Annons

Journalistiken och återupprättandet av demokratin

Undertecknad har tidigare tagit upp frågan om den enskilde journalistens - ansvar i sin verksamhet. Det finns anledning, med tanke tillståndet i Sverige och på det medielandskap vi nu ser, att åter väcka frågan.
Demokrati – journalistik • Publicerad 23 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Sölvesborg gjordes ett försök att folkomrösta om kommunalrådets lön. Robert Manea (KD), Louise Erixon (SD) och Emilie Pilthammar (MED) kommer här med listan med namnteckningar, som dock inte räckte för att det skulle bli någon folkomröstning.
I Sölvesborg gjordes ett försök att folkomrösta om kommunalrådets lön. Robert Manea (KD), Louise Erixon (SD) och Emilie Pilthammar (MED) kommer här med listan med namnteckningar, som dock inte räckte för att det skulle bli någon folkomröstning.Foto: Mattias Mattisson

I boken ”The element of journalism” av Bill Kovach och Tom Rosenstiel tas riktlinjer för journalister upp. Dessa riktlinjer kan vara värda att ta till sig också av oss andra.

Nämnda riktlinjer följer här:

Annons

Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.

Journalistens första lojalitet är till medborgarna.

Journalistens disciplin är verifiering.

Journalistens måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.

Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.

Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.

Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.

Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.

Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga ansvar.

Senare lär också ha tillkommit ytterligare någon punkt.

Annons

På 1920-talet fördes en debatt mellan författaren Walter Lippman och filosofen John Dewey. Denna fråga tycks fortfarande ha aktualitet. Författaren Lippman betonade journalistens roll som förmedlare och översättare av aktuella frågor. Allmänheten blev ”upplyst” av journalisten och kunde därefter ta ställning. Lite tillspetsat ser undertecknad det som om journalisten, utgör ett ”filter” mot allmänheten.

Filosofen Dewey menade att allmänheten själva var kapabla att förstå. Detta efter öppna diskussioner och debatt. Dewey tyckte att journalisten skulle ”väga konsekvenserna” av exempelvis den politik som förts! Deweys tankar, som tilltalas av undertecknad, har blivit mer eller mindre anammade och skulle kunna sammanfattas under beteckningen samhällsjournalistik.

Journalistens och tredje statsmaktens avgörande roll i det vi kallar vår demokrati måste belysas. Detta gäller i synnerhet ett dominerande SVT med dotterbolaget SR. Bolagens verksamhet finansieras av oss skattebetalare. Bolagen benämner sig själva som ett oberoende media, vilket finns anledning att ifrågasätta.

Den enskilde journalistens roll i nämnda bolag och också i andra stora medieaktörer måste belysas. Agerar nämnda journalister av en eller annan anledning i Lippmans anda?

Frågan måste ställas huruvida den enskilde journalisten verksam i exempelvis SVT kan leva upp till de journalistiska riktlinjer vi tagit del av ovan.

Undertecknad vill här framhålla lokalpressen och där verksamma journalister och deras viktiga vardagsnära rapportering. Lokalpressens insändarsidor är viktiga i vår vacklande demokrati. I SVT är enskilda medborgare- gräsrötters möjligheter att komma till tals närmast obefintliga.

Vi ser idag ett Sverige med stora problem relaterade till kriminalitet, skola, sjukvård, infrastruktur för att nämna några områden.

Vi behöver i exempelvis SVT journalister som filosofen Dewey säger kan ”väga konsekvenserna” av den politik som historiskt förts och förs och som lett fram till de uppenbara problem vi nu lever med i Sverige. Uppenbara problem som under lång tid inte i tillräckligt förts till torgs.

Vi medborgare stoppade på valdagen ner vår valsedel i valurnan och lämnade då över vår makt till politiker från olika läger.

Dessa politiker bär ansvaret för det Sverige vi ser idag och måste långt effektivare kunna ställas till svars för sitt vanstyre. Vår vacklande demokrati måste ofördröjligen förstärkas.

Annons

Schweiz tvingande folkomröstningar både lokalt och på riksnivå kan vara en väg att återupprätta vår demokrati vårt folkstyre.

Till sist Sveriges Rikes Lag: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Annons
Annons
Annons
Annons