Är en rättighet lika med gnäll?

Debatt Artikeln publicerades
Åhus Beachhandboll Festival.
Foto: Tommy Svensson
Åhus Beachhandboll Festival.

Angående ”gnället” i Kristianstadsbladet.

Ska Peter Johanssons uttalanden i Kristianstadsbladet ses som ett försök att tysta ner de medborgareliga rättigheterna att lämna synpunkter till de myndigheter som har som funktion att bedriva tillsyn och tillse att de lagar som riksdagen beslutat om upprätthålls? Eller är de ett verk av en artikelförfattare vars objektivitet kan ifrågasättas?

De synpunkter som lämnats in handlar inte om att arrangemangen på Täppetstranden ska upphöra. De handlar om att arrangemangen ska följa det regelverk som finns och att den detaljplan som kommunen tagit fram följs.

Det är mycket anmärkningsvärt att kommunstyrelsens andre vice ordförande likställer synpunkter om lagöverträdelser med gnäll. Anser Peter Johansson att lagen inte gäller för alla?

Den 11 juli uppmanar kommunen skriftligen Åhus beach AB att ”snarast vidta åtgärder så att detaljplanen- och strandskyddsbestämmelserna uppfylls. Det vill säga att inte mer mark än vad som i detaljplanen är avsett för evenemangsområdet tas i anspråk”. Anser Peter Johansson att kommunens uppmaning, utifrån bestämmelser i miljöbalken, också är gnäll? Att kommunen sedan har en skyldighet att polisanmäla överträdelser enligt miljöbalken är kanske en paragraf som Peter Johansson vill motionera om till riksdagen så att den plockas bort?

Även Polismyndigheten har uppmanat arrangören att åtgärda ett staket som satts upp i strid med reglerna i ordningslagen. Detta har arrangören åtgärdat. Överträdelserna har påtalats för arrangören, och kommunen som medarrangör, i ett tidigt stadium utan att något hänt. När sedan överträdelserna anmäls till de myndigheter som har som uppgift att kontrollera att lagarna efterföljs visar det sig också att det finns fog för synpunkterna.

Även om de allra flesta är överens om att arrangemangen på täppetstranden är till godo, inte bara för innevånare i Kristianstads kommun, men även för alla besökare som kommer hit så finns det som alltid två sidor på myntet. Vare sig man heter Mats G Jönsson eller Peter Johansson kan man inte ställa sig över lagen och låta ändamålen helga medlen. Att sedan, bland annat via media, försöka smutskasta och nedvärdera medborgare som har synpunkter på lagöverträdelser sänder inga bra signaler.

Nej, Peter Johansson, här får du göra om och göra rätt. Frågorna i inledningen av insändaren kommer sannolikt inte att besvaras, men förmodligen är du ganska ensam i kommunstyrelsen att tycka att den medborgerliga rättigheten att anmäla lagöverträdelser är att likställa med gnäll, om det nu är det du tycker?

En ”gnällspik”