  Det är ingen tillfällighet att fler städer samlar verksamheter stationsnära och i centrum. Vid Malmös tågstationer växer kontorsetableringarna och högskolan. Lunds kommun har flyttat till Lund C och Kävlinge och Växjö kommuner är på väg att flytta kommunhusen invid järnvägsstationerna. Halmstad har planer på att förtäta längs Tullkammarkajen invid centralstationen och i Norge utvecklar Trondheim ett campus mitt i staden med målet att göra centrum till en innovationsarena.

  Kristianstads kommuns samlokalisering med Region Skåne i rådhuset har varit framgångsrik, men behöver följas upp, i synnerhet som externhandelsområdet C4 Shopping vid Hammarshus dessvärre kommer att försvaga den historiska handelsplatsen.

  Liksom när Kristianstad grundades gäller att täthet möjliggör att utnyttja människans enastående förmåga till gemensam kunskapsproduktion. Kristianstad behöver den kritiska massan av affärsidkare och arbetskraft, men i dagens kunskapssamhälle även influenserna från en kreativ högskola och de många studenterna som med kunskap, energi och idéer kan vitalisera staden.

  Det handlar om att komma närmare, om att öka den ömsesidiga nyttan mellan högskola, företag och det offentliga. Detta närmande handlar om det fysiska avståndet, men kan också underlättas genom att, enligt dansk förebild, det offentliga och företagen erbjuder betalda studentmedarbetarjobb till studenter 10-15 timmar i veckan för att institutionalisera utbytet och kunskapsspridningen. Det tjänar även syftet att knyta studenterna till staden och få fler att stanna kvar och bidra efter avslutade studier.

  Ska Kristianstad klara konkurrensen från större städer i Skåne och Sverige och fler jobb skapas bör staden göra vad den kan för att öka sin attraktivitet. Till det hör otvivelaktigt att flytta högskolan till centrum och att förtäta för att öka den kritiska massan.

  Anders Olshov

  chef för och grundare av tankesmedjan Intelligence Watch som arbetar för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor