Annons

"Det är i förskolan allt börjar”

Vi skulle kunna räkna upp alla de förskolelokaler som renoverats, byggts eller är planerade, men det är verksamheten inuti som är BUN:s huvuduppdrag. Där barn och föräldrar dagligen möts av utbildade, erfarna och engagerade medarbetare. Här är en kort redovisning av en del av det som genomförts av den avgående majoriteten i Kristianstads kommun.
Debatt • Publicerad 8 november 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lasse Ottosson

Förskolans läroplan har reviderats i år och nu är det upp till oss som huvudmän att se till att medarbetarna får bästa förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. I oktober tog BUN beslut om att utöka antalet planeringsdagar från 4 till 6 dagar/år och nu i november antogs riktlinjer som slår fast tid för planering, både för enskilda medarbetare och som arbetslag. Från och med den 1 juli 2019 kommer förskolechefernas uppdrag att övergå i rektorsuppdrag och processen att säga upp det otidsenliga kvällstidsavtalet inleds inom kort.

Satsningen på stödfunktioner, såsom specialpedagoger och psykologer, kommer nu även förskolan till del. Detta arbete har precis påbörjats och behöver vidareutvecklas då det handlar om att stödja innan problem permanentas. Genom tidiga insatser kan framtida svårigheter förebyggas.

Annons

Den stora satsningen på förskolebibliotek nämns ofta uppskattande av både föräldrar och personal. Åtskilliga medarbetare har tagit del av “läslyftet” i någon form, vilket gett både ökade insikter och fler redskap att arbeta språkutvecklande. Det finns enspråkiga svensktalande sexåringar som endast behärskar några tusen ord medan andra sexåringar behärskar upp till 20 000 ord. Språket, och då speciellt det ordförråd som barnet har med sig vid skolstart, har identifierats som den viktigaste faktorn för hur väl samma elev några år senare klarar slutbetyget i årskurs nio. Betyget i årskurs nio hänger ihop med möjligheten att ta gymnasieexamen, vilket visat sig vara det som betyder mest för att lyckas komma in på arbetsmarknaden och få ett väl fungerande vuxenliv.

Satsningen på en förstärkt HR-strateg med sjukvårdskompetens har varit lyckad då vi nu går tvärs emot rikstrenden genom minskande sjuktal. Genom ett nära samarbete med verksamheterna har insatsen bidragit till att hittills minska sjukfrånvaron med fyra dagar för förskollärarna och tre dagar hos barnskötarna och cirka 90 procent av de som varit långtidssjukskrivna har kunnat återgå till sina tjänster.

Det finns förskolor med naturvetenskaplig profil, andra satsar på kreativt skapande för att ta några exempel. Gemensam nämnare för alla våra förskolor är att man håller en hög klass på undervisningen och tar sin utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Den nya läroplanen har tydligare markerat förskolans undervisning och medarbetarnas rollfördelning. Förskoleklassen, länken mellan förskolan och skolan, är nu en egen skolform och sedan ht-18 obligatorisk.

Vi socialdemokrater i BUN är stolta över hur förskolan utvecklats under innevarande mandatperiod och hoppas att det efter årsskiftet tillträdande alliansstyret tar stafettpinnen i samma anda. Tidiga insatser är det som ger alla barn bäst förutsättningar att lyckas i skolan, oberoende av socioekonomisk bakgrund. Förskolan lägger grunden för trygga och kreativa barn med lust och nyfikenhet. Grunden till det livslånga lärandet.

S-gruppen i BUN

Ulrika Tollgren

Lena Fantenberg

Qazim Hasanaj,

Sabina M Hultgren

Jens Nordwander

Annons

Anna Pettersson

Shrouq

Alarini

Annons
Annons
Annons
Annons