”Konsekvensen blir att många små vattenkraftverk tvingas stänga.”

Debatt Artikeln publicerades

Ska Sverige som enda land i världen lägga ner koldioxidfri elproduktion?

Vattenkraft har funnits i Sverige sedan medeltiden. Då var det oftast kvarnar. Sen blev det hammare och verkstadsindustri. För drygt 100 år sedan började man sätta in turbin och generator. Elektriciteten kom till byn.

När Sverigeelektrifierades på allvar byggde man ut de stora älvarna och sen kom kärnkraften. De gamla elverken med sina dammar blev kvar och existerar än i dag. Man levererar några procent av Sverige el och bidrar till lokal balans i elnäten. Det handlar om gamla kulturmiljöer med fungerande, lönsam småindustri, lokalt ägd – ofta av entusiaster. De underhåller dammarna och ser till att vattennivåerna upprätthålls. Det rör sig om 4 000 jobb och cirka 23 miljarder kronor i tillgångar.

  Vidare handlar det om något vi alla efterfrågar: nästan totalt koldioxidfri elproduktion. Ett vattenkraftverk ger inga utsläpp, orsakar inget buller, kräver inga transporter av bränsle. Det lånar vattnet till turbinen några sekunder och släpper sedan ut det lika rent som när det togs in i kraftverket.

  I dag är dettahotat av myndigheter och vattenkraftmotståndare. Tydligast syns det i Vattenverksamhetsutredningen och vissa länsstyrelsers agerande .

  De stöder sig på EU:s vattendirektiv. Man påstår att detta kräver att vattenverksamhet som funnits i århundraden prövas mot miljöbalken, som om verksamheten skulle byggas i dag. Konsekvensen blir att många små vattenkraftverk tvingas stänga.

  Självklart kräver EU:s vattendirekt inte detta. Andra länder i Europa planerar inte att lägga ner sin småskaliga vattenkraft. Tvärt om driver EU projekt för att identifiera och återstarta gamla kraftverk som en del i strategin att minska utsläppen av växthusgaser till 2020.

  Vad de somvill stänga den småskaliga vattenkraften inte berättar är att problemet för till exempel vandrande fisk är dammarna, inte själva turbinerna. Frågan är om de tänker sig att ett par tusen dammar i Sverige ska rivas ut? Och vad ska man då göra med de ytterligare drygt 10 000 dammar som inte har någon koppling till vattenkraft? Att riva ut så många dammar skulle få oöverskådliga konsekvenser för landskapet med försvunna sjöar och ökade översvämningar. Kris- och Beredskapsmyndigheten efterlyser fler dammar för att hantera ökad nederbörd i framtiden.

  Vi som driversmåskalig vattenkraft har stort miljömedvetande och genomför åtgärder för att fisk och andra arter ska kunna vandra och sprida sig. Vi har inget emot krav på rimliga miljöåtgärder. Men Vattenverksamhetsutredningen förslag präglas av utopism och ideologisk enögdhet.

  Inte förvånande leder sådant till absurda konsekvenser, att Sverige som enda land i världen ska lägga ner koldioxidfri elproduktion.