Annons

Barbackaplan kommer förstöra ett av centrums finaste kvarter

Jag som boende i kvarteret Kvarnen 25 blir orolig när jag läser om Kristianstads kommuns ”tankar” kring en framtida förtätning.
Byggplaner • Publicerad 30 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barbackaområdet från luften, som det såg ut för några år sedan. De fyra sjuvåningshusen, om totalt 12 800 kvadratmeter, syns mitt i bilden.
Barbackaområdet från luften, som det såg ut för några år sedan. De fyra sjuvåningshusen, om totalt 12 800 kvadratmeter, syns mitt i bilden.Foto: Mikael Persson

Kommunstyrelsen har i april månad 2021 godkänt en förstudie för Barbackaområdet som belyser områdets exploateringsförutsättningar och möjligheter. Förstudien visar bland annat att man bedömer det möjligt att kunna bygga 21 000-31 000 kvm bruttototalarea (BTA), bostäder. På en direkt fråga om hur mycket av angiven byggnadsyta som skulle hamna inom HSB:s fastighet Kvarnen 25 gör tjänstemännen bedömningen att åtminstone 10 000-12 000 kvm BTA skulle vara möjligt att uppföra inom fastigheten. Detta skall jämföras med att de befintliga fyra sjuvåningshusen med tillhörande sop- och cykelhus har tillsammans en yta som motsvarar 12 800 kvm BTA. Kommunen gör alltså bedömningen att man i stort skulle kunna bygga lika mycket till på tomten som befintlig byggnation.

Jag som skriver detta är boende i kvarteret och blir ännu mer orolig när jag läser i förstudien hur detta skulle kunna gå till, jag citerar texten i förstudien, ”det finns möjlighet att bygga samman husen, förlänga byggnaderna mot ån eller lägga en lägre bebyggelse mot ån”. Den person som skrivet detta har förmodligen ingen aning om befintliga hus lägenhetsindelning med mera, för hade man haft det hade man inte kommit med sådant förslag. De ytor man föreslår skall bebyggas utgör ju också vår utemiljö.

Annons

Därutöver skall nämnas dels att i gällande plan (2001-06-23) omnämnes att 15-20 meter i tomtens västra del kommer att behöva ianspråktagas för de nya skyddsvallarna, dels att man i förstudien ser det som en hotbild att vattendragens stränder exploateras, dels att i gällande översiktsplan säger man vad avser detta strandavsnitt ”att mötet med vattenriket bör utformas som en en grön-blå kaj med hög kvalitet både för naturvärden och boendemiljö”. Skall man försöka översätta kommunens tankar,kan det bli så att den del av Linnérundan som passerar Kvarnen 25 kommer att ”kantas” på sin östra sida av flervåningshus!

”Även om det inte är lagstadgat att informera oss i detta skede borde det vara självklart att göra det med hänsyn till de konsekvenser kommunens tankar om förtätning får för oss 108 lägenhetsinnehavare.”

Undertecknad har under 1,5 års tid fört samtal med politiker och tjänstemän för att försöka få klarhet i hur man tänker när man på detta sätt ”raserar” vår fina boendemiljö.

De svar jag fått är i princip följande: Det är HSB som äger marken och de har visat ett intresse av att bygga mer på Barbacka. Här måste väl kommunen vara medveten om att det är kommunen som åtminstone i första skedet bestämmer om hur mycket som kan byggas på tomten. Vid samtal med HSB har det inte gått att få fram något konkret mer än att Barbacka är intressant men att det är inte aktuellt för närvarande.

Vidare har kommunen sagt att det händer inget på de närmaste 8-10 åren, utredningarna kring skyddsvallarna måste ha kommit längre. Detta med att det dröjer är inget som lugnar oss hyresgäster i Kvarnen 25. Många av oss har förmodligen tankar att bo kvar ytterligare 15, 20, 25 år till och vill då inte uppleva att vår boendemiljö försämras på detta sätt.

Jag har också begärt att kommunen kallar till informationsträff avseende förstudien men det avvisas. Även om det inte är lagstadgat att informera oss i detta skede borde det vara självklart att göra det med hänsyn till de konsekvenser kommunens tankar om förtätning får för oss 108 lägenhetsinnehavare.

Det som också är allvarligt är att förstudien som skall ligga till grund för kommande detaljplan för Barbacka enligt min uppfattning innehåller alltför stora byggnadsvolymer vilket kommer att negativt påverka dels vår boendemiljö men även riksintressena för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. Därutöver skapar det förväntningar hos fastighetsägare/exploatörer och en fruktansvärd oro hos oss hyresgäster som berörs.

Lägg prestigen på hyllan, tänk om och lyssna på oss gräsrötter!

Ingvar Lövkvist

Annons
Annons
Annons
Annons