Läslust via skolbiblioteken viktigt för språkutvecklingen

Öppet brev till Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad.
Ordförståelse • Publicerad 11 februari 2023 • Uppdaterad 13 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bibliotekets vänner har under hösten kontaktat samtliga skolchefer i kommunen för att få en uppfattning om skillnader vad gäller skolbibliotekens budget och bemanning.
Bibliotekets vänner har under hösten kontaktat samtliga skolchefer i kommunen för att få en uppfattning om skillnader vad gäller skolbibliotekens budget och bemanning.Foto: Matilda Ohlsson

Under senare år har vi alltför ofta i olika medier mötts av oroande rapporter om minskat eller till och med obefintligt intresse för läsning hos stora grupper av barn och ungdom, vilket leder till försämrad läsfärdighet, sämre ordförråd och svårighet att tolka och granska texter. Den för många helt dominerande källan till information – elektroniska media – har i aktuell forskning visat sig ha brister när det gäller språkutveckling och ordförståelse i jämförelse med tryckt text.

Föreningen Bibliotekets vänner i Kristianstad har sedan 77 år som syfte att väcka intresse för och stödja kommunens biblioteksverksamhet och aktivt främja läslusten i alla åldrar. I vår kommun finns som i andra kommuner ett antal bibliotek som i princip når alla medborgare under en viktig period i deras liv: skolbiblioteken.

Att alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek framgår av Skollagen. Tyvärr finns inga bindande bestämmelser om skolbibliotekens omfattning eller bemanning, trots att behovet av detta vid flera tillfällen framförts, bland annat i Gustav Fridolins utredning 2021 med syfte att stärka skolbiblioteken. I denna föreslogs att i Skollagen införa en bestämmelse om alla elevers tillgång till bemannade skolbibliotek. Så har ännu inte skett. Skolverket ger dock förtydliganden när det gäller att organisera skolbibliotek och undervisning. I vår kommun finns ”Biblioteksplan för Kristianstads kommun 2023”, som vad gäller skolbiblioteken uttalar, att en förutsättning för att utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens är att biblioteket är bemannat med fackutbildad bibliotekarie. I biblioteksplanen anges också som ett mål att likvärdigheten när det gäller elevers tillgång till välfungerande skolbibliotek skall öka.

”Vad gäller den budget som tilldelats biblioteken – exklusive bemanning – är skillnaderna mycket påtagliga mellan grundskolorna. Vanligt är 100-150 kronor per elev med bottenbelopp på 34 kronor.”

Bibliotekets vänner har under hösten kontaktat samtliga skolchefer i kommunen för att få en uppfattning om skillnader vad gäller skolbibliotekens budget och bemanning. Av de fem kommunala skolcheferna har fyra svarat medan en grundskolechef inte avhörts. Enligt biblioteksplanen ansvarar rektor för sin skolas bibliotek och bemanning, men skolchefen har ansvar för fördelningen av medel till de olika skolorna.

Kommunens skolor skiljer sig naturligtvis mycket vad gäller elevantal och därmed medelstilldelning, men konstateras kan, att skillnaderna är stora också mellan vad som synes vara likvärdiga skolor. Gymnasieskolorna har vardera en heltidstjänst men mellan 400 och 950 elever. Skolor med högstadium och också ofta även yngre elever redovisar mellan en hel och 0,8 tjänster och från 300 upp till 600 elever. De skolor som har elever från förskoleklass till årskurs 6 kan vara mycket små med kring 50 elever och bibliotekarie några gånger per termin eller en halv dag per vecka men också ha så många elever som över 500 och då 0,6 tjänster. Vad gäller den budget som tilldelats biblioteken – exklusive bemanning – är skillnaderna mycket påtagliga mellan grundskolorna. Vanligt är 100-150 kronor per elev med bottenbelopp på 34 kronor.

Uppenbarligen behöver skolbibliotekens situation belysas också i Kristianstads kommun. Att ha tillgång till böckerna, till orden, fördjupar tänkandet, vidgar vyerna och bidrar till utvecklingen av både samhälle och individ. Den nya biblioteksplanens förverkligande är en bra början, som vi ser fram emot.

Ann Renbjer, ordförande Bibliotekets vänner i Kristianstad