Annons

Vi behöver satsa mer på biogas

Vi har brist på energi. Situationen har blivit akut efter Rysslands invasionskrig i Ukraina och de efterföljande sanktionerna från övriga Europa.
Centerpartiet • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Allöverket kom en gång till på initiativ från Centerpartiet, skriver debattörerna.
Allöverket kom en gång till på initiativ från Centerpartiet, skriver debattörerna.

Olika energislag samverkar för att den totala mängd energi som efterfrågas på marknaden. Och det är inte alltid den billigaste energiformen som bäst lämpar sig för alla applikationer. För att snabbast möjligt lindra konsekvenserna, måste vi ta vara på de resurser som finns för att få fram mer energi.

Allöverket kom en gång till på initiativ från Centerpartiet. Anläggningen har under åren utvecklats och kan nu både producera värme och elenergi. En viktig pusselbit i den totala energiproduktionen i regionen. Det kommunala bolaget C4 Energi AB har växt till en betydande aktör på den lokala energimarknaden.

Annons

Centerpartiet väckte också tidigt idén och föreslog att Kristianstad skulle bygga en biogasanläggning, för att ta tillvara på energiresurserna i rötslam, gödsel från djurhållning, avfall från livsmedelsindustrierna och det organiska hushållsavfallet. Biogas är en förnybar energiform som genom sin användning i realiteten är att beteckna som klimatkompensation. Minskad förbrukning av fossil energi, samtidigt som gasen förbränns i stället för att läcka ut i atmosfären, vilket annars hade blivit följden. Förutom att producera biogas får man en restprodukt som används för gödsling av åkermark med bättre tillvaratagande av näringsämnen för jorden.

”Stora delar av nordöstra Skåne är också en vit fläck på kartan avseende tillgång på biogas för personbilar.”

Anläggningen har sedan den togs i drift i mitten på 90-talet, varit en av de ekonomiskt mest lönsamma anläggningarna i landet och satt Kristianstad på kartan över kommuner med hållbarhet inom energisektorn. Kristianstads Biogas AB är sedan ett antal år tillbaka en del av C4 Energikoncernen. Med åren har åtskilliga kommuner i landet insett biogasens möjligheter och följt efter och byggt egna anläggningar. Till exempel har Luleå på senare tid gjort satsningar på biogas, med insikten att elenergin behövs för andra ändamål. Tyvärr har Skånetrafiken inte insett samma sak, och Kristianstads biogas och Kristianstads kommun har under flertalet år fått lägga resurser på att argumentera för att bussar ska kunna köras på biogas.

Vi i Centerpartiet är övertygade om att den nu rådande energisituationen kommer att leda till en mer positiv syn på biogas från fler håll. Den lokala prisbilden för biogas har dock tyvärr försämrats sedan en ny aktör tog över distributionen och försäljningen i bland annat Kristianstad och Hässleholm. Stora delar av nordöstra Skåne är också en vit fläck på kartan avseende tillgång på biogas för personbilar. Centerpartiet vill därför föreslå att Kristianstads kommun uppdrar åt C4 Energi AB att utreda möjligheten till ett ökat samarbete för fler tankställen inom området mellan kommunerna i nordöstra Skåne, och att ta över distribution och försäljning i lokal regi. I Småland och Blekinge finns redan ett sådant samarbete som lett till en gynnsammare kostnadsbild för konsumenter.

Östen Warnhag

Henric Djerf

Karl Gemfeldt

Centerpartiet Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons