Annons

Internationella funktionshinderdagen – En dag för alla!

Den 3 december är FN:s internationella dag kring funktionshinder. 15 procent av världens befolkning har olika former av funktionsnedsättning. För att manifestera den FN-konvention kring funktionshinder, som beslutades av FN 2006 och blev tillämplig i Sverige 2009, finns anledning att understryka vad bland annat Sverige har skrivit under:
FN-konvention • Publicerad 3 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sverige bekräftar åter att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är universella, odelbara och inbördes beroende av och relaterade till varandra samt bekräftar behovet av att garantera att personer med funktionsnedsättning får åtnjuta dem utan diskriminering.

Konventionen handlar således om att personer med olika former av funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som alla andra.

Annons

Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen (”leave no one behind”!) som ska vara uppnådda 2030 innehåller mål nr 10, Jämlikhet där ett av delmålen handlar om att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Då Kristianstads kommun åtagit sig att aktivt arbeta med Agenda 2030, omfamnas också jämlikhetsmålet och därmed arbete med att förbättra för människor med funktionsvariation.

Gör kommunen då detta? Någon enhetlig bild är svårt att få då ansvaret är spritt på de olika nämnderna och förvaltningarna. Enligt hemsidan grundar sig arbetet på de nationella målen för handikappolitiken (gammal formulering; idag funktionshinderpolitiken). Där sägs att man vill undanröja hinder och skapa full delaktighet för människor med funktionsnedsättning, förebygga diskriminering, uppmärksamma barn och unga samt stärka självkänslan hos dessa personer. Under Omsorgsnämnden finns ett kommunalt råd för funktionsnedsatta, men det senaste publicerade protokollet på hemsidan är från december 2019 (!).

Vad kan man då begära av Kristianstads kommun inom funktionshinderpolitiken? Vi har några förslag.

•Med hjälp av föreningar och organisationer inom området, ta fram en färdplan som kan leda till att Kristianstad de närmaste åren bl a kan få pris av EU:s organ på området (i år är Jönköping nominerad)

•En samordningsfunktion i kommunledningen med politisk ledning och tjänstepersonstöd samt ett centralt forum där aktiva och pådrivande organisationer inom funktionsrättsområdet kan möta kommunen,

•Budgetera medel för aktiva föreningar och organisationer som kan förbättra situationen för människor i kommunen med funktionsnedsättning

•Kontaktpersoner vid varje förvaltning och styrelse med uppgift att bevaka och ta initiativ inom funktionshinderpolitiken

•I arbetet med en hållbar stadsutveckling särskilt uppmärksamma funktionsnedsattas behov, t ex vad gäller tillgänglighet

•Ta hjälp av Riksgymnasium och Furuboda som har stor kompetens på området.

Låt FNs dag för funktionsnedsättning bli startskottet för Jämlikhetsmålet i Agenda 2030. Kristianstad ska vara en kommun där människor med funktionsnedsättning har samma mänskliga rättigheter som alla andra.

Annons

Jan Lindelöf

Ordförande i Kristianstads FN-förening

Annons
Annons
Annons
Annons