Annons

Konflikter om vårdnad kan leda till fler självmord

Självmord är en svår och tabubelagd fråga och orsakerna är många och komplexa. Vi tror att dagens ojämlika och konfliktdrivande familjepolitik är en del av orsaken.
Familjepolitik • Publicerad 3 juni 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Föräldrar ska inte tjäna pengar på att driva konflikter. Därför bör vi ta bort de ekonomiska incitament som i dag finns för att driva ensam vårdnad, boende och umgänge.
Föräldrar ska inte tjäna pengar på att driva konflikter. Därför bör vi ta bort de ekonomiska incitament som i dag finns för att driva ensam vårdnad, boende och umgänge.Foto: Ingvar Karmhed/TT

I veckan döptes Globen om till Avicii arena. Det ger välbehövlig uppmärksamhet till en svår och fortfarande tabubelagd fråga, självmord. År 2019 tog 1264 personer i Sverige sitt liv (1). Av dem som tog sitt eget liv var cirka 70 procent män.

Orsakerna till självmord är många och komplexa. Vi tror att dagens ojämlika och konfliktdrivande familjepolitik är en del av orsaken.

Annons

I en amerikansk studie (2) förekom IPP (Intimate Partner Problem/Problem i nära relationer) i ca 30 procent av självmorden. Det skulle betyda att IPP var en faktor när 265 svenska män och 114 kvinnor tog sitt liv. Detta kan jämföras med det totala antalet mord i nära relationer 2020 som var 17 eller antalet omkomna i trafiken som var 221 år 2019.

Det sätt på vilket vårdnadskonflikter hanteras idag är konfliktdrivande och skapar därmed en grogrund för psykiskt och fysiskt våld samt psykiskt illamående.

Våldet och illamåendet kan, menar vi, minskas genom åtgärder som vi vet minskar konflikter; exempelvis jämlik familjepolitik, medling och lagstiftning som premierar samarbete. Det ska naturligtvis finnas skyddsmekanismer när våldet inträffar men bättre måste ändå vara att försöka förändra de strukturella orsaker som utlöser våldet och som vi menar finns. Det behövs förändringar i grunden och en vilja att söka nya lösningar.

Gemensam vårdnad har visat sig vara barnets bästa (3). Ett stort antal studier visar att gemensam vårdnad är barnets bästa på samtliga mätta mått. Kognitiva förmågor förbättras vilket syns i högre betyg. Bättre psykisk hälsa, exempelvis mindre depression och ångest och högre självkänsla. Minskade beteende problem, till exempel minskning av drogberoende, skolproblem och hyperaktivitet. Förbättrad psykisk hälsa. Ökad kvalitet i relationen barn-förälder och högre närhetskänsla. Undantaget är givetvis de fall då en förälder är våldsam eller begår övergrepp.

Flera delstater i USA har redan framgångsrikt prövat delat föräldraskap (Shared Parenting) som presumtion med utmärkta resultat. Speciellt har det visat sig att våldet i nära relationer minskat. Studier visar att delat föräldraskap, det vill säga en mer jämställd familjepolitik där gemensam vårdnad och växelvis boende är centrala delar, minskar anmälningar om våld i hemmet. Hur länge ska det ta innan Sverige lär sig av dessa evidensbaserade metoder?

Förenklat är det alltså rimligt att anta att en mera jämlik familjepolitik skulle minska konflikter och våld mellan föräldrarna och, i förlängningen, minska antalet föräldrar som tar sitt liv. Frågan blir då hur familjepolitiken kan bli mer jämställd. Nedan föreslår vi ett konkret handlingsprogram.

”Förenklat är det alltså rimligt att anta att en mera jämlik familjepolitik skulle minska konflikter och våld mellan föräldrarna och, i förlängningen, minska antalet föräldrar som tar sitt liv.”

En jämställd familjepolitik måste baseras på att gemensam vårdnad och växelvis boende införs som en norm i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Dagens lagstiftning som härstammar från 2006 är konfliktdrivande som så många skribenter och instanser konstaterat. Konflikt får man förmoda leder till ökat våld inklusive det tragiska grova våld som nyligen inträffat.

Föräldrar ska inte tjäna pengar på att driva konflikter. Därför bör vi ta bort de ekonomiska incitament som i dag finns för att driva ensam vårdnad, boende och umgänge.

Systemet i dag är utformat så att en ekonomiskt utsatt förälder förbättrar sin ekonomi om den andra föräldern fasas ut. Förändrad bostadspolitik och en fungerande bostadsmarknad så att det blir möjligt att lämna ett destruktivt förhållande utan att riskera stå på gatan

Jämställdhet handlar om makt och ska därmed också gälla för beslutsfattare i familjeärenden. Dagens könsobalans av beslutsfattare i familjeärenden är inte försvarbar i ett samhälle som kallar sig jämställt. Fler män inom till exempel socialtjänsten skulle öka förståelsen för det andra könet i stället för dagens system som tycks befästa stereotyper

Annons

Jämlikhet handlar om att kvalitetssäkra vårdnadsutredningar. Detta kan göras genom att höja statusen på utbildningen av socialsekreterare. Utredare ska ha specialistutbildning i vårdnadsutredningar samt grundutbildning i psykologi. Att utreda vårdnadskonflikter är svårt och det är orimligt att socialsekreterare ska kunna klara av sina uppgifter utan relevant utbildning. Metodiken i vårdnadsutredningar ska vara evidensbaserad, transparant, kvantitativ och tillförlitlig. Det finns inga möjligheter för dagens överbelastade och underutbildade socialsekreterare att klara sina uppgifter.

Kanske dags att vi också tar bort skygglapparna och inser att en jämställd familjepolitik leder till mindre våld och färre självmord.

Matts Hertsberg, ordförande Föreningen Vårdnad Boende Umgänge

Gunnel Alderholm, nämndeman, styrelseledamot Föreningen Vårdnad Boende Umgänge

Sverker Sikström, professor i psykologi vid Lunds universitet, styrelseledamot Föreningen Vårdnad Boende Umgänge

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons