Annons

Skånska vägar behöver bli bättre

Kvaliteten på vägnätet Skåne är dålig på många håll. Det krävs inte speciellt många timmar i bilen för att kunna konstatera det. Tyvärr kommer standarden att sjunka än mer de kommande åren om inget görs. Potthålen breder ut sig och kapaciteten räcker inte till. Och denna negativa utveckling sker samtidigt som antalet bilar på vägarna ökar – en ekvation som inte går ihop.
Trafiksäkerhet • Publicerad 13 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Riksväg 19 borde byggas ut till motorväg i sin helhet mellan Kristianstad och Ystad.
Riksväg 19 borde byggas ut till motorväg i sin helhet mellan Kristianstad och Ystad.Foto: Mikael Persson

I Skåne har vi fått vänja oss vid olyckor och ständiga köer på E6:an. Vägen brukar sägas vara något av en pulsåder och är viktig för hela landet, men har idag kapacitetsbrist, inte minst mellan Malmö och Helsingborg. E6 borde därför byggas ut till tre filer i vardera riktningen. Olyckor och stillastående köer kan på så sätt undvikas.

Mellan Kristianstad och Ystad spelar väg 19 en viktig roll och den borde byggas ut till motorväg i sin helhet. E65 mellan Malmö och Ystad är ytterligare en sträcka som borde förstärkas. Samtidigt finns många mindre vägsträckor där underhållet släpar efter. Det är ett hot mot både framkomligheten och trafiksäkerheten. Så här får det inte fortsätta.

Annons

Transporter är viktiga för att samhället ska fungera. Varken företagen eller den offentliga välfärden skulle fungera utan varuleveranser. Många hushåll behöver också bilen för att få ihop vardagen. Nästan åtta av tio resor sker med personbil i Sverige. Att köra barnen till skolan, ta sig till arbetsplatsen eller att veckohandla kräver ofta tillgång till bil. Enligt en undersökning som Kungliga Automobil Klubben (KAK) låtit göra är det en mycket stor majoritet (72 procent) som är helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen ska fungera.

”När politikerna skall fördela pengar till trafikinvesteringar och underhåll anser en majoritet (59 procent) att pengarna borde fördelas efter hur många som reser med olika trafikslagen. En uppmaning som borde följas!”

Den flexibilitet som bilen erbjuder är svårslagen, en insikt som KAK:s verksamhet har vilat på alltsedan starten 1903. Därför är det inget märkligt att så många svenskar väljer bilen trots alla kostnader som följer av bilinnehav. Politiker och myndigheter måste planerna därefter och då behövs väl fungerande infrastruktur. Det gynnar också godstrafiken och den vägburna kollektivtrafiken som är ett bra komplement till bilen.

Enligt Trafikverket är 63 procent av det statliga vägnätet i Sverige byggt före år 1970 och är i stort behov av underhåll. Andelen av statens resurser som går till underhåll och investeringar i vägnätet liten i förhållande till hur mycket vägtrafiken bidrar med till samhällsekonomin. Här finns en skevhet som försatt oss i dagens situation. Det är dags att bilisterna får tillbaka en större andel av de resurser man bidrar med i form av underhåll och investeringar i bättre vägar.

I denna uppfattning är KAK inte ensamma. Två av tre svenskar (63 procent) anser att Sverige skall satsa mer på att utveckla och underhålla vägnätet. När politikerna skall fördela pengar till trafikinvesteringar och underhåll anser en majoritet (59 procent) att pengarna borde fördelas efter hur många som reser med olika trafikslagen. En uppmaning som borde följas!

Bilismen går en ljus framtid till mötes där utsläppen från trafiken minskar och fordonen blir allt säkrare. 2022 passerade Sverige fem miljoner bilar i trafik, vilket är rekord. I Skåne är motsvarande siffra 663 000 att jämföra med 512 000 år 2002 (SCB/Trafikanalys). På 20 år har alltså antalet bilar ökat med 150 000 i Skåne. I takt med att befolkningen ökar kommer också antalet bilar att göra det. Även om en viss överflyttning till andra transportslag skulle ske, vilket det inte finns några tecken på i dagsläget, så kommer antalet bilar i absoluta tal att öka. I det läget måste våra folkvalda och myndigheter möta behovet av en väl fungerande infrastruktur. Det är dags att vända utvecklingen och styra in på rätt väg. Säkra och väl utbyggda vägar krävs för att Skåne ska fungera.

Jacob Laurin, ordförande KAK, Södra

Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd

Annons
Annons
Annons
Annons