Annons
Sölvesborg

220 punkter – så vill Samstyret förändra kommunen

Samstyret i Sölvesborg har tagit fram 220 punkter med politik som man vill genomföra den här mandatperioden.
Programmet ska presenteras på en presskonferens under onsdagseftermiddagen.
SÖLVESBORG • Publicerad 14 augusti 2019
Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.
Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.Foto: Bo Åkesson

Samstyret, med Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sölvesborg- och Listerpartiet, kallar de 220 punkterna för ”konkret kommunpolitik som vi vill genomföra under innevarande mandatperiod”.

”Samstyrets ambition är att handlingsprogrammet ska ges tyngd genom att godkännas av fullmäktigeförsamlingen i september”, skriver man i en inbjudan till onsdagens presskonferens, klockan 15.00, där man kommer att berätta om programmet.

Annons

Här är de 220 punkterna som ska presenteras i eftermiddag.

Kommunledningsförvaltning

Näringsliv och besöksnäring

1. Kommunchefen ska ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla besöksnäringen i Sölvesborg.

2. Rättviksmodellen ska införas för att skapa en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning i kommunen.

3. Möjligheten att upprätta landmärken, såväl fasta som temporära, som knyter an till Sölvesborgs renommé ska inventeras. Utgångspunkten ska vara att ett sådant landmärke ska kunna uppföras på en plats som välkomnar och når besökare till kommunen.

4. I förhållande till det lokala näringslivet ska kommunen verka enligt principen om en väg in, innebärande en ökad samverkan mellan samhällsbyggnadschefen, näringslivschef och politisk ledning. På så sätt kan kommunen representeras på ett samlat sätt i den viktiga relationen med kommunens företagare och förenkla de kontakter som företagare har med den kommunala förvaltningen.

5. Utifrån en analys av genomförda mätningar av parametrar som är viktiga för det lokala näringslivet ska åtgärder sättas in på områden där Sölvesborg har förutsättningar att förbättra sin företagarvänlighet. Syftet ska vara att med aktiva insatser förmå kommunen att stiga i de mätningar som görs av företagarvänliga kommuner, med målsättningen att Sölvesborg ska bli en av landets mest lokalföretagsvänliga kommuner.

6. En genomlysning ska göras av kommunens rutiner och riktlinjer för upphandlingar, i syfte att förenkla upphandlingsprocessen och undvika sådana krav som riskerar att stöta bort mindre aktörer. Upphandlingar bör utformas för att i högsta grad gynna kommunen och det lokala näringslivet.

7. Rutiner ska etableras för att öka samarbetet mellan kommunens upphandlingsverksamhet, näringslivsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

8. Den administrativa bördan som i förhållande till kommunala förvaltningar drabbar företagare ska minimeras. Målsättningen ska vara att Sölvesborg för företag och individer ska framstå som den minst byråkratiska kommunen, där av kommunen påkallat administrativt arbete och betungande eller kostsam byråkrati minimeras, särskilt för mindre företag. För att åstadkomma det ska både tillsynsavgifter och regelverk ses över.

Annons

9. Alla delar av den kommunala organisationen ska präglas av en positiv och välkomnande inställning till näringar av alla slag uppvisa en enad och välvillig front i förhållande till omvärlden, samarbetspartners och näringslivet. Samarbetet mellan de olika kommunala instanser och förvaltningar som involveras i tillståndsgivningar, upphandlingar och beslut som riktas mot externa aktörer ska förbättras och intensifieras.

10. Insatser ska genomföras för att göra torget till en mer livskraftig mötesplats och ett nav för handel. Kommunen bör t.ex. tillhandahålla bodar till näringsidkare som vill bedriva torghandel och verka för frekventa arrangemang med t.ex. musik och servering på torget sommartid. För vintersäsongen bör möjligheten att tillhandahålla isbana för skridskoåkning undersökas.

11. Kommunen ska genom att uppvakta privata aktörer uppmuntra och attrahera uppbyggnad av attraktioner och näringar som riktar sig till barn och familjer inom kommunens gränser. Syftet ska vara att göra Sölvesborg till en levande stad för alla åldersgrupper och en attraktiv plats för barnfamiljer.

12. Ett näringslivscenter ska inrättas på järnvägsstationen för att skapa en samlad kontaktyta mellan kommunala funktioner och det lokala näringslivet. Centret ska också fungera som en mötesplats mellan företagare.

13. Kommunen ska inta en aktiv roll för att föra samman lokala företagare och för att skapa förutsättningar för en ökad samverkan och ömsesidigt utbyte lokala företag emellan. För att gynna ett sådant utbyte kan särskilda initiativ genomföras inom ramen för näringslivsråd eller genom företagarmöten och mässor.

14. Ytterligare initiativ ska tas för att marknadsföra Sölvesborg som turistdestination internationellt. Utöver sådan marknadsföring som idag sker genom Visit Blekinge kan kommunen stärka sin profil genom sociala medier eller genom andra insatser i egen regi. Kommunen skulle också tillsammans med näringslivet kunna ta initiativ till punktinsatser som t.ex. temadagar riktade till utvalda målgrupper.

15. Opåkallade begränsningar när det gäller möjligheten att erhålla tillstånd till att sätta upp servering av mat, alkohol eller arrangemang ska undvikas och kommunen ska präglas av ett tillåtande förhållningssätt i sin tillståndsprövning. Det samma gäller i förhållande krögare som vill servera spritdryck i tillfälliga serveringstält.

Samhällsbyggnad

16. Kommunen ska intensifiera arbetet för att fler lokaler i Sölvesborg ska anpassas till personer med funktionsvariation genom att kommunen intar en mer aktiv roll i förhållande till fastighetsägare i syfte att bättre tillvarata befintliga och eventuella nya offentliga stöd för lokalanpassning. Detta kan ske genom att statsbidrag som riktas till tillgänglighetsanpassning i sin helhet subventioner strategiskt viktiga tillgänglighetsåtgärder, såväl i kommunala som privata byggnader. Därtill ska en plan tas fram för att identifiera lämplig prioriteringsordning.

Annons

17. Målet ska vara att en hastighetsbegränsning om 50 km per timme ska införas på Ljungaviksvägen/Siretorpsvägen mot Siretorp under sträckan med början före infarten till golfbanan, förbi avfarten från Siretorpsvägen mot Sandviken - ända fram till avfarten mot Mjällby.

18. En dialog ska initieras med Trafikverket i syfte att åstadkomma en bättre trafiksäkerhet i anslutning till Listermacken i Mjällby, innefattande västra mjällbyvägen, där en ökad trafik föranlett behov av säkerhetsåtgärder i korsningen.

19. Initiativ ska tas för att samtliga av kommunens samåkningsparkeringar tydligt ska märkas ut.

20. Befintliga farthinder på Sölvevägen ska ersättas med bättre utformat hinder och mittfåran av vägen bör streckas.

21. Kommunen ska satsa på att kunna tillhandahålla välunderhållna lekplatser. En större lekplats ska inrättas i Mjällby och kommunen ska påbörja planering av en lekplats på Hanö. Möjligheten för kommunen att erhålla medfinansiering från privata aktörer till satsningar på lekplatser ska utredas.

22. Samhällsbyggnadskontoret ska inrätta förbättrade rutiner för att genom uppsökande dialog och informationsgivning involvera lokala intressenter när det planeras praktiska eller fysiska förändringar.

23. Hälleviks skola ska ges förutsättningar att få en komplett skolgård genom att en översyn av dragningen av den anslutande vägen görs.

24. Inom ramen för kommunens förhandlingar med Blekingetrafiken ska en översyn påbörjas av regionalt finansierade bussturer samt tilläggstrafiken. Utgångspunkten ska vara att genom en analys av antalet turer undersöka hur budgeterade medel för tilläggstrafik kan minska. Även placeringar av hållplatser ska lyftas upp i syfte att underlätta dagvaruhandel.

25. En uppföljning av de utökade parkeringsmöjligheterna på torget från två till tre timmar ska göras i syfte att överväga att ytterligare utöka parkeringstiden.

26. Kommunen ska verka för att påbörja förverkligandet av Innerhamnsprojektet som innebär att byggnation av ett nytt, centralt och attraktivt bostadsområde kan möjliggöras.

Annons

27. Kommunen ska verka för att göra sådana anpassningar av torget som kan förverkliga ambitionen att göra det till en mer välbesökt och livfull mötesplats för människor, handel och restaurangverksamhet.

28. Införandet av tiggeriförbud i Sölvesborg ska följas upp och utvärderas för att säkerställa tillfredsställande effekt.

29. Initiativ ska tas för att bilda ett kommunalt naturreservat av Hjalmar Sterns park.

30. Kommunen ska verka för att en container sätts upp i anslutning till miljöstationen för saker som går att återanvändas, restaureras eller säljas vidare. Genom att samarbeta med föreningslivet, privata aktörer eller inom ramen för arbetsmarknadsenheten kan invånarna på så sätt bidra till en ökad hållbarhet.

31. Adekvata resurser ska avsättas för kommunalt drivna ekologifrågor och andra naturvårdsåtgärder.

32. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa vattentillgången i Sölvesborg långsiktigt. I arbetet bör riktlinjer för vattenanvändning ses över i samverkan med relevanta myndigheter.

33. Möjligheten att tillsammans med berörda markägare sätta upp ett fågeltorn vid Kråkesnabben ska utredas.

34. Kommunen ska när det gäller nybyggnation särskilt beakta den lokala byggnadstraditionen och inta ett kulturmiljöperspektiv när det kommer till utformningen den fysiska miljön.

35. Samhällsbyggnadskontoret ska analysera kostnaderna och effekterna av att sänka och återställa bygglovsavgifterna.

36. Åtgärder ska vidtas för att smutsiga och dåligt underhållna skyltar ombesörjs i lämplig regi.

Annons

37. Initiativ ska tas från kommunen för att lägenhetsområdet i Falkvik ska göras om till bostadsrätter.

38. En översyn ska göras av järnvägsgatan i syfte att få ner hastigheten och trygga gångtrafikanternas säkerhet.

Demokrati, kommunikation och medborgarkontor

39. Kommunledningskontoret ska uppdras att arbeta fram en modell för breda medborgardialoger inom ramen för byamöten och samråd när betydande och angelägna frågor aktualiseras i kommunens verksamheter.

40. Kommunledningsförvaltningen ska uppdras att genomföra de tekniska åtgärder som är nödvändiga för att i framtiden kunna webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.

41. Kommunen ska inventera vilka ytterligare metoder som är möjliga och lämpliga för att inhämta kommuninvånares synpunkter, t.ex. genom en ökad dialog på sociala medier.

42. Kommunledningsförvaltningen ska uppdras att utreda förutsättningarna, konsekvenserna och kostnaderna av att kommunen skulle erbjuda fri internetuppkoppling genom trådlösa nätverk i lämpliga delar av Sölvesborg.

43. Näringslivsavdelningen ska tillsammans med kommunikationsavdelningen ges i uppdrag att se över hur Sölvesborgs event och guide-applikation för smarttelefoner kan utvecklas med mer information och smart innehåll.

44. Arbetet för att utveckla digitala kontaktcenter för felanmälningar och kundsynpunkter ska intensifieras i de bolag och kommunalförbund som Sölvesborg är huvudsaklig ägare eller intressent. Medborgarkontoret och förbunden bör i det sammanhanget samverka med de aktörer som kommit längst, t.ex. Sölvesborgshem, för att se över vilka synergier som kan tillvaratas.

Annons

45. Sölvesborgs kommuns webbplats ska utvecklas med ett sökbart och användarvänligt register över politiska dokument som t.ex. motioner, interpellationer och enkla frågor. Inspiration bör hämtas från Riksdagens motsvarande webbplats.

46. Det lokala reglementet ska uppdateras för att möjliggöra för alla i kommunfullmäktige företrädda partier ska beredas närvarorätt i kommunens nämnder.

Säkerhet och trygghet

47. Samhällsbyggnadsavdelningen ska uppdras att göra en översyn om hur och var ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen.

48. Kommunen ska se över vilka platser som är i behov av kameraövervakning i syfte att förebygga och lagföra brott och öka den upplevda tryggheten. Kommunen ska i samråd och samverkan med Polisen verka för att trygghetskameror uppförs på platser där det utifrån en analys är lämpligt.

49. Berörda nämnder och förvaltningar ska uppdras att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller t.ex. för att med informationsinsatser förebygga brott som bedrägerier, kontokortsstölder och identitetskapningar.

50. Initiativ ska tas för att stärka kvinnojouren med ekonomiskt och/eller praktiskt stöd.

51. Det ekonomiska stödet till brottsofferjouren ska stärkas.

52. Satsningarna på kommunalt finansierade väktare ska öka för att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga och är särskilt utsatta. Kommunen ska samtidigt verka för att hitta en bredare finansieringsmodell, tillsammans med handlare eller andra partners.

Annons

53. En översyn av behovet av terrormotverkande fysiska åtgärder i innerstaden ska göras. Översynen ska också innefatta en bredare inventering av vilka åtgärder som kan vidtas för att bättre möta ett potentiellt ökande terrorhot.

54. Kommunen ska verka för att stimulera ett välfungerande samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen, skolan och Polisen för att tidigt och samlat kunna fånga upp riskpersoner och förebygga brottsspiraler. Kommunen ska identifiera förbättringsområden och hur faktiska eller uppfattade sekretessproblem kan undvikas.

55. Kommunen ska utreda i vilken mån det är möjligt för kommunen att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för att minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från gärningsmannen.

56. Arvodesmodellen för nattvandrande vuxna ska ses över för att stimulera till mer vuxennärvaro utomhus kvällstid.

57. Kommunen ska säkerställa att äldre brottsoffer får en särskild kontaktperson och i varje fall där det önskas ges rätt stöd.

58. Personer som av kommunen erhållit ekonomiskt stöd på falska grunder och där det finns misstanke om uppsåt, ska polisanmälas.

59. Säkerheten i Stadshuset ska öka genom förstärkt säkerhet vid entréer och inpassagekontroll.

60. En översyn ska vidtas för att säkerställa att kommunens säkerhetsfunktion är ändamålsenligt utformad och att tjänsten som säkerhetssamordnare renodlas till en aktivt uppsökande och åtgärdsskapande roll.

61. Kommunen ska som en trygghetsåtgärd tillse att det ska finnas belysning i Slottsparken och på Slottsudden.

62. Kommunen ska intensifiera beredskapsplaneringen med bland annat krigsplacering i kommunens organisation. Trygghetspunkten som kan försvinna som en konsekvens av att Falkalyckans boende stängs ska analyseras. Möjligheten ska utredas till att införa en eller flera trygghetspunkt på Lister.

Annons

Ekonomi

63. Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att kommunens ekonomifunktion vid varje tid har kunskap om de kommunala budgeteffekterna av statliga budgetbeslut.

64. Kommunen ska vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att fakturera och driva in utestående fordringar gentemot Migrationsverket.

65. Förändringar av den kommunala budgetprocessen ska övervägas i syfte att skapa större långsiktighet. En möjlighet vore i sammanhanget att skapa längre budgetperioder inom vilka förvaltningarna har en större frihet att disponera kostnader utifrån vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt långsiktigt.

66. En översyn ska göras av om det är möjligt att minska kostnaderna för politiken.

67. Skatten ska inte höjas.

68. En tydligare policy ska införas för att tillse att ingångna ramavtal följs när det kommer till upphandlade varor och tjänster. Inköp som sker vid sidan av avsett ramavtal ska medföra ekonomiska sanktioner.

69. Ekonomiavdelningen ska tillsammans med omsorgsförvaltningen uppdras utveckla det ekonomiska redovisningssystemet i omsorgen.

Annons

Personal

70. Kommunchefen ska uppdras att göra en bred översyn av vilka åtgärder som är mest lämpade i syfte att generellt stärka de personalvårdande resurserna.

71. En inventering ska göras över vilka medicinska eller andra insatser som skulle kunna omfattas av en möjlighet till bruttolöneavdrag. Dylika insatser skulle kunna innefatta t.ex. ögonlaser- eller fertilitetsbehandlingar.

72. Rutiner och regelverk ska uppdateras i syfte att införa obligatoriska drogtester i samband med anställningar som kommunen gör. Detta ska genomföras även under anställningen om misstanke finns.

73. Förslag ska tas fram om hur friskvårdsvillkoren kan förändras för anställda i kommunen.

74. Alkoholhandläggare ska anställas i kommunens egen regi, som också ska ansvara för tillsyn av receptfria läkemedel och tobak.

75. Riktlinjer ska antas för att säkerställa att kommunen inte, i samband med anställningsförfaranden eller annat, i någon mån ägnar sig åt kvotering eller annan särbehandling. Det gäller oavsett om kvoteringen avser kön, sexuell läggning, härkomst eller annan omständighet.

76. Möjligheten och kostnaden av att erbjuda deltidsbrandmän som är anställda av kommunen extra förmåner, exempelvis utökad semester, ska utredas.

Arbetsmarknad

Annons

77. Arbetsmarknadsenheten ska tillsammans med kommunchefen följa och analysera för kommunen relevanta effekter av sådana nationella beslut som är kopplade till Arbetsförmedlingen. I uppdraget ska också ingå att göra en genomlysning av Arbetsmarknadsenheten och se över möjligheten att istället låta verksamheten bedrivas i företagsform som ett socialt företag.

78. Vid praktik inom ramen för arbetsmarknadsenhetens verksamhet, som sker i verksamheter där anställning i övrigt skulle kräva utdrag ur belastningsregistret, ska motsvarande krav ställas.

79. Kommunen ska ta initiativ för att öka kontaktytorna mellan näringslivet och ungdomar som söker ferieanställning. Kommunens engagemang ska fokuseras till att skapa ingångar på arbetsmarknaden för ungdomar.

80. För ferieanställning i kommunens egen regi ska ett villkor vara att ungdomen accepterar att göra ett slumpmässigt drogtest.

Allmänt

81. En översyn ska göras av kommunens internationella engagemang i syfte att ta fram förslag om hur moderna, anpassade och för kommunens invånare, näringsliv och förvaltningar fördelaktiga principer om hur de internationella kontakterna i framtiden ska organiseras.

82. En satsning ska ske i syfte att verka för fler utförare och ökad konkurrensutsättning av verksamheter som t.ex. barnomsorg, skola och äldreomsorg. En ökad mångfald kan innebära såväl att befintliga verksamheter avknoppas, som att nyetableringar sker av externa aktörer.

83. En ny policy för kommunens flaggning ska beslutas. En revidering av kommunens flaggreglemente avseende kommunens stänger och byggnader ska göras med syfte att återgå till ett mer traditionellt förhållningssätt.

84. En utredning ska göras för att ta fram en plan på hur de kommunala förvaltningarna i framtiden skulle kunna samlas i en gemensam förvaltning. En analys ska i sammanhanget göras av hur en sådan förändring skulle kunna bidra till en bättre sammanhållen styrning med färre stuprör, samt vilka konsekvenser en dylik förändring i övrigt skulle innebära.

Annons

85. Kommunen ska verka för att utveckla samarbetet med Skåneregionen. I sammanhanget bör en översyn av kommunalförbundsverksamheten, akutsjukvård och andra befintliga kontakter med Skåne ingå.

86. Ett arbete för att förnya och uppdatera kommunens vision ska initieras.

87. En arbetsgrupp ska under ledning av kommunchefen och i samarbete med Region Blekinge tillsättas för att se över att kommunen på bästa sätt tillvaratar möjligheter att få verksamheter och projekt som gynnar kommunen delfinansierade genom sådana stöd som erbjuds av EU och andra institutioner.

88. Grundarvodet som utgör Kommunstyrelsens ordförandes ersättning ska sänkas med 5 procent. Detta kommer påverka samtliga politikerarvoden och innebära en generell sänkning.

Migration och bosättning

89. När en asylsökande fått uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet av henne eller honom. Sedan 2016 är kommunerna genom lagstiftning ålagda att ta emot en viss volym nyanlända som varierar utifrån de årliga förutsättningarna. Möjligheten ska där utredas att från kommunens sida driva pilotärenden för att pröva bosättningslagen i förhållande till det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet.

90. En översyn ska göras av kommunens kostnader för tolkning. Utgångspunkten ska vara att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till personer över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en skyldighet för kommunen enligt lag. En självkostnadsprincip för myndiga personer som lämnat etableringstiden ska utredas.

91. De som anvisats till Sölvesborg av Migrationsverket bör under etableringstiden i första hand i kommunens regi placeras i boenden i andra kommuner, för att undvika framväxten av utanförskapsområden i Sölvesborg. Om det ej är möjligt och om det gäller myndiga personer utan barn bör boenden ordnas i tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utanför det ordinarie bostadsbeståndet. I tredje hand bör nyanlända som anvisats till kommunen erbjudas tillfälliga bostadskontrakt under etableringstiden, vilka som mest kan sträcka sig över två år.

92. Ägardirektiv ska ges till Sölvesborgshem om att man inte ska avsätta en lägenhet per månad till nyanlända.

Annons

93. Kommunen ska i större utsträckning än tidigare nyttja den så kallade ”flyktingpotten” där statsbidrag för mottagande av nyanlända samlats på hög. Detta för att migrationens kostnadspåverkan som finns i nämndernas ramar ska få generellt större täckning.

Omsorgsförvaltningen

Hemtjänst

94. Kommunen ska genomföra åtgärder för att ge fler äldre tillgång till Internetuppkoppling.

95. Kommunen ska anta en målsättning om att stiga på Socialstyrelsens rankingar och följa upp med konkreta förbättringsåtgärder på de individuella enheterna.

96. Förutsättningarna att upphandla utförare för geografiskt avgränsade strategiska områden i hemtjänsten ska inventeras i syfte att undersöka om det kan bidra till en högre effektivitet med mindre kostsamma ledtider.

Särskilda boenden

97. Omsorgsförvaltningen ska uppdras att se över hur tekniska hjälpmedel, som t.ex. teknik för virtuell verklighet, kan bidra till en ökad stimulans och livskvalitet för äldre. Förvaltningen ska också uppdras se över TV-kanalutbudet.

98. Omsorgsförvaltningen ska utreda förutsättningarna att etablera kategoriboenden med husdjursprofil i kommunen.

Annons

99. Möjligheten att erbjuda omsorgspersonal att delta i gemensamma måltider tillsammans med boende ska utökas.

100. Förvaltningen ska inta ett djurperspektiv i de fall man har att göra med kunder som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika avlivning.

101. En plan ska tas fram för att öka antalet trygghetsboenden i kommunen. Utöver den privata etableringen av ett särskilt boende i Ljungaviken ska utgångspunkten vara att trygghetsboenden kan upprättas i anslutning till omsorg som bedrivs i kommunal likväl som privat regi.

102. Omsorgsnämnden ska uppdras att med hjälp av tekniska lösningar kunna erbjuda ett bredare och anpassat stöd för den som är i behov av insatser. Sådana lösningar skulle kunna innefatta t.ex. tillsynskameror och inköpsstöd, som komplement till befintliga omsorgserbjudanden.

103. Utred förutsättningarna för modernisering av särskilda boenden, såsom exempelvis Svalan dels för att vi ska kunna möta konkurrensen från privata alternativ samt dels för att öka trivsamheten för personal och boende.

Funktionsvariation

104. Kommunledningsförvaltningen ska uppdras att ta fram en plan för hur ambitionsnivån kan höjas när det kommer till samordningen av tillgänglighetsarbetet i kommunen. Särskilt fokus ska ligga på att samråda med berörda organisationer, föreningar och personer.

105. En nyinrättad tjänst som tillgänglighetssamordnare ska övervägas.

106. Ett tillgänglighetspris ska övervägas för att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel och engagemang för ökad tillgänglighet.

Annons

107. Kommunalt stöd för tillgänglighetsanpassningar ska ses över för att se hur statsbidrag och EU-bidrag bättre kan tillvaratas och för att offentliga satsningar på tillgänglighet får reella genomslag i kommunen.

108. Sölvesborgs tillgänglighetspolicy ska uppdateras.

109. Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas för att tillse att LSS-boenden i Sölvesborg ligger i framkant när det kommer till utvecklingen av tekniska hjälpmedel som kan bidra till ett ökat deltagande av de boende i olika typer av arbetsuppgifter.

110. Möjligheten till att upphandla kommunens personliga assistans ska övervägas inom ramen för LOU.

111. Badplatser och friluftsanläggningar ska i högre grad tillgänglighetsanpassas.

112. Kommunen ska investera i speciella rullstolar till vissa av kommunens stränder för personer med funktionsvariation.

Omsorgspersonalen

113. Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att utdrag ur belastningsregistret alltid sker i samband med nyanställningar i omsorgen och därefter var tredje år.

114. Pågående utredning avseende språkkrav och språktest för anställda inom omsorgen ska följas upp.

Annons

115. Omsorgsförvaltningen ska uppdras att vidta de organisatoriska åtgärder som är påkallade för att personalresurserna ska kunna disponeras på mest effektivt sätt och för att öka rörligheten mellan de olika verksamheterna.

116. Förvaltningen ska ta fram förslag på hur ett kvalitetspris skulle kunna bidra till att uppmärksamma och belöna team som framgångsrikt arbetat med kvalitet och ekonomi.

117. Omsorgsförvaltningen ska uppdras att överväga införandet av en ny roll som kvalitetsansvarig undersköterska för att stärka kvalitetsarbetet och decentralisera verksamhetsstyrningen.

118. En översyn ska göras för att säkerställa att alla anställda inom omsorgsförvaltningen har en tydlig arbetsbeskrivning och ett tydligt ansvar.

119. Rutiner ska säkerställa att tyngdpunkt läggs på kunskaper i svenska språket under anställningsförfaranden inom omsorgsförvaltningen, vid sidan av adekvat utbildning, personlig kompetens och lämplighet. Respekt, integritet, bemötande och omtanke är andra parametrar som skapar förutsättningar att skapa bästa kundfokus.

120. Omsorgsförvaltningen och personalutskottet ska uppdras att utreda möjliga alternativ till ofrivilliga delade turer inom omsorgen.

121. Regelverk och rutiner ska ses över för att försäkra att verksamhetschefen har förutsättningar att följa budgetramarna. Det innefattar bl.a. att verksamhetschefen ska förfoga över rekryteringar för icke förbudgeterade tjänster.

122. Nolltolerans ska införas mot överträdelser mot rutiner och regler för hygien. Undantag får aldrig ske av religiösa eller andra motiv.

Allmänt

Annons

123. Terminologiskt ska kommunen ersätta ordet brukare med kund för den som är mottagare av kommunens omsorgstjänster. Syftet är att förstärka kundfokus. Kommunens ambition är att varje medarbetare inom omsorgen ska känna största möjliga personliga ansvar för att bästa vård och omsorg ges till kunderna.

124. Omsorgsförvaltningen ska uppdras att överväga anställning av en dietist och nutritionsexpert inom omsorgen. Erfarenheter från andra kommuner visar att sådana åtgärder inneburit att man kunnat se kraftiga förbättringar i de rankningar som Socialstyrelsen gör.

125. Uppdraget att genomföra införandet av E-signering av medicin i omsorgen ska fullföljas.

126. Förvaltningen ska genomföra en utredning och upprätta en plan för den framtida omsorgen i Sölvesborg, baserad på ålderdemografin för en tioårsperiod.

127. Kommunen ska genomföra en enkätundersökning bland invånare äldre än 60 år, för att skapa en bild över intresset och behovet av alternativa boenden.

128. Omsorgsförvaltningen ska uppdras att utveckla kontrollfunktionen för enskilda utförare och för kommunens egen verksamhet. Detta i syfte att säkerställa att den enskilde får beviljade insatser.

129. Implementeringen av IBIC, Individens behov i centrum, ska fullföljas. En tidsplan ska upprättas och processledare ska utbildas. Genomfört innebär det att utgångspunkten är individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet.

130. Projektet DigiLitt ska fullföljas, innebärande att baspersonalens digitala kompetens höjs i syfte att införa välfärdsteknik i omsorgen. Projektet finansieras med EU-medel och drivs tillsammans med åtta kommuner i Skåne och Kommunförbundet Skåne.

131. Utifrån behov ska kommunen aktivt föra dialog med berörda externa parter i syfte att säkerställa att det finns sådan mobil täckningsgrad inom kommunen som hemtjänstens telefoner och digitala larm är beroende av.

132. Omsorgsförvaltningen ska utreda om modellen för inköp av dagligvaror kan förbättras inom ramen för hemtjänsten i syfte att skapa mer flexibilitet och självbestämmande för kunden med tekniska lösningar. Målet ska vara att den tekniska lösningen ska vara det huvudsakliga alternativet som erbjuds vid biståndsbedömt inköp inom överskådlig tid. Detta under förutsättning att alla som anser sig behöva hjälp också får det.

Annons

133. En genomlysning ska göras av HSL-verksamheten i vilken också ska ingå att följa regionen och hur det gemensamma hemsjukvårdsavtalet kan utvecklas.

134. Det sociala innehållet ska vara i fokus för att stärka den enskilde vid utförande av vård i omsorgen, oavsett om det gäller på särskilda boenden eller i hemtjänsten. Ett delmål ska antas om att hemmaboendes deltagande på mötesplatserna ska öka.

135. Förslag ska tas fram om hur bedömningen i biståndsärenden kan göras mer ändamålsenlig i syfte att säkerställa att befintliga resurser främst fokuseras till de som av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har ömmande behov och för att skapa värdighet och livskvalitet i svåra livsskeden.

136. Omsorgsförvaltningen ska uppdras att med inspiration av Sveriges bästa äldreboende undersöka kostnader i förhållande till nytta i äldrevården samt att erbjuda äldre kontinuerliga provtagningar för att upprätthålla vaksamhet inför dold undernäring och andra missförhållanden.

137. Invånare över 65 år ska av kommunen erbjudas kostnadsfria halkskydd.

138. Arbetet med förebyggande insatser genom bland annat hembesök ska vidareutvecklas. Ambitionen är att dem över 80 år som inte fått hembesök också ska erbjudas sådana.

Mat, nutrition och medicin

139. Möjligheten för ålderspensionärer att till förmånligt pris erbjudas lunch på skolor ska utredas. I första hand skulle servering för pensionärer kunna bli aktuellt på Mjällby skola.

140. Förvaltningen ska fortsätta prioritera att mat som serveras till äldre inom kommunen är nylagad, välsmakande och näringsrik samt håller en fortsatt hög kvalitét. Att maten är närodlad och prisvärd i förhållande till kvalitet ska sättas framför andra parametrar som t.ex. om den är ekologiskt framställd. Prioriterat ska också vara att miljön där maten intas är trivsam.

Annons

141. Omsorgsförvaltningen ska utreda möjligheten att kunna tillhandahålla lagad mat på den dagliga verksamheten genom att anställa en bredare kompetens.

Barn, utbildning och IFO

Barnomsorg

142. Barn- och utbildningsförvaltningen ska uppdras att utreda och föreslå vilka förbättringar av villkoren och insatser i övrigt som är påkallade för att göra yrket som dagbarnvårdare mer attraktivt i kommunen. I förslagen ska ingå en mer generös ersättning och en högre kompensation för slitage i hemmet.

143. Pedagogtätheten i kommunen ska behållas på befintlig nivå.

144. Barn- och utbildningsförvaltningen ska i upphandlingen prioritera mindre förskoleenheter framför storskalighet.

145. Barn- och utbildningsförvaltningen ska planera för en ny förskola i Ljungaviken med volym för 3-4 avdelningar.

146. Vid nybyggnation av förskolor i övrigt bör nyckelfärdiga hus övervägas för att till en konkurrenskraftig kostnad kunna bygga småskaligt, hellre än att storskaliga förskolekomplex väljs.

147. Förvaltningen ska särskilt arbeta för att barn inte ska sexualiseras och för att religionsfrihet, innebärande att envar har rätt att välja bort eller välja sin egen religion, tillkommer alla.

148. Barn- och utbildningsförvaltningen ska med beaktande av vad som gäller rättsligt vidta sådana åtgärder som man finner möjliga som syftar till att slöja och liknande plagg inte ska förekomma på barn i kommunens barnomsorg.

Annons

Grundskola

149. Kommunen ska uppmuntra samverkan med polisen för att med hjälp av narkotikahundar tillse att skolan utgör en drogfri miljö.

150. Arbetet ska intensifieras för att fler elever i årskurs nio ska nå kunskapsmålen som ger behörighet till gymnasiet. Förvaltningen ska också få i uppdrag att undersöka om det finns mätbara skillnader och orsaker i undervisningen gällande andel elever som uppnår kunskapsmålen.

151. Förvaltningen ska ges i uppdrag att utöka läsundervisning i årskurs F till 6 för att stimulera språkutvecklingen.

152. Barn- och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med kommunens rektorer verka för att förbud mot mobiltelefoner tillämpas för elever under undervisningstid i den mån det inte i enskilda fall finns skäl däremot.

153. Barn- och utbildningsförvaltningen ska uppdras att ta fram förslag på hur alla elever vid lämplig årskurs kan kallas till frivilligt samtal med kurator. Syftet ska vara att sänka tröskeln för elever att ta kontakt med kurator och att tidigare kunna upptäcka brister i välmående, utsatthet eller missförhållanden. Möjligheten ska också utredas till om kuratorerna lättare kan hitta elever med behov av stöd genom att i större utsträckning synas vid skolans aktiviteter.

154. Barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa vilka åtgärder som vore möjliga att vidta för att öka hänsynen till elevers personliga integritet i samband med ombyte och dusch vid idrottslektioner.

155. Utöver den ordinarie rätten som erbjuds ska även ett vegetariskt alternativ serveras dagligen. Krav ska införas om medicinskt intyg för elever som behöver specialkost i skolan. Att maten är närodlad och prisvärd i förhållande till kvalitet ska sättas framför andra parametrar som t.ex. om den är ekologiskt framställd.

156. Frivilliga och slumpmässiga drogtest ska införas i högstadiet och på gymnasiet.

Annons

157. Barn- och utbildningsförvaltningen ska uppdras att göra en genomlysning för att identifiera vilka handlingsplaner och kommunala regelverk som riskerar att leda till onödig administration och ta fram förslag på vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minska det administrativa arbetet för skolans pedagoger.

158. Förslag ska framarbetas om hur jourklasser och/eller jourskola kan erbjudas elever som är särbegåvade eller har särskilda behov.

159. En utvärdering ska göras av avskaffandet av förberedelseklasser, som inneburit att elever utan fullgoda kunskaper i svenska språket istället ges språktolkning i ordinarie klassrum. Utvärdering ska beakta såväl kostnadsaspekter som hur tolkning riskerar att påverka andra elevers studiero.

160. Barn- och utbildningsförvaltningen ska undersöka om vilka åtgärder kommunen kan vidta för att förstärka läxläsningsstöd till elever genom samverkan med föreningsliv och äldre elever.

161. Riktlinjer för modersmålsundervisning i skolan ska framarbetas och beslutas. Riktlinjerna ska kvalitetssäkra verksamheten och begränsa undervisningen till de elever som enligt lag har rätt att ta del sådan.

162. Pedagogisk måltid ska vara kostnadsfri för lärare på mellan- och högstadiet för lärare som har lunchrast.

163. Barn- och utbildningsförvaltningen ska utreda förutsättningarna att införa arbetsmarknadskunskap i undervisningen på lämpliga årskurser i grundskola och grundsärskola.

164. Ledarskap och konflikthantering ska särskilt prioriteras inom ramen för förvaltningens interna utbildnings- och fortbildningsverksamhet.

165. Kommunen ska verka för etablering av en skola i Sölvesborg, i kommunal eller fristående regi, med en profil som innebär att man lägger särskild vikt vid tydliga regler och rutiner och strikt kunskapsorientering.

166. Riktlinjer ska säkerställas för att förverkliga nolltolerans mot kränkande behandling, mobbning och andra brottsliga gärningar i skolan och på sociala medier för att garantera att det i det enskilda fallet alltid är förövaren, och inte den som utsatts för dess gärningar, som blir föremål för de åtgärder som krävs för att undvika att situationen riskerar att återupprepas.

Annons

167. Förutsättningarna ska utredas att i högre utsträckning än idag bjuda in föreläsare mot narkotika och droger.

168. I de fall där det idag förekommer frukt/fikastund på låg- eller mellanstadiet ska detta inte längre förväntas ombesörjas av vårdnadshavare. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra skam och utanförskapskänslor hos barnen.

Individ- och familjeomsorg

169. Barn- och utbildningsnämnden ska uppdras att utreda hur förskolans respektive grundskolans samarbete med individ- och familjeomsorgen kan öka.

170. Kommunen ska vidta långtgående åtgärder för att förhindra våld i nära relationer. Befintliga förebyggande och uppsökande insatser ska vidgas särskilt för att ta sikte på hedersförtryck. Som en del av satsningen ska särskilda utbildningsinsatser riktas till personal. Det ska också finnas en tydlig handlingsplan som beskriver hur man som anställd i kommunen ska agera när man kommer i kontakt med någon som man misstänker kan vara utsatt för hedersförtryck. Föreslagna eller genomförda åtgärder ska rapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

171. Kommunchefen ska uppdras att utreda om resurser för kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersförtryck bör samlas kommunövergripande för att uppnå ökat samarbete och ökad styrka.

172. Unga nyanlända som kommer till kommunen ska erbjudas möjlighet att aktivera sig i föreningslivet genom att olika alternativ på vad som finns i Sölvesborgs kommun presenteras. Detta för att öka möjligheterna för den enskilde att snabbare bli en del av samhället.

173. Kommunen ska upprätta rutiner för att kunna kontrollera och kartlägga förekomsten av s.k. IS-återvändare i Sölvesborg och i den utsträckning det inte uppenbart strider mot de lagar kommunen har att förhålla sig till, förvägra dylika att ta del av den kommunala välfärden, som t.ex. försörjningsstöd och bostad.

174. I den mån ensamkommande unga har anvisats till Sölvesborg och det finns skäl att misstänka att den enskildes faktiska ålder skiljer sig från den ålder som ligger till grund för Migrationsverkets bedömning, ska Barn- och utbildningsnämnden utreda möjligheten att tillse att ny prövning av individens ålder utförs.

Annons

175. Nödvändiga rutiner ska införas för att säkerställa att minderåriga som betraktar sig själva som gifta aldrig placeras hos sina påstådda makar.

176. Prövning och beräkning av försörjningsstöd ska inte göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning medger.

177. Kommunen ska utreda möjligheten att börja jobba efter ”Bostad först-modellen” när det gäller exempelvis missbrukare.

Allmänt

178. Barn- och utbildningsnämnden ska uppdras att utreda om- och tillbyggnad av särskolan på Mjällby skola, med utgångspunkten att projektet kan påbörjas 2020 och med en målsättning att projektet ska generera ökade interkommunala intäkter.

179. Barn- och utbildningsnämnden ska utreda vilka rättsliga förutsättningar kommunen har att införa klädpolicy mot kvinnoförtryck, i syfte att motverka plagg som förknippas med religiösa eller kulturella förväntningar särskilt riktade mot kvinnor och som genom sin utformning riskerar att kunna utgöra en begränsning av kvinnors frihet och möjlighet att integrera i samhället. Utredningen ska ta hänsyn både till svensk lagstiftning och vad som gäller av EU-rätten och Europadomstolen, med målsättningen att en policy ska kunna omfatta barn och elever i förskola, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och anställda i kommunens förvaltningar. Målsättningen med denna policy är även att barn, kunder och andra som kommer i kontakt med personal från vår kommun ska kunna ta del av kommunikation via kroppsspråk, mimik och tal för optimalt bemötande, inlärning och förståelse ska möjliggöras.

180. Förslag på insatser ska tas fram som syftar till att stimulera och underlätta återvandring för invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer. De vars mål är att återvända till hemländerna saknar ofta incitament att assimileras i det svenska samhället. Det kan då vara en god lösning att underlätta återvändande. Särskilt ska det komma i fråga för de som saknar skyddsbehov och självförsörjning och därmed saknar ekonomiska möjligheter att på egen hand genomföra ett sådant företag.

Personalfrågor

Annons

181. Barn- och utbildningsförvaltningen ska genomföra en enkät om lärarnas uppfattning om sina arbetsförhållanden vad avser psykosocial arbetsmiljö och andra faktorer av betydelse för lärarnas tjänsteutövning och i förlängningen skolans kvalitetsnivå.

Fritid och kultur

182. Fritids- och kulturnämnden ska uppdras att utreda uppförandet av ett minnesmärke av drottning Margareta av Danmark i anslutning till slottsruinen.

183. Ett uppdrag ska ges till Fritids- och kulturnämnden att utreda vilka kostnader som skulle vara förenade med att förbättra akustiken i Slottslängorna.

184. En plan ska upprättas för hur museer och historiska eller kulturella värden och artefakter kan skyddas i händelse av kris eller konflikt som drabbar Sölvesborg.

185. Nationaldagsfirandet ska växa genom en ökad samverkan mellan kommunen och föreningslivet, med utgångspunkten att fortsätta Facklans koncept Barnens nationaldag och med särskilt fokus på att skapa samhällsgemenskap och stolthet.

186. En lösning på frågan om allmänhetens simhall på Valjeviken ska arbetas fram. I första hand ska förhandlingar med Region Blekinge leda till en överenskommelse innefattande också satsningar på rehabiliteringsverksamhet. I övrigt ska kommunen verka för att samarbetet med Valjeviken utvecklas.

187. Ökade resurser ska avsättas för föreläsningar på kommunens bibliotek, vilka är uppskattade men underfinansierade.

188. Fritids- och kulturnämnden ska uppdras att utreda behovet och kostnaden av att inrätta ett samlat kulturhus, med utgångspunkt att ett sådant i första hand skulle kunna inrymmas i Slottslängorna.

189. Fritids- och kulturnämnden ska göra en genomlysning av egna kostnader för hyror och hyressättning för lokaler som hyrs ut av kommunen. Genomlysningen ska inkludera konsthall, museum, Sternska villan och andra lokaler. Ambitionen ska vara att sänka nämndens kostnader.

Annons

190. Fritids- och kulturnämnden ska ta fram förslag om hur Varvsföreningens samlade material bäst kan tillvaratas i samband med att föreningen aviserat att lägga ned sin verksamhet. Förutsättningarna ska ses över att göra det för Sölvesborgs historia viktiga materialet mer attraktivt och tillgängligt för både yngre och äldre och personer med funktionsnedsättning, t.ex. genom digitalisering och film samt genom att involvera materialet i museet.

191. Förslag ska i dialog med Sölvesborgs museum, bibliotek respektive konsthallen tas fram om hur kommunen kan bidra till ökad synlighet av institutionerna genom t.ex. bättre skyltning, ökad förekomst i kommunikativa kanaler och utökade öppettider.

192. Förutsättningarna för att investera i en hiss i Sölvesborgs museum ska inventeras, under förutsättning att lokaliseringen för verksamheten långsiktigt ska vara där.

193. Fritids- och kulturnämnden ska verka för ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg för att bevara och uppmuntra traditionella firanden av högtider och gemensamma kulturella aktiviteter.

194. En förteckning över kommunens viktigaste kulturella verk ska aktivt kommuniceras ut till kommuninvånarna.

195. Ett projekt för att öka generationsöverskridande aktiviteter med fokus på lokalhistoria och kultur ska övervägas.

196. Fritids- och kulturnämnden ska uppdras att särskilt lyfta kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden för att i förändringen bevara lokalhistoriskt viktiga värden.

197. Fritids- och kulturnämnden ska utreda kostnader och förutsättningar i syfte att ta initiativ till att inrätta en lokal kulturarvsfond, till vilken externa aktörer skulle kunna bidra för att på lång sikt stärka och bevara Sölvesborgs kulturarv.

198. Fritids- och kulturnämnden ska uppdras att tillse att kulturarvet ges en särskilt framträdande plats i den offentliga konsten.

199. Det kommunala konstregistret ska göras offentligt tillgängligt för allmänheten.

Annons

200. När konst köps in av kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger uttryck för och harmoniserar med kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas framför utmanande samtidskonst.

201. Skyltningen till biblioteket ska förbättras, särskilt från torget.

202. Fritids- och kulturnämnden ska ta fram förslag på hur terminsavgifterna till musikskolan kan minskas i syfte att ge fler barn möjlighet att ta del av verksamheten.

203. Förslag ska tas fram om hur musikskolans verksamhet kan breddas till t.ex. film, dans eller teater och därmed utgöra en kulturskola. Förutsättningarna ska utredas till om verksamheten också särskilt kan profileras och knyta an till Sölvesborgs kulturhistoria.

204. Fritids- och kulturnämnden ska ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande verksamhet.

205. En kartläggning ska göras av behovet av att erbjuda ett bredare fritidsliv för barn och ungdomar än de traditionella idrotterna, genom att önskemål från barn och unga inventeras.

206. Fritids- och kulturnämnden ska uppdras att i ökad utsträckning stödja sådana enskilda initiativ från föreningar och civilsamhället som verkar i kommunens mindre samhällen genom att skapa aktiviteter som för samman allmänheten och kan attrahera turism, som t.ex. allsång på Hällevik.

207. En översyn ska göras över befintliga regler som avser bidrag, taxor, hyror och avgifter i syfte att skapa en bättre fördelning av kommunens verksamhetsstöd på fritids- och kulturområdet.

208. En översyn ska göras av föreningsstödet i syfte att säkerställa att sådant stöd endast erbjuds föreningar som präglas av inkluderande och demokratiska värderingar, rotade i sådana normer som format det svenska samhället. Samtliga föreningar ska utkrävas någon form av drogpolicy för att berättigas bidrag.

209. Konstutsmyckningskravet vid om- och nybyggnation ska avskaffas och beslut om investeringar i offentlig gestaltning ska istället tas vid varje tillfälle.

Annons

210. Kommunen ska inte längre använda pyroteknik utan denna ska fortsättningsvis ersättas med djurvänliga alternativ, som t.ex. ljus- och laseruppvisningar.

211. Kommunen ska aktivt värna det kustnära fisket och den generella fiskekulturen ska lyftas fram.

212. Tydligare krav ska upprättas när det gäller studieförbundens årsredovisningar vilka ligger till grund för utbetalning av kommunalt stöd. I dessa ska endast det kommunala engagemanget framgå där det tydligt och mer specifikt ska anges vad resurserna fördelats och använts till i Sölvesborgs kommun.

213. Kommunen ska investera i en ny sarg och hiss i ishallen.

Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund

Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI

214. En budgetmodell som i högre utsträckning är anpassad efter faktiskt antal kommunala och interkommunala sökanden till gymnasieskolan ska införas.

215. En strategi ska tas fram för att öka Furulundsskolans attraktivitet. I strategin kan ingå ett nytt namn för skolan, ett aktivt marknadsföringsarbete i samarbete med kommunernas kommunikationsavdelningar, samt enkätundersökningar till högstadieelever. Målet ska vara att öka antalet sökanden från Sölvesborg och Bromölla till Furulundsskolan.

216. Beslut om att flytta gymnasiesärskolan till Furulundsskolan ska fullföljas i syfte att kunna öka inkluderingen av berörda elever.

217. Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den som saknar permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats.

Annons

218. En utvärdering och analys av SFI:s nuvarande verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig för alla elever oavsett ursprungsland.

Kost

219. Utöver den ordinarie rätten som erbjuds ska även ett vegetariskt alternativ serveras dagligen. Krav ska införas om medicinskt intyg för elever som behöver specialkost i skolan. Att maten är närodlad och prisvärd i förhållande till kvalitet ska sättas framför andra parametrar som t.ex. om den är ekologiskt framställd.

Städ och tvätt

220. Möjligheten ska utredas till om och hur det tvätteri som drivs av Arbetsmarknadsenheten idag ska kunna överföras till kommunalförbundet i syfte att dra nytta av samordningsvinster och för att säkerställa nödvändiga rutiner i förhållande till sanitet och inför multiresistenta bakterier.

Tobias FabbekeSkicka e-post
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons