Hur man kraschar sitt varumärke

Debatt Artikeln publicerades
Fotografen Glenn Strid har försökt illustrera hur de planerade vindkraftverken i Hanöbukten skulle påverka utsikten från Täppetstranden i Åhus med ett montage.
Foto: Glenn Strid
Fotografen Glenn Strid har försökt illustrera hur de planerade vindkraftverken i Hanöbukten skulle påverka utsikten från Täppetstranden i Åhus med ett montage.

Taggen Vindpark AB har fått tillstånd att bygga en vindkraftspark i havet utanför kusträckan från Åhus till Maglehem. Totalt får 83 vindkraftverk uppföras med en höjd av 170 meter.

Tillståndsbeslutet vann laga kraft i december 2012. Taggen lämnade 2015 in en begäran till mark- och miljödomstolen i Växjö om att få ändra tillståndet vad avser höjden på verken. Man vill nu bygga 220 meter höga verk. Taggen säger sig ha för avsikt att bygga upp emot 50 verk.

Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun hade ärendet om ändringsansökan på sitt bord samma år. Moderater och Kristdemokrater yrkade avslag på ansökan om ändringstillstånd och yrkade dessutom att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Vi förlorade omröstningen mot den styrande majoriteten S, L, C som fick stöd av V.

Dessvärre är alla kommuninvånare förlorare.

Sveriges högsta skyskrapa, Turning Torso i Malmö, är 190 meter hög. Taggen Vindpark AB vill alltså nu bygga verk som är 30 meter högre än Turning Torso! Den planerade vindkraftsparken ligger en dryg mil (12 kilometer) från Åhus. Om man står på Äspetstranden i Åhus ser man Stenshuvud, vars högsta punkt är 97 meter. Avståndet Åhus–Stenshuvud är cirka 2,7 mil. Det säger sig själv att resa upp emot 50 vindkraftverk i höjd 220 meter kommer att dominera landskapsbilden på sträckan Åhus–Yngsjö–Furuboda. Kustområdet förvandlas till ett industrilandskap. Det blir en starkt negativ påverkan på kusten inte bara i vår kommun utan även i Simrishamns kommun på platser som Haväng, Kivik och Stenshuvud. För övrigt var den storslagna havsutsikten en av orsakerna till att Stenshuvud gjordes till nationalpark.

Om Taggen Vindpark AB får igenom sin ändringsansökan innebär det ett hårt slag för turist- och besöksnäringen i kommunen. Med det finns även andra aspekter.

Kristianstads kommun har svårt att konkurrera med Malmö-Lundområdet när det gäller att erbjuda arbetstillfällen. Men vi kan konkurrera när det gäller att erbjuda en attraktiv boendemiljö. En viktig del av boendemiljön är tillgången till havet med den obrutna horisontlinjen. Det handlar också om att bevara denna tillgång för kommande generationer.

Miljöbalken utpekar kuststräckan från Örnahusen utanför Skillinge till Åhus som särskilt skyddsvärd (4 kapitlet 1 och 2§§). Där finns inskrivet att området är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området och med hänsyn till turismen och friluftslivet. Vidare föreskrivs att ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Kristianstads kommun har ett stort ansvar när det gäller att värna om de värden som kusten representerar och som Miljöbalken vill skydda.

Kommunstyrelsen har nu fram till den 20 augusti i år på sig att ändra sitt ställningstagande och avstyrka ändringsansökan. Moderaterna och Kristdemokraterna uppmanar den styrande majoriteten att antingen kalla till extra Kommunstyrelse eller ansöka om förlängning av yttrandetiden till Miljödomstolen så frågan på nytt kan diskuteras i ordinarie kommunstyrelse

Vi slåss för strandskyddet men struntar fullkomligt i landskapsbildskyddet.

Peter Johansson

gruppledare M

Christina Borglund

gruppledare KD