Annons

Land ska med lag byggas – Åhus seaside har byggt där man inte får

Ledartexten av Theodor Coppens angående Åhus Seaside gjorde mig upprörd. I synnerhet eftersom författaren är juridikstuderande och i texten föreslår att byggnadsnämndens ledamöter ska begå lagtrots.
Theodor Coppen
Åhus seaside • Publicerad 1 mars 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Diskussionerna om Åhus seasides bygge går vidare.
Diskussionerna om Åhus seasides bygge går vidare.Foto: Mikael Persson

Definitionsmässigt närmar sig det som han för fram som uppvigling. En detaljplan kan jämställas med lagbestämmelser för hur marken får användas inom ett visst geografiskt område. Planbestämmelserna är bindande och man får enbart medge en liten avvikelse från bestämmelserna. Såväl i förarbeten som i rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen uttalas hur stor en liten avvikelse får vara. Och i en rättsstat utgår man ifrån att i varje fall myndigheterna följer den högsta rättsinstansens uttolkning av lagen.

Utifrån såväl förarbeten till plan- och bygglagen som en mängd rättsfall är det självklart att Åhus seaside begått en alltför stor avvikelse från planen genom att bebygga mark man inte får bebygga. Lagen ska vara lika för alla. Om kommunen anser att det är av allmänt och enskilt intresse att bibehålla svartbygget får kommunen göra en ny detaljplan.

Annons

Skribenten ger sken av att proportionalitetsprincipen är ny. Så är inte fallet när det gäller plan- och byggnadslagstiftningen. I varje fall sedan 1947-års byggnadslag stadgas att man ska beakta såväl allmänna intressen som enskilda intressen. Och man får utgå att Kristianstads kommun gjorde så när gällande plan från 1989 respektive 2006 antogs. I varje fall har dessa planer med sina bestämmelser vunnit laga kraft. Det saknas lagstöd att skydda en enskild som bryter mot såväl planbestämmelser som givet bygglov.

Ledarskribenten anger att all mark som ligger nära vattnet är miljöskyddad, något som regeringen i denna stund planerar att reformera. Uppenbarligen menar han strandskyddsbestämmelserna som finns i miljöbalken. Det är bara det att dessa bestämmelser inte gäller för berört område.

Eftersom inte strandskydd gäller finns ingen anledning att i detta sammanhang lyfta fram strandskyddet och eventuell översyn av detta. Att upprätthålla lag och ordning i vårt samhälle är en synnerligen viktig fråga. Det gäller särskilt sådan myndighetsutövning som byggnadsnämnden ägnar sig åt. Av en som skriver ledare i en lokaltidning har man rätt att kräva insikt om gällande regelverk innan vederbörande uttalar sig.

I ett pressmeddelande påstår Ulrika Tollgren (S) att det inte krävs bygglov om träfasaden under de öppningsbara fönstren tas bort. Så är inte fallet. Även en sådan lösning strider mot såväl detaljplanen som bygglovet. Inget hindrar dock att ha en uteservering med parasoller.

Jag är övertygad om att tjänstemännen på bygglovavdelningen i Kristianstad kommer att i sin föredragning klargöra för ledamöterna att det strider mot plan- och bygglagstiftningen att acceptera överträdelserna som Åhus seaside gjort.

Carl-Gustaf Hagander

Tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen

Svar direkt

Är det uppvigling att uppmuntra byggnadsnämnden att hitta en – inom lagens ramar – konstruktiv lösning? Byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppdrag att säkerställa att lagen följs, men med utrymme för politiska avvägningar. Idag tampas Sverige med Europas tredje högsta arbetslöshet, vilket innebär att Åhus seaside drygt hundra arbetstillfällen är viktigt för Åhus som samhälle. Dessutom gör uteserveringen ingens liv sämre. Det borde nämnden beakta i sin bedömning.

Karl XV valde valspråket ”Land ska med lag byggas” när han kröntes 1859. Då stämde det mycket väl. Men idag har Sverige en uppsjö av lagar, och ett lands välstånd kan även med regler rivas. Strandskyddet är ett exempel på det, där Sverige har valt en generell modell som gör det än svårare att få bygglov – till skillnad det danska regelverket som är indelat i olika områden med olika krav för att få tillstånd, något som gör det lättare för den enskilde.

Annons

Att proportionalitetsprincipen fått ett större genomslag under senare tid i fastighetsrätten, bland annat genom att kommunen kan bli skyldig att fastställa detaljplaner i fler fall, är ett exempel på att även domstolsväsendet inser att det är alltför lätt att enskilda går vilse i de omfattande regelverk som präglar vårt land.

Dagens Sverige är rikt på regleringar men fattigt på förståelse för det lokala företagandet. Nämnden har visat på förståelse när grannfastigheten hyrde ut lägenheter i stället för att bedriva hotellverksamhet. Ledamöterna borde försöka göra det igen.

”Av en som skriver ledare i en lokaltidning har man rätt att kräva insikt om gällande regelverk innan vederbörande uttalar sig.”
Annons
Annons
Annons
Annons