Otestade massor föroreningsfria

Bromölla Artikeln publicerades

Vid utfyllnaden av Ivöstrand togs 800 ton otestade massor från högar på Nymölla bruk. Nu har prover tagits och analyser visar att jorden inte innehåller mer föroreningar än vad som är tillåtet.

Under saneringen av Ivöstrand har förorenad jord tagits bort och ersatts med massor utifrån. Det finns föreläggande från myndighetskontoret som säger hur det ska gå till. Bland annat ska Bromölla kommun redovisa var massorna kommer ifrån och hur de kontrollerats.

En del av jorden har hämtats på Nymölla bruk och den jorden var kontrollerad. Men efter ett tips framkom det att det även tagits massor som inte var testade.

– Myndighetsnämndens beslut har inte följts fullt ut när det gäller kontrollen av massorna från Nymölla, säger Jenny Moberg, miljöinspektör på myndighetskontoret.

Klarar krav

I slutet av september skrev Kristianstadsbladet om uppgifterna från Stora Enso AB som säger att cirka 800 ton av massorna tagits från en intilliggande hög som inte genomgått provtagning.

Från tekniska enhetens sida påpekade man att massor tagits där man blev hänvisade av Stora Enso och att massorna skulle vara rena. – Jag har svaret från Stora Enso som säger att det är åker- och betesmark, sa Christel Hasselqvist på tekniska enheten i september.

Med anledning av detta har Svevia och Tyréns på uppdrag av Bromölla kommun tagit jordprover av massor på fabriksområdet där motsvarande jord fortfarande finns. Det rör sig om tre stycken samlingsprover med 15 stickprov per samlingsprov.

– Analysresultaten vid den provtagning som redovisades den 17 oktober 2014 visar på att föroreningshalterna i proven klarar uppställda krav, säger Jenny Moberg.

Sand och morän

”Materialet bestod av sand/sandmorän och inga föroreningsindikationer i form av avvikande färg, lukt eller restprodukter erhölls vid provtagningen”, står det i rapporten.

Vad händer nu?

– De rapporter och svar som tekniska enheten redovisat med anledning av anmälan/klagomålet på masshanteringen har nu skickats till den som klagade för eventuella synpunkter in-nan myndighetsnämnden går vidare i ärendet, säger Jenny Moberg.