Annons

Köerna till BUP ska bort

Centerpartiet i Skåne vill se en gemensam kraftsamling från regionen och kommunerna – för varje barns bästa!
Centerpartiet • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Varje år föds cirka 16 000 barn i Skåne. De är vår framtid, det viktigaste vi har. För att skapa ett gott samhälle där alla får möjlighet att växa måste vi börja med barnen. Vi ska ge dem de allra bästa förutsättningar till en trygg uppväxt och goda levnadsvillkor. Centerpartiet har inför kommande mandatperiod tagit fram ett barnpaket med flera olika insatser för barns bästa. Paketet innehåller en rejäl satsning på BUP. Nu ska köerna för utredning och behandling bort en gång för alla! Satsningar måste även ske långsiktigt, för att färre barn ska ha behov av BUP:s specialistvård. Detta är vår handlingsplan:

  • Inför vårdval BUP

Bara det senaste året växte kön till BUP för ADHD-utredning med 3 000 barn. För barnen och för familjernas skull är det viktigt att ta krafttag. Vi vill öppna upp för privata aktörer att bedriva barn- och ungdomspsykiatri. Som region lyckas vi inte bygga den kapacitet som krävs för att utreda och behandla de barn som behöver. Genom att erbjuda vårdval i Skåne ökar tillgången till utredning och behandling på plats, nära barnen.

  • En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa
Annons

I Region Skåne ska det finnas en tydlig väg in för barn och unga som inte mår bra. Det är angeläget att resurserna till förstainsatserna ökas med snabba insatser, denna verksamhet behöver byggas ut och stärkas under mandatperioden.

  • Ungdomsmottagningar i hela Skåne

Alla unga ska kunna vända sig till en ungdomsmottagning. Unga i Skåne ska erbjudas tillgång till ungdomsmottagning, var de än bor. Detta kräver att vi satsar på både digitala och mobila lösningar och flexibilitet från både regionen och våra 33 kommuner.

  • Anställ hälsocoacher inom mödravården

Resurserna till mödravården behöver öka, vi menar att en väg är att inrätta hälsocoacher. Då får vi friskare familjer och mindre belastade barnmorskor. Hälsocoacher som har inrättats på prov i Kalmar län, har lett till att 70 procent av familjerna som haft samtal har fått förbättrade levnadsvanor och 97 procent av barnmorskorna i mödravården har blivit avlastade.

  • Anpassa vården till barnen

Vården ska barnanpassas med särskild hänsyn till barns, ungas och familjers behov gällande lokaler, bemanning, rutiner och information. All vårdverksamhet där barn och unga vistas ska barnanpassas enligt fastställda kriterier.

”Arbetet med att bygga framtidens vård och omsorg för barn och unga måste börja nu.”

Barnskyddsteamen i Skåne ska stärkas. I dessa samlas kunskap och kompetens om barn. Medarbetare stöttas i ansvaret att identifiera och hjälpa barn som far illa. Barnskyddsteam är en viktig del i det arbete som måste ske gemensamt mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst för att tidigt upptäcka och hjälpa barn, unga och deras familjer.

Utöver punkterna vi presenterar ovan är det viktigt att säkra barns tillgång till kultur och föreningsliv och öka barns och ungas delaktighet i beslut som berör dem. Arbetet med att bygga framtidens vård och omsorg för barn och unga måste börja nu. Vi vill se en sammanhållen och tydlig vårdkedja från mammas mage, via barnhälsovården och elevhälsan, där stöd och hjälp vid psykisk ohälsa finns påkopplat. Det måste bli verklighet under mandatperioden. För varje barns bästa!

Birte Sandberg (C), Regionråd och ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Tomelilla

Charlotte Bossen (C), 1.v ordf Psykiatrinämnden Region Skåne, Malmö

Annons
Annons
Annons
Annons