Annons

Skolan en av de viktigaste arenorna för att upptäcka psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan hos barn och unga utgör en av vår tids största folkhälsoutmaningar.
Centerpartiet • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Trots det så saknas det tillräckligt med resurser och tillgängligheten brister på många barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i hela landet. Det har resulterat i att tillgången till behandling blir ojämlik och att postadressen blir avgörande för att få vård i tid. Samtidigt står inte primärvården heller rustade för att ta emot och avlasta den specialiserade vården då en tredjedel av landets vårdcentraler saknar tillgång till psykolog. För de barn och unga som mår dåligt är det av största vikt att få rätt hjälp i tid. Att gå för länge och vänta på att få vård när man mår dåligt kan få katastrofala konsekvenser.

När utmaningarna och vårdbehovet är så pass stort så måste staten ta ett större ansvar för att se till att fler barn och unga, oavsett var de bor, får den hjälp de behöver. Det behövs fler psykologer och fler läkare och sjuksköterskor med specialistkunskap och också en stärkt elevhälsa. Men det behövs också kraftfulla lösningar på kort sikt.

Annons

Trots den tuffa situation som den psykiatriska vården står inför så finns det lyckade exempel som snabbt kortar köerna, dessa behöver spridas vidare till hela landet. I ett samverkansprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen och en digital vårdgivare lyckades man minska väntetiden för patienterna. Inom loppet av ett par veckor kunde samtliga patienter, i kön som ackumulerat över ett år få tillgång till psykolog och få hjälp med sin psykiska ohälsa.

Det lyckade exemplet med Region Jämtland Härjedalen visar hur digitaliseringen möjliggör att fullt ut nyttja den vårdkapacitet som finns i hela landet, utan att begränsas av geografiska förutsättningar. Det är fullt möjligt för alla regioner i samverkan med privata vårdgivare ge mer vård i tid till de som behöver. Centerpartiet vill ta till vara på de positiva exemplen som finns och lägger därför fram förslag för att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och på det sättet vända den negativa utvecklingen för barn och unga som idag mår dåligt.

”Skolan är en av de viktigaste arenor för att kunna upptäcka, hjälpa och förebygga psykisk ohälsa. Elevhälsan är också ett av de viktigaste verktyg som finns.”

Vi vill satsa totalt 220 miljoner kronor per år för att nyttja digitaliseringens krafter fullt ut. Vi vill ge regioner 100 miljoner kronor per år vill vi satsa på liknande samverkansformer som man haft i region Jämtland Härjedalen. Genom att stödja dessa typer av läsningar kan man på kort sikt täcka det växande behovet för stöd och vård för de barn och unga som är i behov av det. Den ordinarie primärvården måste samtidigt fortsätta bygga ut och säkerställa att fler psykologer, läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens utbildas.

Skolan är en av de viktigaste arenor för att kunna upptäcka, hjälpa och förebygga psykisk ohälsa. Elevhälsan är också ett av de viktigaste verktyg som finns. För att ge elevhälsan bättre förutsättningar att möta det behov som finns så vill vi satsa 120 miljoner kronor årligen på en stärkt digital elevhälsa som komplement till den fysiska. Genom att bredda elevhälsan med digitala medel blir det lättare att nå elever i hela landet. För att säkerställa att det sker likvärdigt över hela landet vill Centerpartiet också ge Skolverket ett särskilt uppdrag att ge förslag på beprövade digitala upplägg inom elevhälsan.

För att bryta den utveckling vi ser idag krävs det ett nationellt ledarskap, något som vi i Centerpartiet är redo att ta. Det krävs särskilda resurser för att bryta en extraordinär utveckling. Genom samverkan med privata aktörer och digitalisering, förstärkningar av både primär- och specialistvård och elevhälsan så är det möjligt. Då kommer vi kunna vara på god väg att bryta den negativa trenden och tillgodo se att varje barn och ungdom får den hjälp de behöver i tid.

Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons