Annons

Vänsterpartiets skuggbudget för ett jämlikt Kristianstad

Kristianstad har under många år haft en ansträngd budget där resurserna varit snålt fördelade. Genom att tänka annorlunda går det att skapa ett utrymme på drygt 100 miljoner som kan användas för offensiva satsningar. Vänsterpartiet sparar på politiska arvoden, drar in stödet för den kommersiella flygtrafiken till Stockholm samtidigt som vi gör ett uttag ur kommunens tidigare överskott.
Ekonomi • Publicerad 13 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genom att tänka annorlunda skapar vi ett utrymme på 100 miljoner kronor som kan användas i offensiva satsningar.
Genom att tänka annorlunda skapar vi ett utrymme på 100 miljoner kronor som kan användas i offensiva satsningar.Foto: Martina Holmberg / TT

Av dessa resurser väljer vi att lägga 30 miljoner extra till utbildningen. Vi vill se till att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. De elever som behöver stöd ska få det från första början för att främja en god utveckling. Genom en satsning tidigt i skolåldern med extra stöd till de elever som har svårt att klara målen görs mer för att förhindra kriminalitet och utanförskap än den signalpolitik som idag bedrivs i kommunen. Inget barn ska behöva sitta med en kurrande mage under skoldagen och vi gör därför en riktad satsning för att erbjuda skolfrukost till alla elever som så önskar.

Vänsterpartiet lägger även 30 miljoner till omsorgen för att kunna påbörja en arbetstidsförkortning och möta de ökade behov som finns framöver. Att förväntas arbeta heltid men i praktiken enbart orka med deltid är många av de anställdas verklighet. Därför vill vi ta ett första steg mot sundare och mer jämställda arbetsplatser genom att föreslå en arbetstidssänkning genom 80 procent tjänst till 100 procent lön i verksamheter där tidigare försök visat god effekt.

Annons

Vänsterpartiets mål är att arbete- och välfärdsförvaltningen ska ha tillräckliga resurser för att kunna erbjuda stöd och hjälp till de personer som på olika sätt kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter, därför lägger vi 25 miljoner extra till verksamheten.

”En alltför stor del av den kommunala servicen har hamnat i den centrala staden och befinner sig på alltför långt avstånd från många av de människor som är i behov av deras stöd och hjälp.”

Kristianstad är också en kommun med stora skillnader mellan olika delar av kommunen. Arbetslöshet, trångboddhet och låg ekonomisk standard är vardagsmat i delar av kommunen medan det nästan är en sällsynthet i andra delar. Här krävs ett offensivt arbete för att utjämna skillnaderna, nå fram till alla berörda och garantera att ingen ungdom eller familj står utan hjälp när de behöver stöd i olika former.

Behovet av kultur och fritid är avgörande för allas utveckling. Vi vill se en integration av förskola och skola med kulturinstitutioner såväl som med idrottsföreningar. I kommunen har det under senare år växt fram en del föreningar som erbjuder olika typer av aktiviteter och sociala träffytor till kommunens ungdomar, tyvärr är det få av dessa som får stöd från kommunen idag och här behöver en förändring ske med konkret administrativt stöd.

En alltför stor del av den kommunala servicen har hamnat i den centrala staden och befinner sig på alltför långt avstånd från många av de människor som är i behov av deras stöd och hjälp. Vi vill se en närvarande kommun, både i de stora bostadsområdena såväl som i kommunens många basorter.

Mikael Persson, gruppledare Vänsterpartiet Kristianstad

Linnea Bengtsson, ordförande Vänsterpartiet Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons