Vindkraftverken i Hanöbukten blir mycket högre än Turning Torso

Taggen Vindpark AB (Vindkraftsbolaget) fick år 2011 tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Växjö (Miljödomstolen) att bygga en vindkraftspark i havet utanför Åhus.
Debatt • Publicerad 27 juli 2018 • Uppdaterad 28 juli 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fotografen Glenn Strid har gjort ett fotomontage som visar hur vindkraftverken i Hanöbukten kommer att se ut från Täppetstranden. Fotografen har använt en brännvidd om 50 millimeter vilket motsvarar det aktiva synfältet för det mänskliga ögat, skriver Per Malmer.
Fotografen Glenn Strid har gjort ett fotomontage som visar hur vindkraftverken i Hanöbukten kommer att se ut från Täppetstranden. Fotografen har använt en brännvidd om 50 millimeter vilket motsvarar det aktiva synfältet för det mänskliga ögat, skriver Per Malmer.Foto: Glenn Strid
Vindkraftsbolagets – Taggen Vindpark AB:s – fotomontage som lämnats in till miljödomstolen.
Vindkraftsbolagets – Taggen Vindpark AB:s – fotomontage som lämnats in till miljödomstolen.

Tillståndet avsåg 83 vindkraftverk med en höjd på 170 meter att placeras på betongfundament som förankras med pålhammare i havsbottnen. Vindkraftsparken ligger cirka 12 kilometer från Åhus och utanför kuststräckan Åhus-Maglehem. Den planerade parken är drygt 1,5 mil lång och 1 mil bred på det bredaste stället.

Vindkraftsbolaget har inte utnyttjat det år 2011 meddelade tillståndet. Nu handlägger Miljödomstolen en begäran från Vindkraftsbolaget att få ändra tillståndet så att Vindkraftsbolaget får rätt att höja de 83 vindkraftverken med 50 meter – från 170 meter till 220 meter. Turning Torso i Malmö, som är Sveriges högsta byggnad, är 190 meter hög – de planerade vindkraftverken är alltså 30 meter högre. Som jämförelse kan nämnas att vindkraftverken på Lillgrund, som kan ses från Öresundsbron, är 115 meter höga.

Jag företräder några ålfiskare som motsätter sig den begärda höjningen av vindkraftverken.

Vindkraftsbolaget har till Miljödomstolen lämnat in visualiseringar i form av fotomontage som påstås visa hur vindkraftverken kommer att se ut i kustlandskapet. När vi studerade fotomontagen fattade vi misstanke om att fotomontagen inte på ett korrekt sätt visade vindkraftverkens påverkan på landskapet. Vi vet ju hur väl Turning Torso syns i hela Malmö med omnejd (och även från Köpenhamn; avstånd fågelvägen 2,7 mil). Taggen handlar om vindkraftverk som är 30 meter högre än Turning Torso. Som part i målet vill naturligtvis Vindkraftsbolaget försöka få det att i domstolen framstå som om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden är liten. Vi beslutade därför att låta en professionell fotograf göra ett fotomontage. Fotografens uppdrag var att göra ett rättvisande fotomontage. Vår fotograf, Glenn Strid, har vid fotograferingen använt en brännvidd om 50 millimeter vilket motsvarar det aktiva synfältet för det mänskliga ögat. Se vidstående bild av Täppetstranden. Vindkraftsbolaget har i sina fotomontage inte använt den brännvidden utan en betydligt lägre brännvidd. Den andra bilden visar ett fotomontage av Täppetstranden som Vindkraftsbolaget lämnat till Miljödomstolen.

Det förtjänar också att påpekas att vindkraftsparken måste förses med högintensivt, vitt, blinkande ljus – detta eftersom höjden på vindkraftverken överstiger 150 meter. Ljuset ska vara påkopplat dygnet runt och blinka 40–60 gånger per minut.

Många längs kusten från Åhus till Kivik känner oro inför den planerade vindkraftsparken.

Den obrutna horisontlinjen längs den milsvida kusten är en tillgång - inte bara för de som bor nära kusten utan också för besöks- och turistnäringen. Om tillstånd lämnas till att bygga vindkraftparken kommer många natur- och kulturvärden att skadas. Förutom påverkan på landskapsbilden är det mycket som sätts på spel. Byggandet av vindkraftverken förutsätter en omfattande borrning och muddring i havsbotten för att kunna få vindkraftsfundamenten på plats. Vindkraftsbolaget kommer också att gräva i havsbottnen för att kunna dra kabel till fastlandet. Kabeln skall gå in till Täppetstranden och sedan vidare till upp till Kavrö bro. Muddring och borrning och grävning i havsbottnen rör upp bottensediment som lagrat miljögifter under långa tider. De uppgrumlade sedimenten med miljögifter sprids ut i havet till stor skada för vattenkvaliteten och för fisk och andra vattenlevande organismer. Byggnadstiden är beräknad till cirka 2 år. Under byggtiden uppkommer extremt höga ljudnivåer som skadar och skrämmer fisk. Vindkraftverken ger under sin drift också upphov till konstant höga ljudnivåer, som kommer att höras på land. Vindkraftverken ger också upphov till infraljud. Ljud och vibrationer från vindkraftverken kommer att fortplanta sig ned i vattnet till följd av svängningarna i stommarna i vindkraftverken. Vindkraftverken kommer att ligga inom skjutområdet för Ravlunda skjutfält. Skulle Försvarsmakten vid en övning få en träff på vindkraftparkens transformatorplattform kan det leda till en miljökatastrof i miljardklassen. Ornitologer har framfört oro för fågeldöd i vindkraftverken.. Detta är bara några exempel på problemen med Taggenprojektet.

Vi har alla ett ansvar för klimatet. Vindkraft kan vara en bra lösning men vi måste vara noga med var den placeras. I dag finns tekniken att bygga vindkraftverk på plattformar så långt ute till havs att vindkraftverken inte syns från land. Norska Statkraft bygger för närvarande en flytande vindkraftpark med 175 meter höga verk i havet utanför den skotska kusten. Projektet skall vara klart hösten 2018. Byggnationen sker i en torrdocka där vindkraftverken sätts på en plattform som bogseras ut till havs. Statkraft utnyttjar den knowhow man fått genom tekniken kring oljeplattformar.

Miljöbalken innehåller en paragraf som skyddar den unika kuststräckan från Åhus och söderut ända till Örnahusen, som ligger nära Skillinge. Längs den kuststräckan får man, enligt lagtexten, inte utföra någon exploatering som påtagligt skadar kustområdets natur- och kulturvärden. Det handlar om att skydda ett antal riksintressen – inte bara natur- och kulturvärden utan även turism och friluftsliv. Turismen är en framtidsbransch i Sverige. Tilläggas kan att kuststräckan söder om Åhus också omfattas av landskapsbildsskydd.

Vid handläggningen vid Miljödomstolen i Växjö har vem som helst rätt att komma in med synpunkter, som Miljödomstolen måste ta del av och beakta. Sista dag att inkomma med synpunkter är 20 augusti 2018. Postadressen är Miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö. Mailadressen är mmd.vaxjo@dom.se. Miljödomstolens målnummer är M 1242-18. Den som vill ta del av handlingarna i målet kan göra det hos Kristianstads kommun eller hos Miljödomstolen.

Per Malmer

Åhus