Annons

Den som sorterat fel måste göra om och rätt

Kommentar till artikeln ” Felsorterade soptunnor ska inte tömmas – kritik mot nytt förslag”, publicerad i Kristianstadsbladet den 20 december.
Renhållningen • Publicerad 1 januari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi på Renhållningen vill tacka alla medborgare i Kristianstad för ett fantastiskt arbete med att sortera ert avfall.”
”Vi på Renhållningen vill tacka alla medborgare i Kristianstad för ett fantastiskt arbete med att sortera ert avfall.”Foto: Pontus Lundahl/TT

Först vill vi på Renhållningen tacka alla medborgare i Kristianstad för ett fantastiskt arbete med att sortera ert avfall. Ni gör ett riktigt bra jobb varje dag och vi hoppas att ni fortsätter med det för miljöns skull.

Ibland händer det ändå att avfallet blir felsorterat, men det är ett litet problem i kommunen. När det trots allt händer är det viktigt att ha bra rutiner för detta. Rutinerna skiljer sig åt för småhus/fritidshus respektive lägenheter.

Annons

När det gäller småhus och fritidshus har bestämmelserna i kommunens föreskrifter och våra på Renhållningens rutiner för felsortering varit desamma sedan införandet av fyrfack 2017 och vår bedömning är att dessa har fungerat bra.

Bestämmelserna och rutinerna ändras inte på något sätt genom det förslag till nya föreskrifter om avfallshantering som nu har tagits fram.

Renhållningen tömmer cirka 900 000 fyrfackskärl varje år och av dessa är cirka 1200 felsorterade i sådan omfattning att det innebär problem för kvaliteten på materialen.

Att tömma kärl med felsorterat avfall i rättsorterat avfall i fyrfackssopbilen skulle innebära att allt avfall i sopbilen, alltså avfallet i alla fyra facken, riskerar att behöva omklassas till restavfall, vilket skulle innebära minskad återvinning och ökade kostnader för alla våra kunder.

Därför ställer Renhållningen krav på att kunden som sorterat fel, sorterar om sitt avfall och att det sedan hämtas av Renhållningen. Detta sker oftast inom några dagar.

”Att tömma felsorterade kärl i fyrfackssopbilen skulle innebära att allt avfall riskerar att behöva omklassas till restavfall.”

Det är inte tekniskt och arbetsmiljömässigt möjligt att tömma alla facken i ett fyrfackskärl i facket för restavfall i en fyrfackssopbil, eftersom sopbilen och dess lyftarm är konstruerade för att tömma kärlens olika fack i separata fack i sopbilen.

När det gäller lägenheter har bestämmelserna i kommunens föreskrifter och Renhållningens rutiner för felsortering varit desamma i över tio år och Renhållningens bedömning är att dessa har fungerat bra.

Inte heller här innebär förslaget till nya avfallsföreskrifter någon ändring.

Renhållningen tömmer cirka 400 000 kärl från lägenheter varje år och av dessa är omkring 650 felsorterade.

Felsorterade kärl från lägenheter töms som restavfall, eftersom detta är tekniskt möjligt på en- och tvåfackssopbilar. Detta medför dock mindre återvinning på grund av att avfallet omklassas samt att fastighetsägaren får en felsorteringsavgift.

Annons

Ett förslag till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun har varit ute på remiss till sakägare och ställts ut till allmänheten för granskning inför beslut i kommunfullmäktige under våren.

Anledningen och syftet med revideringen är att anpassa föreskrifterna till ändrad nationell lagstiftning kopplat till EU-direktiv och avskaffat producentansvar för returpapper.

Även kommunens avfallsplan håller på att revideras, men det kommer inte att fattas något beslut om denna förrän tidigast under hösten 2022. De flesta kommunala förvaltningar och bolag deltar i arbetet, liksom andra sakägare.

Avfallsplanen kommer att innehålla mål och åtgärder för avfallet i kommunen fram till 2030, bland annat för att minimera och förebygga avfall.

Det pågår dessutom fler förändringar inom EU:s och Sveriges avfallslagstiftning som sedan kommer att medföra behov av fler förändringar på det kommunala planet de kommande åren.

Utmaningen för Kristianstads kommun och alla andra kommuner i Sverige är att införandeperioderna för att möta den nya lagstiftningen är korta och detta är extra utmanande när investeringar och tekniska lösningar ska tas fram.

Tillsammans arbetar vi på för att möta framtiden.

Slutligen ett stort tack till alla er medborgare för att ni sorterar och ett riktigt Gott Nytt År!

Jesper Persson, ordförande, Kristianstads Renhållnings AB

Lars Olsson, vice ordförande, Kristianstads Renhållnings AB

Annons

Johan Karlsvärd, vd, Kristianstads Renhållnings AB

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons