Annons

Kasta pengarna i sjön när havet stiger en riktigt bra idé

Ska vi acceptera en planerad reträtt som en konstruktiv, sund och förnuftig handling? Vågar vi ens se konsekvenserna av en planerad reträtt? Stormen Babet orsakade stora skador längs Åhus kust där 2-10 meter av strandvallen försvann på ett dygn. Risken för att strandvallen bryts är överhängande om kustlinjen retirerar ytterligare 60 – 100 meter.
Erosionen i Åhus • Publicerad 23 mars 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Naturen ska inte alls få ha sin gång med Åhus fina stränder. Sandfodring är ett måste, hävdar skribenten.
Naturen ska inte alls få ha sin gång med Åhus fina stränder. Sandfodring är ett måste, hävdar skribenten.Foto: Privat

(Tanker kring ledarartiklar ”Kasta inte pengarna…” publicerat 22/2 och ” ….. – släpp erosionen i Åhus”, publicerat 9/3 av ledarskribent Katarina Erlingson.)

Vilket kan resultera i översvämning i bakomliggande områden det vill säga delar av Äspet om inte åtgärder görs. Även Kronoskogen är starkt hotad liksom närliggande fågelreservat. Risken för att vi förlorar våra rekreationsområden som vi så väl behöver är ett illavarslande scenario.

Annons

Du frågar vad hade vi förväntat oss egentligen? Precis det som har hänt, det har vi vetat sedan 2008 då SGI gjorde en utredning åt Kristianstad kommun.

På Dialogmöte i Åhus förstod vi att kommunens klimatstrateg tycks vara inne på, att acceptera erosionen. Denna typ av hantering av erosion betecknas som Planerad reträtt där havet tillåts breda ut sig och erosionen ha sin gång. Han menar att vi kommer ha en sandstrand i Åhus framöver men längre inåt land än vi är vana vid. Menar han att stranden ska gå någonstans i mitten av Äspet?

Vad är det som gör att man tänker och agerar så annorlunda i vår kommun gentemot andra utsatta kommuner? I grannkommunerna Ystad, Trelleborg och Vellinge har har man sedan flera år tillbaka arbetat för att skydda bebyggelse och infrastruktur längs kusten bland annat med ekonomiskt stöd från MSB.

2018 sammankallade kommunpolitiker ett möte likt Dialogmötet i Åhus om erosion. Redan då skulle man ansöka om sandfodring det var 6 år sedan. 2008 gjordes en utredning av SGI åt Kristianstad kommun som heter ”Hållbar utveckling av Åhuskusten”. Utredningen är mycket tydlig och den erosion som nu skett förutspåddes redan då så varför har inget hänt på 16 år? Skadorna hade med all sannolikhet inte varit i den omfattning och akuta läge som nu råder.

Vad finns då att göra? Se hur andra utsatta kommuner och länder med omfattande erfarenheter löst problemet med lysande resultat.

SWECO:s rapport 2020.10.01 ”Designförslag naturbaserade vågbrytare/rev” talar om vågbrytare. Internationellt sett är konstruktion av flera friliggande vågbrytare en vanlig förekommande åtgärd för att motverka stranderosion och de används i många fall för att återskapa stränder som retarderat över tid.

Sandfodring i kombination med friliggande vågbrytare skapar de bästa förutsättningarna för bevarandet av strand, mark och ett hinder för en genombrytning av strandvallen. Då blir sannolikt också åtgärderna efter sandfodring mera långsiktigt hållbara.

Sandfodring innebär att sand flyttas tillbaka till den eroderade stranden. I Ystad har man hämtat sand från Sandhammar bank där sand ackumulerats. Att hämta sand från Sandhammaren går utmärkt utan att man påverkar det marina livet märkbart. Den tillgängliga volymen sand uppgår till cirka 1 miljard kubikmeter och med uppskattad tillförsel på cirka 150 000 kubikmeter per år. Av detta tar Ystad 0.03 promille av den tillgängliga volymen!

Det finns med all sannolikhet sand som vi förlorat strax utanför Åhus som vi kan nyttja.

I Skanör hämtar man sand från inseglingsrännan utanför hamnen. Vi kan inte Låta naturen sköta sitt och släppa erosionen i Åhus.

Annons

”Naturliga processerna orsakar ibland sådana skador på och risker för mänskliga aktiviteter och naturvärden att åtgärder måste vidtas. Vi ska dock inte arbeta mot utan med naturen, då vi vidtar våra åtgärder.” Citat Erling Alm som har erhållit Kunglig medalj för bland annat sina insatser att implementera ett mera modernt och vetenskapligt sätt att hantera kusterosion och kustskydd i Sverige.

Så varför kan andra kommuner i Skåne lyckas hantera problemen och inte vi? Segdragen hantering resulterar i dessa desperata åtgärder att skydda fastigheter som vi nu kan se.

Vi kan inte vänta på att man mot slutet av våren hoppas kunna lämna in en ansökan om sandfodring där sedan handläggningstiden väntas vara omkring ett år.

Här behövs en skyndsam ansökan, med hjälp av kommunen, om tillstånd för vattenverksamhet. Om erosionen accelerera i samma takt som nu är risken mycket stor att strandlinjen retirerar ytterligare med stor risk för en genombrytning av strandvallen som följd.

I hopp om att våra nuvarande kommunpolitiker visar samma goda vilja som de gjort på Evenemangsstranden och gör en skyndsam ansökan om vattenverksamhet.

Så kasta pengarna i havet och investera i sandfodring (även söder om Snickarhaken!) och flera vågbrytare för att bevara det bästa vi har av Åhus för oss och kommande generationer.

Åhusbo

”Om erosionen accelerera i samma takt som nu är risken mycket stor att strandlinjen retirerar ytterligare med stor risk för en genombrytning av strandvallen som följd.”
Annons
Annons
Annons
Annons