Annons

Idéburna organisationer nyckel i arbetet mot psykisk ohälsa

Vi behöver alla bli bättre på att prata om problemet med psykisk ohälsa i vårt samhälle. Det ökar kunskapen och minskar känslan av utanförskap hos den drabbade. Den idéburna sektorn spelar en viktig roll i arbetet för en bättre psykisk hälsa.
Debatt • Publicerad 13 oktober 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den psykiska ohälsan har blivit en folksjukdom. Det finns flera anledningar till att den psykiska ohälsan ökar och för att bryta den negativa trenden krävs ett målinriktat arbete som inkluderar olika samhällsaktörer, till exempel skola och socialtjänst. En nyckelaktör i arbetet med psykisk hälsa är den idéburna sektorn som kan bidra med nätverk, skapande av arenor och kunskap. Idéburna organisationer bör få goda förutsättningar att vara långsiktiga partners till Region Skåne. Därför är det väldigt glädjande att en enig regionstyrelse den 9 oktober beslutade att teckna ett flerårigt partnerskap med Studieförbundet Vuxenskolan Skåne avseende Skåneveckan för psykisk hälsa. Det innebär att Region Skåne bidrar med totalt 1,5 miljoner kronor under de kommande tre åren för att Skåne ska fortsätta ha ett årligt arrangemang där skåningens inre hälsa hamnar i fokus. Skåneveckan för psykisk hälsa görs i samverkan med intresseföreningarna inom psykiatriområdet i Skåne och syftar till att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa. Under Skåneveckan arrangeras föreläsningar, seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser runt om i Skåne. Skåneveckan har hittills varit välbesökt, berikande för Region Skånes verksamheter och det är viktigt att det arbetet kan fortsätta.

Parallellt med de idéburna organisationernas insatser måste även det offentliga ta ett stort ansvar. Det har genomförts många goda satsningar på olika politiska nivåer de senaste åren. Det är positivt att satsningarna har gjorts av styren med olika politisk färg då psykisk hälsa är en viktig samhällsfråga och ska adresseras av alla partier. Region Skåne har under den senaste mandatperioden bland annat stärkt vården kring självskadebeteenden, satsat på att förhindra självmord och etablerat fler första linjen-mottagningar för unga som mår psykiskt dåligt. Regeringen har satsat 1,4 miljarder kronor i kampen mot den psykiska ohälsan, inte minst har det gjorts förstärkningar för skolelevers välmående. Men det behöver göras mer.

Annons

Trots att nästan var tredje patient i väntrummet lider av psykisk ohälsa saknar runt hälften av alla offentliga vårdcentraler i Region Skåne en anställd legitimerad psykolog. Det tyder på ett systemfel. Även det förebyggande arbetet, som handlar om att tidigt möta och bekämpa psykisk ohälsa, måste rustas upp. Idag ökar söktrycket på den skånska barn- och ungdomspsykiatrin. Antalet samtal till Region Skånes telefonlinje ”En väg in”, det nummer som barn och ungdomar ska ringa om de mår psykiskt dåligt, har ökat med 56 procent på två år. De skånska ungdomsmottagningarna kontaktas av allt fler som tycker att livet skaver och det offentliga måste möta det behov som finns. Vi har inte råd att förlora en generation som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och i ett socialt utanförskap.

Region Skåne har ett fortsatt viktigt arbete att göra för att alla skåningar ska ha god psykisk hälsa samt känna hopp, livsglädje och styrka. För att arbetet ska vara framgångsrikt måste det göras tillsammans med den idéburna sektorn som har en nyckelroll för att vända utvecklingen.

Anders Åkesson

(MP) regionråd med ansvar för psykiatri

Mätta Ivarsson

(MP) regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons