Annons

Aleris sviker Skånes överviktiga

Aleris lägger ned verksamheten vid Aleris Obesitas Skåne i Kristanstad. Samtlig personal på operation och vårdavdelning 72 har sagts upp till den 30/4. För att rädda den högspecialiserade vården så tvingas nu Region Skåne träda in.
Vård • Publicerad 10 april 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Bertil Ericson / TT

Sedan drygt tio år har Aleris, genom ett av sina dotterbolag, bedrivit överviktskirurgi i Kristianstad. Man har utfört operationer som Gastric By-pass och Gastric Sleeve enligt offentligt avtal, främst för patienter från Region Skåne. Syftet med dessa operationer har varit att hjälpa gravt överviktiga patienter att gå ned i vikt, för att därmed undgå eller mildra redan uppkomna följdsjukdomar som bland annat högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, ledbesvär och i slutänden förhindra en för tidig död. Sedan starten 2009 har man opererat ca 9 000 patienter, inkluderande patienter från andra landsting som Blekinge och Halland.

Verksamheten på CSK i Kristianstad startades av ett team dedikerade läkare och sköterskor, vilken Aleris sedan tog över. På CKS har man disponerat en vårdavdelning med eget uppvak samt en operationssal. Att verksamheten bedrivits på ett länssjukhus med alla dess resurser har gett en trygghet och möjlighet att vid behov få tillgång till exempelvis intensivvård, kardiologiska bedömningar med mera. Detta har medfört att man med god patientsäkerhet kunnat operera även svårt sjuka patienter som annars varit olämpliga för mindre enheter.

Annons

Aleris Obesitas Skåne har genom hög kvalitet och effektivitet blivit en av de ledande inom området. Det har väckt intresse även utanför landets gränser. Operationsteam har kommit för både Master Classes och studiebesök, från såväl olika delar av Sverige som från Norge, Finland, Holland, Belgien och Egypten bland annat Man deltar i kvalitetsregistrering, bedriver forskning, vetenskaplig utveckling och har genomgått ISO-certifiering.

”Man har tillhandahållit en kompetens som saknats inom Region Skånes ordinarie verksamhet.”

För Region Skånes del så har Aleris Obesitas Skåne fungerat som högspecialiserat centrum för svårare fall, liksom för utredning och behandling av komplikationer. Kirurger från Aleris Obesitas Skåne har på olika sätt bistått sjukvården oavsett om dessa patienter opererats inom offentlig vård, av Aleris eller av annan privat aktör. Man har tillhandahållit en kompetens som saknats inom Region Skånes ordinarie verksamhet. Det har inte varit frågan om att ”plocka russinen ur kakan”.

Tack vare framgångarna med verksamheten i Kristianstad och det goda rykte man fått har Aleris även kunnat starta en helt privat operationsverksamhet för överviktskirurgi i Malmö. Teamet och vårdavdelningen i Kristianstad har kunnat ta hand om uppkomna komplikationer och därmed inte belastat ordinarie offentlig sjukvård.

Aleris har nu valt att inte söka en fortsatt upphandling från Region Skåne för verksamheten på CSK. Viss skuld kan läggas på brister och otydligheter i Region Skånes upphandling men det verkar också klart att Aleris vill inrikta sig på rent privat vård. Det har pågått förhandlingar sedan slutet av 2018 med förhoppning om att verksamheten på CSK skulle kunna drivas vidare med bibehållet team, men i annan regi. Tyvärr har Aleris i slutskedet av dessa förhandlingar ställt helt orimliga krav varför ingen överenskommelse har kunnat nås.

”Just den offentligt finansierade överviktskirurgin, och dess mindre privata del, har dock knappast bidragit till Aleris ”röda siffror”.”

I detta läge så har Region Skåne tagit ansvar och beslutat att temporärt ta över verksamheten på CSK i syfte att bevara den kompetens som byggts upp. Verksamheten kommer alltså kunna fortsätta, men utan Aleris hjälp eller förtjänst.

Investorägda Aleris och dess underbolag Aleris Sjukvård AB är privata vinstdrivande företag som under senare år gått med förlust. Just den offentligt finansierade överviktskirurgin, och dess mindre privata del, har dock knappast bidragit till Aleris ”röda siffror”. Tvärtom så har den förmodligen hjälpt till att finansiera Aleris mindre lyckade expansion under de senaste åren. Aleris centralt vill nu krympa kostymen, men när man väljer att avveckla den offentliga överviktskirurgin, utan att ta något ansvar för dess fortlevnad, så rimmar det rätt illa med den långsiktighet Aleris tidigare sagt sig arbeta för.

Agerandet sätter fingret på problemen med vinstdrivande företag inom offentlig vård och omsorg. Förr eller senare verkar det alltså som att man kommer till den avgörande frågan: vinst eller vård?

Jag har personligen varit skeptisk till privat vinstdrivande verksamhet inom offentlig vård, band annat av ovan nämnda skäl. Min egen erfarenhet, som konsultläkare sedan tio år vid Aleris Obesitas Skåne, har dock varit att man där lyckats med konststycket att förena både kvalitet och effektivitet i vården med ett gott omhändertagande av patienterna. Detta har många patienter också vittnat om.

Jag är tacksam för att Region Skåne nu ser till att verksamheten i Kristianstad kan fortsätta men besviken på Aleris, som trots tidigare utfästelser inte velat medverka till en fortsättning av denna för regionen och patienterna så viktiga verksamhet.

Mats Holmqvist

Annons

Överläkare Anestesi- och Intensivvård

Tidigare konsultläkare vid Aleris Obesitas

Annons
Annons
Annons
Annons