S: Vi ska satsa på endometriosvården

Under den senaste mandatperioden har vi socialdemokrater gjort stora satsningar på kvinnosjukvården i Skåne. Bland annat har insatser gjorts för att öka jämlikheten och höja kunskapen i vården.
Debatt • Publicerad 4 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Förlossningsvården har fått mer resurser. Syftet är att minska förekomsten av förlossningsskador och skapa en trygg förlossningsvård i hela Skåne. Riktade insatser har även gjorts för att öka deltagandet i screeningen för livmoderhalscancer och ett kunskapscentrum för kvinnohälsa har inrättats. En strategisk plan för kvinno- och förlossningsvård har tagits fram för att garantera långsiktigheten i satsningarna. Ett viktigt men ofta eftersatt område inom kvinnosjukvården är upptäckt och behandling av endometrios. Där har vi socialdemokrater gjort riktade satsningar för att komma tillrätta med de brister som tidigare har funnits.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar omkring tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. I Skåne uppskattas omkring 60 000 kvinnor lida av behandlingskrävande endometrios. För många drabbade kvinnor innebär det återkommande och svår smärta. Därtill kan sjukdomen också leda till svårigheter att bli gravid. Endometrios är vanligt och orsakar stort lidande.

I Region Skåne har vi utvecklat vården för kvinnor med endometrios de senaste åren. Endometriosteamet i Malmö har återstartats efter att det moderatledda styret lade ned det under den föregående mandatperioden. Vi har också startat två nya team, i Helsingborg och Kristianstad. I Kristianstad kom verksamheten igång i september 2015 och redan efter första halvåret hade vårddygnen kortats från 80 till 18 dagar. Endometriosteamen tar ett helhetsgrepp om patientens problematik, genom att läkare, barnmorskor, sexologer och fysioterapeuter arbetar tillsammans för att hon ska bli så symptomfri som möjligt. Tidigare har många av dessa patienter slussats runt i vården. Med en samlad vård sätts kvinnans behov i centrum och vården utförs av experter på endomtrios. Samtidigt har vi infört ett regionalt vårdprogram som ger riktlinjer för hur olika delar av vården ska agera vid misstänkt endometrios.

Vården av endometriospatienter i Skåne har alltså blivit bättre under den senaste mandatperioden, men det finns mer kvar att göra. Vi presenterar därför tre skarpa förslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod:

• Endometriosteamen i Kristianstad, Helsingborg och Malmö ska få resurser för att anställa mer personal och på så sätt kunna ta emot fler kvinnor. Vi vill mer än fördubbla de riktade anslagen till endometriosvården under nästa mandatperiod.

• Bygga upp ett centrum med kirurgisk kompetens på Skånes universitetssjukhus i Malmö. För kvinnor med svår och smärtsam endometrios finns i dag inte tillräcklig kapacitet att operera i Sverige. Vi behöver utveckla såväl kunskapen som kapaciteten att operera även kvinnor med svår endometrios för att dessa ska kunna bli så symptomfria som möjligt. Centret ska kunna ta emot patienter från hela Skåne.

• För att fler ska få en diagnos och rätt behandling så tidigt som möjligt vill vi genomföra en omfattande utbildningssatsning där personal vid ungdomsmottagningar och vårdcentraler ska lära sig att upptäcka sjukdomenI den förra valrörelsen lovade vi socialdemokrater att göra riktade satsningar för att förbättra endometriosvården i Skåne. Det har vi gjort och vi kan se att vården har blivit bättre under de senaste åren. Nu vill vi gå vidare och göra ytterligare insatser för att höja kvaliteten och kunna hjälpa fler kvinnor att få rätt vård i tid.

I den förra valrörelsen lovade vi socialdemokrater att göra riktade satsningar för att förbättra kvinnosjukvården i Skåne. En viktig del var att stärka vården för endometriospatienter. Det har vi gjort och vi kan se att vården har blivit bättre. Nu vill vi gå vidare med fler insatser för att höja kvaliteten och kunna hjälpa fler kvinnor att få rätt vård i tid. Så bygger vi ett mer jämställt och jämlikt Skåne.

Henrik Fritzon (S)

regionstyrelsens ordförande

Maria Nyman-Stjärnskog (S)

regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh