Annons

Rädda Kristianstads havererade ekonomiska skötsel

Kristianstads kommun med ABK koncernen har förvärvat Galleria Boulevard fastigheten för 467 miljoner plus avgifter.
Kristianstads ekonomi • Publicerad 21 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kristianstads kommun lånar för mycket pengar och gör dåliga affärer, anser skribenten.
Kristianstads kommun lånar för mycket pengar och gör dåliga affärer, anser skribenten.Foto: Mikael Persson

Därutöver är kommunkoncernen beredd att investera ytterligare 1 000 miljoner för ombyggnad för att skapa högskolelokaler med förhoppning att Kristianstads Högskola ska flytta dit om ett antal år. En spekulativ jätteinvestering 1,5 miljarder med lånade pengar – större än kommunens andel av vallprojektet. Nästan allt befintligt låneutrymme hos Kommuninvest har intecknats.

Hur redan planerade investeringar i kärnverksamhet då ska finansieras är obekant. Kommunen hoppas låneramen kan ökas och/eller ytterst skattehöjningar? Vår kommun är en av landets allra högst belånade kommuner per invånare. 1 500 miljoner nya lån = cirka 17 500 invånare eller 70 tusen lån för familj på fyra.

Annons

Kommunens skattebetalare ställer förlustgarantier och borgen ”såsom för egen skuld” för GB förvärvet. ABK koncernen vågade inte köpa på egna kommersiella grunder. Politiska syftet med förvärvet sades vara att ”rädda centrum”. Centrum har redan karaktären av en stor skolgård och 10 000 högskolestudenter skulle förstärka den bilden och en tom skolgård under lov och helger. Knappast köpstarka kunder till döende centrum. Flytt och ombyggnationsröra i centrum de närmast åren innebär att risken stor att den lilla centrumverksamhet som finns kvar går under.

Men GB förvärvet görs utan att veta (?) om kommunen vinner upphandlingen för lokaler åt Kristianstads Högskola. Eller är kanske den upphandlingen redan avgjord och avtalad? Köpet innebär årliga förluster 20-25 miljoner kronor. Siffran är spekulation och beror av många faktorer som kommunen inte råder över – låneräntor, driftskostnader, högskolehyror/villkor, nedskrivningar med mera.

Säljarna visar bokfört värde på GB fastigheten 2022 på 264 miljoner. Att i dessa tider betala 467 miljoner eller 77 procent över bokfört värde förefaller korkat eller olagligt.

Vi kan läsa i affärspressen att fastighetsförvaltarna inför boksluten 2023 skriver ner sina bokförda värden dramatiskt. Skanska med miljardbelopp. Erik Selin, känd som toppägare i Hässleholms stolthet K-Fastigheter, köper en fastighetsportfölj för 2,2 miljarder som är 27 procent under det bokförda värdet.

Frågan blir om Kristianstads kommunbolag i bokslutet 2023 måste göra en nedskrivning på några hundra miljoner?

Ett ägarbyte höjer självklart inte en fastighets bokförda värde. Kristianstads revisorer har en viktig uppgift framför sig. Inte bara värderingen och nedskrivningsbehov utan också om de kan rekommendera ansvarsfrihet för 2023.

Hanteringen av kommunens ekonomi med det spekulativa GB förvärvet riskerar stora förluster och nedprioriterade investeringar i kärnverksamhet. Prislappen hamnar hos oss alla kommuninvånare. Särskilt ansvarstagande behöver utkrävas av kommunfullmäktige som fattat besluten. En stilla undran om kommunfullmäktiges ledamöter hanterar sin egen ekonomi lika ansvarslöst och spekulativt?

GB affären borde återkallasoch utredas grundligt. Kanske en vidareförsäljning av GB fastigheten till privat utvecklare vore ett sätt att minska risken för kommunekonomin. Allt för en sansad mindre spekulativ och riskfylld affär för skattebetalarna i Kristianstad med tonvikt på ansvarsfull ekonomisk förvaltning och utveckling av redan planerad kärnverksamhet i skola, äldrevård samt utbyggnad av vallprojektet – vår ödesfråga.

Göran Samuelsson Kristianstad

”En stilla undran om kommunfullmäktiges ledamöter hanterar sin egen ekonomi lika ansvarslöst och spekulativt?”
Annons
Annons
Annons
Annons