Taggen vindpark – för att framtiden är förnybar

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Arian Schuessler

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Taggen i Hanöbukten, på gränsen mellan Kristianstads och Sölvesborgs kommuner, har debatterats sedan 2010 när Kristianstad kommun tillstyrkte etableringen till höjden 170 meter. Den snabba teknikutvecklingen har nu tillgängliggjort mer effektiva verk och projektutvecklaren Vattenfall har ansökt om ändringstillstånd för att höja Taggens torn till 220 m.

En höjning skulle innebära att omkring 40 verk byggs istället för de 83 som planerades för från början. Parkens avstånd från land (12 km) gör att storleken på verken inte påverkar omfattningen av ljud eller synlighet avsevärt för boende längs med kusten.

Trots detta tycks vissa kommunpolitiker motsätta sig ansökan om högre verk. Detta ter sig märkligt, eftersom lokalt engagemang och bejakande av teknikutveckling är avgörande för att bromsa klimatförändringen. Taggengrundet i Östersjön är dessutom utpekat som riksintresse för vindbruk på grund av dess särskilda lämplighet.

Vindkraften är nödvändig – både på land och till havs. Inte minst har sommarens värmebölja visat vad ett förändrat klimat kan medföra och att omställningen till förnybar energi brådskar. Våra rikspolitiker har betonat vindkraftens betydelse genom det klimatpolitiska ramverket och Energiöverenskommelsen som stadgar att Sverige år 2040 ska ha ett 100 procent förnybart elsystem.

Sverige har mycket goda förutsättningar för förnybar elproduktion. Alla länder måste ställa om och rätt utnyttjad kan Sveriges förnybara potential ge oss fördelar som land. Det innebär förstås även att landets kommuner kan dra nytta av omställningen till förnybart – om de medverkar till omställningen.

Förutom den uppenbara klimatnyttan så ger vindkraften såväl social som ekonomisk återbäring på lokal nivå. Det lokala näringslivet gynnas under parkens totala etablerings- och driftsfas då en mängd direkta och indirekta arbetstillfällen uppkommer i samband med byggnation, underhåll och service.

En ekonomisk utdelning som existerar redan idag, är den vindkraftspremie som Energimyndigheten sedan 2017 haft i uppdrag att fördela varje år till de kommuner som installerar mest vindkraft. Premien ska uppmuntra till att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också förs i mål. Kommunerna som erhåller premien kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta.

Svensk Vindenergi och organisationen Hela Sverige ska leva arbetar för att fastighetsskatten från vindkraften ska tillfalla landets kommuner istället för staten. För Vindpark Taggens produktion (1,3 TWh per år) beräknas fastighetsskatten (0,6 öre per kWh) uppgå till 7,8 miljoner kronor per år.

I höst avgörs Taggens öde då Mark- och miljödomstolen tar ställning till ändringsansökan för vindkraftsparken. Frågan är om parken ska bestå av 40 större vindkraftverk eller de 83 som planerades för från början.

Vi hoppas att de lokala politikerna vill gå i bräschen för framtidens elproduktion. Vår uppmaning är att använda vindkraftsvetot ansvarsfullt och se etableringen som en väg till lokala arbetstillfällen och stärkt välfärd. Låt vindkraftverken som byggs i Hanöbukten bli ett inslag i landskapsbilden som signalerar ansvarstagande, hållbarhet och framtidstro.

Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi