Taggen Vindpark i Hanöbukten

Insändarskribenten anser att den senaste informationen vid samrådstillfället på flera punkter var kraftigt missvisande och i vissa fall bedräglig.
Debatt • Publicerad 3 augusti 2018 • Uppdaterad 6 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här kommer vindkraftsparken i Hanöbukten att se ut från Täppetstranden, enligt fotografen Glenn Strid.
Så här kommer vindkraftsparken i Hanöbukten att se ut från Täppetstranden, enligt fotografen Glenn Strid.Foto: Glenn Strid

Undertecknad har vid två tillfällen närvarit vid informations- och samrådsmöten i rubricerat ärende i Åhus för berörda av projektet. Dessa möten var för cirka sex–sju och fyra–fem år sedan. Vid det första mötet informerades om projektets ursprungliga omfattning (cirka 85 snurror och 170 meter vinghöjd) samt projektets ekonomi, tidplan med mera. Det andra mötet hade tillkommit av i huvudsak följande skäl enligt informerande projektledare:

På grund av senaste teknikutvecklingen kunde nu varje verks märkeffekt höjas från 6 till 8 MW (enligt mitt minne) och detta innebar att antalet verk kunde minskas från ursprungliga cirka 85 till cirka 55-60 för att få ut samma totaleffekt ur anläggningen.

Detta skulle dock innebära att vinghöjden på varje verk måste höjas från ursprungliga 170 meter över havsytan till 220 meter.

Den ursprungliga totala anläggningsytan skulle dock inte påverkas (cirka 16x11 km), vilket innebar att det inbördes avståndet mellan verken ökade från det ursprungliga.

På min direkta fråga om inte även betongfundamentens storlek måste öka, eftersom vindpåkänningen på varje verk ökar med den större vinghöjden, fick jag det överraskande svaret av projektledaren att den ursprungliga dimensioneringen var tilltagen med sådan säkerhetsmarginal att de även klarade påkänningarna från de större verken. Detta svar genererar självklart frågor kring hur den ursprungliga kalkylen sett ut, både tekniskt och ekonomiskt.

På min fråga om det skulle avsättas ekonomiska medel för raserings- och nedmonteringskostnader för verken och betongfundamenten den dag i framtiden, som anläggningen har tjänat ut, fick jag svaret att så skulle ske, dock inte hur, eller vad som skulle hända om huvudmannen för anläggningen gick i konkurs eller dess ekonomiska och tekniska livslängd avsevärt förkortades av främst lönsamhetsskäl.

Slutligen visades fotomontage hur havshorisonten skulle påverkas från olika landmärken (Åhus hamn och ytterligare något). Dock undvek man att visa motsvarande från det landställe kring Furuboda, som låg närmast anläggningsområdet.

När nu det aktuella målet dyker upp framgår det att mycket ändrats på väsentliga områden sedan det senaste samrådsmötet enligt ovan. Det gäller främst antalet verk (numera tillbaks till oförändrade cirka 85 i stället för informerade cirka 55) samt att betongfundamenten nu dimensionerats upp till betydligt större storlek, vilket torde påverka havsmiljön och även framtida avvecklingskostnader.

Jag anser att den senaste informationen vid samrådstillfället på flera punkter var kraftigt missvisande och i vissa fall bedräglig och kräver därför att ett nytt samrådstillfälle måste arrangeras snarast för alla berörda i Åhus/Yngsjö-området.

Kjell-Erik Ståhl

Åhusbo och frekvent strandbesökare