Fladdermus stoppar bygge av vindmöllor

Kristianstad Artikeln publicerades

Barbastellen är en sällsynt fladdermus. Det gör att den stoppar etableringen av uppemot sex vindkraftverk i Arkelstorp–Brännskulla. Nu säger även Länsstyrelsens tjänstemän nej till vindkraft där.

I ett kuperat skogsområde i gränslandet mellan Kristianstad och Östra Göinge vill Eolus vind sätta upp som mest sex vindkraftverk med en totalhöjd på max 150 meter.

Egentligen är området inritat som B-område i kommunens vindbruksplan, och därmed utpekat som ett lämpligt område. Det är heller inte så mycket bebyggelse i området, och området är heller inte utpekat som riksintressant ur naturvårdsperspektiv eller för kulturmiljövård.

Däremot finns det en sällsynt fladdermusart i området, barbastellen. Det fick Kristianstads miljönämnd att gå emot stadsbyggnadskontoret och föreslå ett nej till etableringen.

    Östra Göinge kommun har varit emot att det här området används som vindkraftsmark över huvud taget, och har även avstyrkt ansökan.

    Räcker inte att stänga av

    Eolus har svarat att de kan stänga av verken nattetid under sommaren när barbastellen är ute och jagar, men det räcker inte, anser länsstyrelsens miljöavdelning i sitt förslag till beslut. De skriver att det även kan bli ändringar i skogsmiljön, som påverkar fladdermusen.

    Eftersom Östra Göinge också avstyrkt, och ett par av vindkraftverken hamnar inom deras område, är det också skäl att avslå ansökan. Det kan också bli olägenheter för människor som bor i området, och därför bör ansökan avslås, skriver länsstyrelsens tjänstemän i sitt förslag till beslut. Beslut ska senare fattas av Miljöprövningsdelegationen.