Annons

Behåll det kommunala vetot gällande vindkraften

Vindkraftsbranschen har länge velat få bort det kommunala vetot och regeringen går dess ärenden. Kristdemokraterna har länge uttryckt oro över att regeringen sett så nonchalant på principen om det kommunala självstyret.
Kristdemokraterna • Publicerad 1 november 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regeringen tillsatte 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva det så kallade vetot gällande vindkraftsetableringar.
Regeringen tillsatte 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva det så kallade vetot gällande vindkraftsetableringar.Foto: Emil Langvad/TT

Regeringen tillsatte 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva det så kallade vetot gällande vindkraftsetableringar. Utredningen är nu klar, har varit ute på remiss och förväntas utmynna i ett skarp ställningstagande i riksdagen under våren. Kristianstad kommun har lämnat svar.

Det är ett bra förslag från utredningen att beslut ska snabbas upp, så att kommunerna måste ta ställning till en ansökan om etablering inom sex månader, att ett beslut ska vara motiverat och gälla i fem år.

Annons

Däremot avstyrks förslaget att kommunen som huvudregel ska lämna ett positivt lokaliseringsbesked för anläggningar som är förenliga med en aktuell översiktsplan. Detta skulle göra översiktsplanen, som är just översiktlig, juridiskt bindande och till exempel förhindra hänsyn till inringningseffekt för bostäder.

”Vindkraftens intressen står inte över allt annat. Kommunerna planerar för bostäder, industri, frilufts- och tysta områden.”

Dessutom föreslår utredningen att ett negativt besked till en exploatör ska kunna överklagas, vilket i praktiken innebär att den kommunala möjligheten att säga nej till en etablering man finner olämplig av något skäl försvinner. Det är ett helt nytt förhållningssätt som kommunen bestämt säger nej till.

Kristianstad kommun var tidigt ute med att ta fram en vindbruksplan (2011) för utbyggnaden av vindkraft inom kommunens gränser. Planen underlättar för alla intressenter när det gäller att planera för nya vindkraftsprojekt, möjligheter att komma med synpunkter samt att besluta om projektets vara eller inte vara. I dagsläget finns mer än 50 vindkraftverk samt ett antal mindre, så kallade gårdsverk uppförda.

För hela kommunen har gjorts en indelning i tre lämplighetsklasser för vindkraftsetablering:

A-områden; ”Områden som prioriteras för större vindkraftsetableringar”

B-områden; ”Områden som är tänkbara för mindre vindkraftsetableringar”

C-områden; ”områden där kommunen kommer att vara restriktiv vid bedömningen av ansökan om att uppföra vindkraftverk”

Eftersom flera A- och B-områden är stora till ytan ser man också bland annat på problematiken med eventuell inringningseffekt, det vill säga, ingen bostad ska behöva omges av vindkraftverk.

Kristdemokraterna har på riksnivå redan vid utredningens början, 2020, uttryckt oro över att regeringen sett så nonchalant på principen om det kommunala självstyret. Vindkraftsbranschen har länge velat få bort det kommunala vetot och regeringen går dess ärenden.

Men vindkraftens intressen står inte över allt annat. Kommunerna planerar för bostäder, industri, frilufts- och tysta områden. En tänkt etablering i Tolseröd/ Borrestad blev inte av på grund av inringningseffekt. Ett beslut om vindkraftsetablering i Karsholm kom 2008, innan vindbruksplanen var antagen. Vindkraftverken upplevs som oerhört plågsamma för boende runt om. Miljötillståndet har, trots flera omgångar överklaganden, inte bedömts möjligt att ompröva. Det är en tragedi för de närboende!

Annons

Kommunerna planerar för mark- och vattenområden med överväganden för och emot. Behåll det kommunala vetot!

Christina Borglund (KD), ordförande byggnadsnämnden

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons